MAPA STRONY RODO KONTAKT DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
WCAG

To warto przeczytać

PROJEKT „TO WARTO PRZECZYTAĆ’’

Cele główne:

 • rozwijanie i kształtowanie zainteresowań czytelniczych,
 • zapobieganie uzależnieniom od telewizji, komputera, telefonu komórkowego,
 • kształtowanie wrażliwości czytelniczej,
 • motywowanie do korzystania z biblioteki.

Cele edukacyjne:

 • kształtowanie nawyku czytania,
 • uczenie samodzielnego dokonywania wyborów książek,
 • pobudzanie wyobraźni, wzbogacanie słownictwa,
 • kształtowanie pozytywnych wzorców,
 • kształcenie umiejętności wyrażania własnych opinii na temat przeczytanych książek,
 • ćwiczenie umiejętności prezentacji swoich umiejętności,
 • pedagogizacja rodziców na temat preferencji czytelniczych młodzieży.

Planowane efekty:

 • podniesienie stanu czytelnictwa,
 • umiejętność samodzielnego wyboru pozycji książkowych,
 • wzbogacenie wiedzy, słownictwa,
 • umiejętność swobodnego wypowiadania się na temat przeczytanej książki,
 • wskazywanie pozytywnych wartości,
 • uczestnictwo młodzieży i rodziców w imprezach czytelniczych,
 • opracowanie prezentacji multimedialnych, spotów reklamowych wybranych pozycji książkowych.

 Termin realizacji:

 • wrzesień – grudzień 2017 r.,
 • podsumowanie – grudzień 2017 r.

Metody, formy realizacji:

 • współpraca biblioteki z nauczycielami poszczególnych przedmiotów, wychowawcami i rodzicami,
 • przygotowanie wykazu „książek polecanych”,
 • rozmowy na temat przeczytanej książki,
 • uroczystość podsumowująca projekt.

Działania szczegółowe:

REALIZATORZYZADANIAODPOWIEDZIALNITERMIN
wszyscy zainteresowaniudział w akcji narodowego czytania "Wesela" Stanisława Wyspiańskiegonauczyciele języka polskiego2 września 2017
rodzice uczniów
klas I - III
zapoznanie z celami "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" i realizowanym w szkole projektem edukacyjnymdyrektor szkoły
wychowawcy
bibliotekarze
13 - 15 września 2017
uczniowie wszystkich klaspoinformowanie uczniów o projekcie edukacyjnym "To warto przeczytać"bibliotekarze
wychowawcy
wrzesień 2017
uczniowie wszystkich klasspotkania w klasach w czasie godzin do dyspozycji wychowawcy, mające na celu prezentację wybranych pozycji książkowych (nowości czytelniczych zakupionych w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa";
przygotowanie przez uczniów prezentacji multimedialnych - zgodnie z regulaminem konkursu na prezentację
wychowawcywrzesień - listopad 2017
komisja konkursowaocena prac konkursowychczłonkowie komisji konkursowejlistopad 2017
bibliotekarzeutworzenie spisu "polecanych książek"bibliotekarzegrudzień 2017
zespoły uczniów przygotowujących prezentacjeudział w uroczystości podsumowującej projektbibliotekarzegrudzień 2017

 


REGULAMIN

konkursu na prezentację multimedialną w ramach projektu

TO WARTO PRZECZYTAĆ

Postanowienia ogólne

1.Niniejszy regulamin, zwany dalej „regulaminem”, określa warunki uczestnictwa w Konkursie oraz tryb przeprowadzania Konkursu.

2. Organizatorem Konkursu jest biblioteka I LO w Chełmie.

3. Konkurs skierowany jest do uczniów  I LO w Chełmie, zwanych dalej „Uczestnikami Konkursu”.

4. Celem konkursu jest popularyzacja czytelnictwa wśród młodzieży.

5. Konkurs jest przeprowadzany w terminie od dnia 15 września 2017 r. (dzień ogłoszenia Konkursu) do dnia 15 listopada 2017 r. (dzień zakończenia Konkursu).

