MAPA STRONY KONTAKT KARTA SZKOŁY

Opłaty

Zarządzenie Nr 26/2015/2016

Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie
w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystania z Pływalni I Liceum Ogólnokształcącego
im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie

Na podstawie art. 9 ust. 2 oraz art. 22 ust. 1 pkt 7 Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie zarządzam, co następuje:

§ 1
Z dniem 1 grudnia 2015 r. wprowadzam następujący cennik za korzystanie z Pływalni I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie:

  • bilet normalny (osoba dorosła): 9,00 zł brutto za 55 minut korzystania z pływalni,
  • bilet ulgowy (dzieci, młodzież szkolna i studenci, posiadacze Chełmskiej Karty 3+): 6,00 zł brutto za 55 minut korzystania z pływalni, bilet ulgowy przysługuje po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej bądź Karty 3+,
  • udostępnienie toru/torów w celach niekomercyjnych: 9,00 zł brutto od każdej osoby dorosłej za 55 minut korzystania z pływalni, 6,00 zł brutto od każdego dziecka, ucznia i studenta za 55 minut korzystania z pływalni,
  • udostępnienie jednego toru w celach komercyjnych: 100,00 zł brutto za 55 minut ( od 1 do 5 pływających – ilość osób nie dotyczy zajęć z aerobiku) korzystania z pływalni,
  • szkoły i placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Miasto Chełm: wejście bezpłatne zgodne z ustalonym przez Kierownika Gospodarczego I LO w Chełmie harmonogramemi wielkością grup uczniów.

§ 2
Z dniem 2 stycznia 2016 r. wprowadzam dobrowolną zorganizowaną naukę pływania w grupach min.4 osobowych a maks. 5 osobowych w cenie 20 zł od osoby. Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowanych pracowników I LO w Chełmie. Zasady nauki pływania określa odrębny Regulamin.

§ 3
Z dniem 1 grudnia 2015 r. tracą ważność karnety bezpłatnego korzystania z Pływalni I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie w roku szkolnym 2015/2016 (od 1 września 2015 r. do 31 sierpnia 2016 r.).

§ 4
Traci moc Zarządzenie Nr 19/2015/2016 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie wydane w dniu10 listopada 2015 r.

§ 5
Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Gospodarczemu.

§ 6
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeniowej Pływalni oraz stronie internetowej I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie (www.1lo.chelm.pl).

§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 Chełm, 26 listopada 2015 r.

podpis

Powrót

KONTAKT:

I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Czarnieckiego
ul. Czarnieckiego 8
22-100 Chełm
tel. 48 82 565 38 85

Sekretariat czynny:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

www.1lo.chelm.pl
e-mail: liceum@1lo.chelm.pl