MAPA STRONY RODO KONTAKT DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
WCAG

Regulaminy

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

 • Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice /opiekunowie prawni/ uczniów.
 • Zapisy do biblioteki prowadzone są na podstawie zapisów w dzienniku elektronicznym. Rodzice /opiekunowie prawni/ korzystają przy wypożyczaniu książek z konta czytelniczego dziecka.
 • Biblioteka szkolna obejmuje swą działalnością wszystkich uczniów.
 • Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 • Wypożyczać można jednorazowo 5 woluminów na okres 30 dni.
 • Biblioteka może przedłużyć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeśli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 • Biblioteka w szczególnie uzasadnionych przypadkach – jeżeli na książkę jest duże zapotrzebowanie – może zażądać zwrotu książki przed terminem ustalonym w punkcie 5 i 6.
 • Na prośbę czytelnika biblioteka może zarezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
 • Z księgozbioru podręcznego można korzystać tylko na miejscu.
 • Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania zbiorów bibliotecznych. Wypożyczoną książkę powinien zabezpieczyć przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 • Wobec czytelników przetrzymujących materiały biblioteczne stosuje się wstrzymanie wypożyczeń aż do momentu zwrócenia zaległych pozycji.
 • W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik zobowiązany jest do odkupienia takiej samej, nowej lub używanej (w idealnym stanie), wydanej po 1995 roku, albo innej wskazanej przez nauczyciela – bibliotekarza.
 • Czytelnik rezygnujący z nauki winien rozliczyć się z biblioteką.
 • Wszystkie wypożyczone książki należy zwrócić do biblioteki najpóźniej dwa tygodnie przed końcem zajęć dydaktyczno – wychowawczych w danym roku szkolnym.

 

 

REGULAMIN CZYTELNI

 • Czytelnia czynna jest w godzinach otwarcia biblioteki.
 • Do czytelni uczniowie wchodzą bez okryć wierzchnich.
 • Książki z księgozbioru podręcznego podaje nauczyciel – bibliotekarz.
 • Kserowanie, kopiowanie map i rysunków, tekstów itp. z książek dozwolone jest po uprzednim uzgodnieniu z nauczycielem – bibliotekarzem.
 • Fakt korzystania z czytelni uczniowie dokumentują wpisem w zeszycie czytelni.
 • W czytelni OBOWIĄZUJĄ CISZA I ZAKAZ SPOŻYWANIA POSIŁKÓW.

 

 

REGULAMIN MULTIMEDIALNEGO CENTRUM INFORMACJI (MCI)

 • Każdy uczeń, nauczyciel, pracownik szkoły ma prawo korzystać z MCI.
 • Przy wejściu do MCI uczeń pyta o wolne stanowisko komputerowe i okazuje identyfikator.
 • Do MCI wchodzi się bez okryć wierzchnich.
 • Każdy wchodzący do MCI ma obowiązek dokładnego wpisania danych zgodnie z rubrykami wyznaczonymi w rejestrze osób przebywających w MCI.
 • Każdy korzystający ma obowiązek dbać o sprzęt znajdujący się w MCI, a w szczególności o stanowisko komputerowe, przy którym pracuje.
 • Każdy ma prawo drukowania, skanowania, nagrywania na własnym nośniku informacji.
 • W MCI obowiązuje cisza.
 • W MCI obowiązuje zakaz spożywania posiłków i napojów.
Powrót