Przedmiot konkursu

1.Przedmiotem konkursu jest przygotowanie przez uczniów (indywidualnie lub w grupie maksymalnie trzyosobowej) prezentacji multimedialnej (zawierającej 10 slajdów) na temat: TO WARTO PRZECZYTAĆ.

2. Uczniowie przygotowują pracę w kategorii „prezentacja multimedialna” – w obrębie 10 slajdów muszą znaleźć się wybrany fragment książki  oraz informacje, które zachęcą rówieśników do sięgnięcia po nią.

3. Prezentacja musi zawierać wymyślone przez autora/autorów hasło promujące czytanie.

Warunki uczestnictwa i przebieg konkursu

1.Konkurs ma charakter zamknięty i skierowany jest do uczniów I LO Chełmie.

2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

3. Konkurs składa się z jednego etapu szkolnego.

4. Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić jedną prezentację multimedialną wykonaną samodzielnie na potrzeby Konkursu. Prezentacja ta nie może być zgłoszona w innych konkursach.

5. Rysunki ściągnięte z sieci powinny być opatrzone linkiem strony, z której zostały pobrane (zachowanie praw autorskich).

6. Autor prezentacji podpisuje się na ostatnim slajdzie i podaje źródła (linki stron, z których korzystał przy tworzeniu pracy).

7. Prezentacja zgłoszona do Konkursu powinna być zapisana w formacie umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio w programie Microsoft Power Point (z rozszerzeniem *.ppt).

8. Prace należy składać na płycie CD/DVD RW lub pamięci flash (zgranie na szkolny komputer) do biblioteki szkolnej do dnia 15 listopada 2017 r. Płyta powinna być podpisana (imię, nazwisko, klasa).

9. Na zakończenie Konkursu Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora wyłoni trzech laureatów.

10. Przy ocenie prezentacji Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę następujące kryteria: 1) spełnienie przez prezentację  warunków formalnych określonych w regulaminie; 2) zgodność z tematyką konkursu; 3) pomysłowość autora/autorów; 4) oryginalność prezentacji; 5) ciekawy sposób ujęcia tematu.

11. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż do dnia 15 grudnia 2017r. podczas uroczystości podsumowującej projekt w I LO w Chełmie.

12. O terminie uroczystości podsumowującej projekt uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni za pośrednictwem Ogłoszeń w dzienniku elektronicznym lub za pośrednictwem wychowawców klas.

13. Uczestnik konkursu zgłaszający prezentację jest obowiązany dołączyć pisemne oświadczenie, że wyraża zgodę na nieodpłatne przeniesienie praw autorskich na Organizatora Konkursu (załącznik nr 1).

14. Uczestnicy Konkursu zgłaszający prezentację do Konkursu nie są uprawnieni do otrzymania z tego tytułu wynagrodzenia od Organizatora Konkursu.

15. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich w prezentacji nadesłanej na Konkurs lub praw osób, których wizerunek został wykorzystany, w całości obciąża Uczestnika Konkursu.

Komisja Konkursowa

1.W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu oraz wyłonienia jego laureatów Organizator powoła Komisję Konkursową.

2. Przewodniczący kieruje pracą Komisji Konkursowej, ustala miejsce i terminy obrad oraz harmonogram prac.

3. Komisja Konkursowa obraduje na posiedzeniach zamkniętych.

4. Komisja Konkursowa podejmuje decyzje większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej składu.

5. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Nagrody w Konkursie

Nagrodami w Konkursie będą upominki ufundowane przez Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Chełmie.

Postanowienia końcowe

1.Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2. Organizator zastrzega konieczność umieszczenia w prezentacji hasła reklamującego czytanie oraz możliwość wykorzystania i publikacji najciekawszych prezentacji w mediach i materiałach promocyjnych.

