MAPA STRONY KONTAKT KARTA SZKOŁY

Gospodarka morska – warunkiem ekonomicznego rozwoju Polski

Celem projektu jest przybliżenie uczniom z 300 szkół ponadpodstawowych w Polsce wiedzy z zakresu przedsiębiorczości i rozwoju gałęzi gospodarki morskiej na Pomorzu Zachodnim poprzez przeprowadzenie lekcji multimedialnych i konkursu, a w odniesieniu do nauczycieli poprzez ich udział w konferencjach.

Istotą programu jest realizacja w wybranych klasach lekcji multimedialnych (projekcja filmu, prezentacja zawierająca materiały ilustracyjne) w formie wybranej przez nauczyciela. Lekcje będą realizowane w ramach zajęć szkolnych z wiedzy o społeczeństwie lub podstaw przedsiębiorczości.

Jakie korzyści uzyska uczeń?

Informacje o wyborze drogi zawodowej związanej z gospodarką morską, postawienie na rozwój indywidualnej przedsiębiorczości poprzez wskazanie różnorodności możliwych do wykonywania zawodów, od pracy najemnej w zhierarchizowanej strukturze – porty, do męskiej przygody – żegluga śródlądowa.

Zdobędzie informacje na temat skomplikowania gospodarki państwa, istniejących współzależności, które razem składają się na ekonomiczną siłę Polski. Zachęcenie uczniów do zobaczenia swojej roli w rozwoju ekonomicznym Polski, a także istoty osobistych wyborów zawodowych nie tylko dla własnego życia, ale i powodzenia całego społeczeństwa.

Założenia projektu

Poszerzy wiedzę uczniów z zakresu przemysłu stoczniowego, tj. takich tematów, jak: sposób funkcjonowania stoczni i przedmiot podejmowanych działań gospodarczych, cykl budowy statku, przykłady średnich i małych firm, zawody niezbędne przy projektowaniu i budowie statków, obecna sytuacja (na przykładzie stoczni szczecińskiej) i perspektywy rozwoju przemysłu stoczniowego w Polsce. 

Poszerzy wiedzę uczniów z zakresu portów morskich, tj. takich tematów, jak: sposób funkcjonowania portu morskiego, specyfika systemu portowego, rodzaje transportu morskiego, funkcjonowanie terminala promowego, różnorodność zawodów potrzebnych do pracy w porcie, znaczenie portu dla gospodarki regionu i kraju, waga połączenia portu z infrastrukturą transportową kraju, perspektywy rozwojowe.

Poszerzy wiedzę uczniów z zakresu żeglugi śródlądowej, tj. takich tematów, jak: specyfika transportu drogami wodnymi, sposób zarządzania żeglugą śródlądową, sposób funkcjonowania firmy zajmującej się na co dzień transportem śródlądowym na przykładzie średniej i dużej firmy, drogi kształcenia kadr dla żeglugi śródlądowej, potrzebne zawody, perspektywy rozwoju tej gałęzi gospodarki.

Poszerzy wiedzę uczniów z zakresu rybołówstwa, tj. takich tematów, jak: różnorodność dziedzin zawierających się w pojęciu rybactwa, specyfika pracy rybaka, działalność instytutów badawczych, perspektywy rozwoju rybołówstwa, programu unijne wspomagające rybaków, przykład małego przedsiębiorstwa rybackiego, wachlarz zawodów potrzebnych w tej dziedzinie gospodarki morskiej.

Projekt realizowany był w okresie od 1 października do 30 listopada 2019 r.

Honorowy patronat nad realizacją w szkole – dyrektor Teresa Mościcka (również fundator nagród w konkursie plastycznym).

Realizatorzy – uczniowie klas I bg, II b.

Opiekunowie merytoryczni – nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie p. prof. Ewa Betiuk, nauczycielka przedsiębiorczości i chemii p. prof. Teresa Świś.


