MAPA STRONY RODO KONTAKT DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
WCAG

Aktualności

Programy stypendialne w roku szkolnym 2019/2020

05 września 2019

Departament Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Chełm w imieniu Wicemarszałka Województwa Lubelskiego informuje o rozpoczęciu naboru wniosków o przyznanie stypendiów w ramach programu stypendialnego „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2019-2020”. Jest on współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa i budżetu Województwa Lubelskiego, a za jego realizację odpowiedzialny jest Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Program „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2019-2020” skierowany jest do uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości, którzy w roku szkolnym 2019/2020 są uczniami klas VII lub VIII szkół podstawowych lub uczniami liceów ogólnokształcących.

Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać uczniowie, którzy są mieszkańcami woj. lubelskiego lub uczą się w woj. lubelskim. Nabór wniosków prowadzony będzie od 2 do 20 września 2019 r. Program zakłada przyznanie stypendiów na okres od 01.09.2019 r. do 30.06.2020 r.  w kwocie 400 zł miesięcznie najzdolniejszym uczniom, którzy spełnią wymagane regulaminem kryteria i uzyskają najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym. W roku szkolnym 2019/2020 zostanie przyznanych 500 stypendiów.

Szczegółowe informacje dotyczące programu (regulamin, wymagane dokumenty) znajdują się na stronie internetowej www.lubelskie.pl w zakładce „Stypendia” oraz w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego, ul. Artura Grottgera 4, piętro V, pok 512, 513, 537, 538, tel. 81 44 16 716, 81 44 16 713, 81 47 81 459, 81 47 81 410, 81 44 16 709.


W roku szkolnym 2019/2020 przyznawanie i udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz tryb i sposób wypłaty stypendiów, procedury dotyczące składania wniosków o stypendia i tok postępowania kwalifikacyjnego będą przeprowadzone w oparciu o „Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Chełm” podjęty Uchwałą Nr XXXIX/462/18 Rady Miasta Chełm z dnia 28 czerwca 2018 r. [ZOBACZ REGULAMIN]

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego będą wydawane i przyjmowane w placówkach oświatowych. W odniesieniu do uczniów pobierających naukę poza miejscem zamieszkania wnioski będą wydawane i przyjmowane w Urzędzie Miasta Chełm w Departamencie Edukacji i Sportu. Wypłata stypendiów dla uczniów pobierających naukę poza miejscem zamieszkania będzie prowadzona w Urzędzie Miasta Chełm. Wnioski będą wydawane od  2 września 2019 r. Termin składania wniosków upływa 16 września 2019 r. Kwota uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne wynosi 528,00 zł netto na osobę w rodzinie, pod uwagę są brane dochody z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. poz. 1358). Wysokość stypendium szkolnego reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. poz. 1497. Po upływie terminu (16 września 2019 r.) dyrektor placówki oświatowej, która przyjęła wniosek, zapewnia jego sprawdzenie pod względem formalnym  i rachunkowym, w przypadku braków w dokumentach, stanowiących załączniki do wniosku, wezwanie do jego uzupełnienia, przekazanie złożonych wniosków wraz z dokumentami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem i zestawieniami dochodu.

Wniosek do pobrania


4 lipca 2019 r. została przyjęta przez Radę Ministrów uchwała nr 60/2019 w sprawie rządowego programu pomocy uczniom w 2019 roku – „Wyprawka szkolna”. Jego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych jest jedną z form realizacji zadania wyrównywania szans edukacyjnych, podnoszenia jakości kształcenia uczniów niepełnosprawnych, a w konsekwencji zwiększania ich szans edukacyjnych.

Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej [ZOBACZ] została zamieszczona informacja na temat rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.


Stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce

Podstawa prawna: „Regulamin przyznawania stypendiów za wybitne osiągnięcia w nauce uczniom szkół prowadzonych prze Miasto Chełm stanowiący załącznik do Uchwały Nr XXIX/324/17 Rady Miasta Chełm z dnia 28 czerwca 2017 roku. [PRZECZYTAJ REGULAMIN]

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o przyznanie stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce [POBIERZ WNIOSEK]
  • załączniki – zaświadczenie o braku nieusprawiedliwionych nieobecności z zajęć edukacyjnych w semestrze, za który ma być przyznane stypendium, dokumenty potwierdzające np. zaangażowanie się w pracę na rzecz szkoły lub środowiska, uzyskanie tytułu laureata konkursów przedmiotowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim, finalisty zawodów sportowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim, klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych [POBIERZ]

Stypendium Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia ucznia w roku szkolnym 2019/2020

Kandydata – tylko jednego – do stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2020/2021 powinna typować każda szkoła dla młodzieży, dająca możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości. Zgodnie z art. 90h ust. 2 ustawy o systemie oświaty „Stypendium Prezesa Rady Ministrów” przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre”. Z powyższego sformułowania wynika, że aby otrzymać stypendium Prezesa Rady Ministrów, uczeń musi spełniać przynajmniej jeden z warunków: otrzymać promocję z wyróżnieniem (zgodnie z § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, warunkiem uzyskania promocji z wyróżnieniem jest posiadanie przez ucznia z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średniej rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – Dz. U. z 2015 r. poz. 843), uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen, wykazywać szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy, wyniki co najmniej dobre. Nie może kandydować do stypendium Prezesa Rady Ministrów uczeń, który w bieżącym roku szkolnym, tj. 2019/2020 ukończył naukę w szkole dającej możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości. Samorząd uczniowski przedstawia radzie pedagogicznej wnioski (wraz z uzasadnieniem) o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów w terminie umożliwiającym zatwierdzenie radzie pedagogicznej jednego kandydata do stypendium.


Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (MEN) na podstawie wybitnych osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2019/2020

Kandydatami mogą być uczniowie szkół publicznych dla młodzieży lub szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży, którzy w roku szkolnym 2019/2020 uzyskali wybitne osiągnięcia edukacyjne. Zgodnie z art. 90i ust. 1 ww. ustawy o systemie oświaty ww. stypendium może być przyznane uczniowi, uzyskującemu wybitne osiągnięcia edukacyjne, a w szczególności: laureatowi międzynarodowej olimpiady lub laureatowi i finaliście olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju, laureatowi konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe, uczniowi szkoły ponadpodstawowej uzyskującemu najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki, uczniowi uczestniczącemu w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów, uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym. Wniosek zgodnie z § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia „przedstawia kuratorowi oświaty rada pedagogiczna szkoły, której uczniem jest kandydat do stypendium, na podstawie uchwały podjętej po zakończeniu klasyfikacji rocznej i po zasięgnięciu opinii rady szkoły, jeżeli została powołana”. Szkoła może przekazać kuratorowi oświaty wnioski dla więcej niż jednego kandydata spełniającego kryteria wymienione w ustawie o systemie oświaty. Kandydatami do uzyskania stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania mogą być również uczniowie, którzy w bieżącym roku szkolnym, tj. 2019/2020, ukończyli szkołę.


 

Powrót

KONTAKT:

I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Czarnieckiego
ul. Czarnieckiego 8
22-100 Chełm
tel. +48 82 565 38 85

Sekretariat czynny:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

www.1lo.chelm.pl
e-mail: liceum@1lo.chelm.pl