3. Organizator konkursu może wprowadzać zmiany w Regulaminie, nie naruszając ogólnych zasad konkursu.

4. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie konkursu bądź zmiany w harmonogramie jego przeprowadzenia, jeśli one nie wynikają z przyczyn od niego niezależnych.

5. Sprawy dotyczące Konkursu, nieuregulowane w Regulaminie, są rozstrzygane przez Organizatora.

6. Wszystkie dokumenty, informacje i zmiany dotyczące Konkursu będą dostępne u Organizatora.

7. Prace zgłoszone do Konkursu pozostają u Organizatora.


SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA

w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa to wieloletnie przedsięwzięcie, mające na celu poprawę stanu czytelnictwa w Polsce. Drogą do realizacji zamierzonego przez Radę Ministrów programu jest wzmocnienie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego.

Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych młodzieży jest bardzo ważne we współczesnym świecie. W dobie komputeryzacji, telewizji i telefonów komórkowych książka została odsunięta na dalszy plan. Młodzi ludzie niechętnie sięgają po lekturę, ograniczają się do czytania streszczeń, oglądania adaptacji filmowych. Motywowanie ucznia do czytania jest bardzo mozolne i trudne, zwłaszcza gdy wyniki czytelnictwa biją na alarm. Wymaga przy tym zaangażowania nie tylko nauczycieli, wychowawców, ale także rodziców.

Stały kontakt z biblioteką zapewnia uczniom rozwój zainteresowań czytelniczych oraz umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji. Poprzez obcowanie z książką wzbogacamy nie tylko wiedzę, ale przede wszystkim kształtujemy pozytywne wartości. Jest to bardzo ważne we współczesnym świecie zdominowanym przez przemoc i agresję.

Głównym założeniem wspomnianego projektu jest przeciwdziałanie spadkowi czytelnictwa i promowanie nawyku czytania.

Od 6 kwietnia 2017 r. do chwili obecnej Biblioteka I Liceum Ogólnokształcącego w Chełmie koordynuje realizację Priorytetu 3. „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, dotyczącego wspierania szkół w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów poprzez promowanie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakupu nowości czytelniczych. Podjęto następujące działania związane z jego realizacją:

 • Przeprowadzono konsultacje wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, dotyczące potrzeb czytelniczych.
 • Poinformowano członków rady pedagogicznej o przystąpieniu do realizacji projektu.
 • Przesłano zapytania ofertowe do księgarń internetowych odnośnie lektur, literatury pięknej i popularnonaukowej.
 • Zakupiono 728 książek, w tym pozycje uwzględniające potrzeby uczniów z dysfunkcjami.
 • Zakupiono książki do nauki języków obcych wraz z płytami.
 • Kontynuowano współpracę z biblioteką publiczną i pedagogiczną, obejmującą planowanie zakupu książek, wymianę informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo.
 • 2 września 2017 r. na pl. Łuczkowskiego odbyło się Narodowe Czytanie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klas II b oraz II e wraz z opiekunem.
 • Pedagogizacja rodziców, podkreślająca wartość czytania w życiu człowieka, przeprowadzona przez p. dyrektor Teresę Kiwińską w dniach 13 – 15 września 2017 roku w czasie pierwszych zebrań z rodzicami w bieżącym roku szkolnym.
 • Przeprowadzono lekcje biblioteczne z wykorzystaniem oferty edukacyjnej biblioteki, w tym nowości czytelniczych.
 • Dostosowano organizację pracy biblioteki do potrzeb uczniów, w szczególności przez umożliwienie im wypożyczenia książek również na wakacje i ferie zimowe oraz zmianę godzin pracy biblioteki.
 • Kontynuowano popularną wśród uczniów i nauczycieli akcję bookrossingu.
 • Kontynuowano propagowanie czytelnictwa poprzez gazetki tematyczne.
 • Zorganizowano wystawę pt. „Książki zakazane”.
 • Zorganizowano i przeprowadzono we wszystkich klasach spotkania (w ramach godzin do dyspozycji wychowawcy), mające na celu popularyzację wybranych pozycji książkowych – nowości zakupionych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
 • Zrealizowano projekt „To warto przeczytać”.
 • Ogłoszono i przeprowadzono konkurs na prezentację multimedialną w ramach projektu „To warto przeczytać”.