Sposób realizacji zadania:

zajęcia warsztatowe dla uczniów klas I bg i II b

spotkanie z kapitanem Wiesławem Drabikiem 

przeprowadzenie konkursu plastycznego

 opracowanie koncepcji i realizacja gry planszowej

 konferencja podsumowująca – listopad 2019 r.


LEKCJE PROJEKTOWE

28 października 2019 roku uczniowie klasy II b odbyli zajęcia z wiedzy o społeczeństwie poświęcone realizacji projektu – „Żegluga śródlądowa w Polsce – znaczenie rzeki Odry”. Młodzież obejrzała film tematycznie związany z projektem, a następnie w grupach opracowywała odpowiedzi na pytania dotyczące przyszłości przewozów na Odrze, zastanawiała się nad pozytywnymi skutkami rozwoju żeglugi odrzańskiej dla rozwoju polskiego transportu rzecznego i morskiego. Uczniowie analizowali znaczenie przygotowanego przez Organizację Narodów Zjednoczonych „Europejskiego Porozumienia w Sprawie Głównych Śródlądowych Dróg Wodnych o Międzynarodowym Znaczeniu” (ang. European Agreement on Main Inland Waterways of International Importance), nazywanego też “Konwencją AGN”, a podpisanego w 1996 r. w Genewie. Wskazywali na skoordynowanie działań związanych z rozwojem i budową sieci śródlądowych dróg wodnych o międzynarodowym znaczeniu, w tym dla rzeki Odry.

Fot.: Ewa Betiuk

♦     ♦     ♦

31 października 2019 roku uczniowie klasy I bg uczestniczyli w zajęciach wiedzy o społeczeństwie poświęconych realizacji projektu – „Porty: Szczecin – Świnoujście naszą bramą do świata”. Poznali zawody niezbędne do funkcjonowania portu, a następnie, po obejrzeniu filmu prezentującego historię i współczesność portów Szczecin – Świnoujście, próbowali odpowiedzieć na pytania: na jakie przeszkody po II wojnie napotkała rozbudowa obu portów, jakie są ich największe atuty, dlaczego są  naszą bramą do świata. Pracując w grupach, wypracowali stanowiska w następujących kwestiach ważnych dla pracy poru: jakie znaczenie ma terminal gazowy w porcie w Świnoujściu dla gospodarki Polski, dlaczego powiększa się przewozy promowe i  jakie są zalety przewozów promowych.

Zajęcia prowadziła p. prof. Ewa Betiuk, a uczniowskimi moderatorami lekcji były uczennice klasy II b: Aleksandra Wasyluk i Weronika Wróblewska.

Fot.: Ewa Betiuk

♦     ♦     ♦

4 listopada 2019 roku uczniowie klasy I bg uczestniczyli w zajęciach podstaw przedsiębiorczości „Rybołówstwo polskie” – w ramach realizacji projektu „Gospodarka morska – warunkiem ekonomicznego rozwoju Polski”. Ilona Dyńska, Julita Kułaga i Dominika Lichotop przygotowały prezentację multimedialną na temat najważniejszych portów rybackich w Polsce, gatunków odławianych ryb oraz specyfiki polskich połowów morskich i śródlądowych. Kolejny etap zajęć stanowiła praca w grupach – uczniowie analizowali znaczenie rybołówstwa morskiego i śródlądowego dla gospodarki Polski. Lekcję przygotowała i prowadziła p. prof. Teresa Świś – nauczycielka chemii i podstaw przedsiębiorczości.

Fot.: Amelia Skolasińska


GRA PLANSZOWO – KARCIANA

„Jak zbudować port i na tym zarobić – w trzydziestu odsłonach?”

Jej celem jest nie tylko zwycięstwo w grze, zbudowanie portu, zdobycie certyfikatu zwycięzcy, ale także udoskonalenie umiejętności pracy w grupie, radzenia sobie z różnymi przeszkodami. Zawiera zadania w kopertach różowych, których celem jest utrudnianie graczowi dotarcia do upragnionego końca. Specyficzne są także zadania w kopercie żółtej i czerwonej – ich celem jest zmotywowanie gracza do wysiłku intelektualnego, mobilizacja do precyzyjnych działań i wypowiedzi. Zadania w kopertach złotych i srebrnych dotyczą dwu dziedzin wiedzy: wiedzy o społeczeństwie i podstaw przedsiębiorczości. Mają uczyć i egzekwować już nabytą wiedzę. Zbudowane są z dwu części: informacji dla gracza wzbogacających jego wiedzę oraz pytania w oparciu o wiedzę gracza. Gracze losują kolory kopert odpowiadające polu, na którym się znaleźli. Mogą losowo wybrać jedną z 40 kart do gry, mistrz gry odczytuje pytanie, a gracz na nie odpowiada.

Instrukcja do gry

Zawartość pudełka: plansza do gry, cztery pionki, kostka, 40 kart do gry wraz z odpowiedziami, 20 kopert z zadaniami specjalnymi z różnych dziedzin wiedzy /koperty oznaczone różnymi kolorami na planszy gry/, odpowiedzi do zadań w kopertach, certyfikat zwycięzcy.

Założenia ogólne

W grze uczestniczy czterech graczy, których celem jest zbudowanie portu, odpowiedź na pytanie w „czerwonej kopercie” i zdobycie certyfikatu oraz mistrz gry.

Mistrz gry to osoba, która kieruje grą i odczytuje pytania do gry, sprawdza poprawność odpowiedzi graczy; czuwa nad rozwiązaniem zadań specjalnych, przebiegiem gry bez zakłóceń.

Przebieg gry

Gracze kolejno rzucają kostką, by ustalić kolejność poruszania się na planszy; wybierają kolory pionków.

Po rzucie kostką informują o liczbie wyrzuconych oczek mistrza gry i pozostałych graczy, a następnie losują kartę do gry, podają ją mistrzowi, który odczytuje pytanie, i odpowiadają na nie.

Jeśli odpowiedź nie jest poprawna, stoją w miejscu, czekając na swoją kolejkę.

Jeśli odpowiedź jest poprawna, przesuwają się do przodu o liczbę wyrzuconych oczek.

Następnie sprawdzają, czy pole, na którym się zatrzymali, jest opatrzone ikoną koperty.

Jeśli tak, to losują kopertę oznaczoną określonym kolorem na planszy, czytają uważnie polecenie, a następnie je wykonują lub odpowiadają na postawione pytania. Poprawność odpowiedzi rozstrzyga mistrz gry.

Jeśli nie, to czekają na swoją kolej rzutu kostką.

Wygrywa grę ten, kto pierwszy dobrnie do celu – zakończy budowę portu, odpowie na pytanie specjalne /w czerwonej kopercie/ i otrzyma certyfikat zwycięzcy. Pytanie zawarte w kopercie w kolorze czerwonym jest tak sformułowane, by zwycięzca wykazał się kreatywnością i potwierdził wolę zwycięstwa.

Autorzy gry

Uczennice klasy I bg – Oliwia Jakubowska, Dominika Lichotop, Oliwia Prucnal, Martyna Wojciechowska, Aleksandra Wołoszkiewicz pod kierunkiem p. prof. Ewy Betiuk, nauczycielki historii i wiedzy o społeczeństwie, oraz p. prof. Teresy Świś, nauczycielki  przedsiębiorczości i chemii.

Przy tworzeniu gry wykorzystano materiały projektowe: Moskal E. M., „Gospodarka morska. Poradnik dydaktyczny”, Sobecki W., „Porty morskie naszą bramą do świata”, Sobecki W., „Polskie stocznie szansą na rozwój”, Woś K., Krzywiński T., „Żegluga śródlądowa w Polsce”, Krzywiński T., „Rybołówstwo polskie” oraz materiały graficzne Google.

Grę można obejrzeć na stronie [WEJDŹ] w zakładce „galeria prac”.

 

 

Powrót