W konkursie wzięli udział uczniowie wszystkich oddziałów szkoły.

Komisja konkursowa po analizie formalnej i obejrzeniu prezentacji multimedialnych przyznała następujące miejsca:

I miejsce – Aleksandra Konieczna z kl. I f

II miejsce – Elena Jarmoła, Paulina Karamać, Izabela Medolińska z kl. III a

III miejsce ex aequo – Wioletta Wróblewska, Iwona Hołub, Patrycja Pasieczna z kl. III d oraz Jakub Waniewski z kl. I d

Fundusze z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zostały w pełni wykorzystane przez  bibliotekę szkolną. Książki zakupiono zgodnie z zapotrzebowaniem uczniów – wzbogacono księgozbiór szkolny przede wszystkim w nowości z zakresu beletrystyki, zbiorów zadań maturalnych i kompendiów wiedzy z różnych przedmiotów. Biblioteka szkolna „ożyła”, a regał z napisem „nowości” cieszy się ogromnym powodzeniem.  Zgodnie z oczekiwaniami czytelniczymi wprowadzono „Zeszyt rezerwacji” najbardziej poszukiwanych pozycji. Czytelnicy chętnie dzielą się wrażeniami z przeczytanej lektury z rówieśnikami, dyskutują z bibliotekarkami. W ciągu czterech miesięcy (od września do grudnia br.) nastąpił znaczny wzrost czytelnictwa w stosunku do lat ubiegłych – ponad 60 %. Niewątpliwie znaczny wpływ na to miał fakt, że czytelnicy mieli bezpośredni wpływ na listę zakupionych pozycji. W bibliotece znajduje się lista książek polecanych przez uczniów naszego liceum.


Podsumowanie projektu edukacyjnego „To warto przeczytać”

19 grudnia w auli szkolnej odbyło się uroczyste podsumowaniu projektu „To warto przeczytać”, zorganizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

W czasie uroczystości zostało przedstawione sprawozdanie z realizacji projektu, a następnie Pani Dyrektor Teresa Kiwińska wręczyła nagrody laureatom konkursu na prezentację multimedialną, promującą wybraną książkę.


Lista książek polecanych

Jay Asher „13 powodów”

Fiodor Dostojewski „Zbrodnia i kara”

John Green „Gwiazd naszych wina”

George Martin „Gra o tron”

Suzanne Collins „Igrzyska śmierci”

Anna Herbich „Dziewczyny z Syberii. Prawdziwe historie”

J.K. Rowling – cykl o Harrym Potterze

John Green „Papierowe miasta”

John Green „Szukając Alaski”

Marcin Świetlicki „Niskie pobudki”

Kamil Janicki „Żelazne damy. Kobiety, które zbudowały Polskę”

Bruce Cameron „Był sobie pies”

Irit Amiel „Osmaleni”

Grzegorz Motyka „Wołyń ’43”

Stephenie Meyer „Intruz”

Wisława Szymborska „Wiersze wybrane”, „Nic dwa razy. Wybór wierszy”

Philip Zimbardo „Efekt Lucyfera: dlaczego dobrzy ludzie czynią zło”

Jennifer Niven „Wszystkie jasne miejsca”

Katarzyna Berenika Miszczuk – seria „Kwiat paproci” („Szeptucha”, „Noc Kupały”, „Żerca”)

Rob Waring „Footprint Reading” – library with video from „National Geographic”

Powrót

KONTAKT:

I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Czarnieckiego
ul. Czarnieckiego 8
22-100 Chełm
tel. +48 82 565 38 85

Sekretariat czynny:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

www.1lo.chelm.pl
e-mail: liceum@1lo.chelm.pl