MAPA STRONY KONTAKT KARTA SZKOŁY

Szkolne Koło TOnZ

Szkolne Koło Towarzystwa Opieki nad Zabytkami

Szkolne Koło Towarzystwa Opieki nad Zabytkami powstało 8 grudnia 1995 r.

Cele Koła:

 • uświadamiane młodemu odbiorcy ścisłych związków człowieka ze środowiskiem i otoczeniem;
 • budowanie poczucia związku z „małą ojczyzną”, poznanie przeszłości w wymiarze lokalnym;
 • rozbudzanie wśród uczniów zainteresowania historią i kulturą swego regionu i kraju;
 • stałe poszerzanie wiedzy o naszym regionie i propagowanie jej w szkole;
 • ukazywanie jak ważnym elementem krajobrazu są zabytki;
 • kształtowanie współodpowiedzialności za losy najbliższego otoczenia przyrodniczo-kulturowego w którym żyjemy;
 • rozbudzanie wrażliwości na piękno zabytków oraz na zagrożenia jakim podlegają zabytki kultury materialnej;
 • rozwijanie ruchu opieki nad zabytkami;
 • pomoc w ochronie zabytków Chełma i okolic;
 • wykształcenie potrzeby modelowania krajobrazu swojego regionu;
 • kształtowanie nowej świadomości i zrozumienia dla konieczności transformacji Europy, a jednocześnie zachowanie własnych korzeni kulturowych, a przez to zachowanie własnej tożsamości kulturowej i narodowej;
 • troska o zachowanie w regionie wartości, z jednej strony – jego przeszłości i tradycji, z drugiej zaś – dopełnienie wartości dzisiejszych i stwarzanie mu wartościowej przyszłości;
 • dbałość o zachowanie i zabezpieczenie śladów historii i wielowiekowej tradycji, aby zniszczeniu i dewastacji nie uległy cenne pamiątki kultury narodu;
 • ochrona naturalnych wartości przyrodniczych i unikatowych walorów kulturowych to ratowanie niepowtarzalnych, najcenniejszych pomników przeszłości.

Opiekunowie:

 • Katarzyna Koziak od 1995 r. – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie;
 • Jolanta Maciejewska od 2006 r. – nauczyciel biologii

Struktura:

struktura_tonz

 

Działania młodzieży poprzez:

I. UDZIAŁ MŁODZIEŻY W PRACACH BADAWCZYCH I REKONSTRUKCYJNYCH.

Cel: poznanie metod badawczych i ochrona zabytków.

 • pomoc w rekonstrukcji wieży w Chełmie-Bieławinie (czerwiec – lipiec 1996 r.)
 • uczestnictwo w pracach archeologicznych przy ul. Czarnieckiego 8 (lipiec-sierpień 1997r.)
 • udział przy pracach badawczych prowadzonych w Chełmskich Podziemiach Kredowych we wrześniu 1997 roku
 • w maju i czerwcu 1998 roku udział w pracach wykopaliskowych przy XVI-wiecznej synagodze przy ul. Krzywej 37 w Chełmie. Opracowanie informatora pt. „Szesnastowieczna synagoga w Chełmie – źródła, historia, badania”;
 • w okresie wakacyjnym (lipiec-sierpień) 1998 roku udział młodzieży przy prowadzonych pracach archeologicznych pod kierunkiem Stanisława Gołuba przy rekonstrukcji wieży w Chełmie-Bieławinie (była to kontynuacja prac z lat ubiegłych). Ukończone tam zostały prace przy północnej ścianie, co przyczyniło się do zmiany ogólnego wizerunku. Ponadto został zniwelowany i oczyszczony teren wokół wieży;
 • prace wykopaliskowe, w których również brała udział młodzież szkolna, prowadzone były przy ul. Św. Mikołaja, przy grobach rodzinnych oraz przy ul. Stefana Czarnieckiego w celu kontynuacji prac przy wykopaliskach wczesnośredniowiecznej osady;
 • w okresie letnim 1999 r. prowadzone były prace wykopaliskowe z udziałem młodzieży TOnZ przy I LO przy SP nr 5 w Chełmie. Badano teren Średniowiecznej osady przygrodowej.
 • w październiku 2001 roku odbyło się spotkanie z łódzkim archeologiem panem Natkańskim przy Placu Łuczkowskiego w celu zapoznania młodzieży ze stanem badań archeologicznych studni staromiejskiej i ratusza; spotkanie zostało sfilmowane, co następnie wykorzystano jako materiał podczas sesji szkolnej.
 • organizowanie pomocy finansowej na rzecz ochrony zabytków:
  • zorganizowanie przez młodzież koncertu rockowego w maju 1996 roku, z którego fundusze przeznaczono na odbudowę wieży w Chełmie-Bieławinie;
  • udział młodzieży i opiekuna SK TOnZ w kwestach organizowanych w Chełmie na cmentarzu przy ul. Lwowskiej w dniach 1 i 2 listopada 1996 – 2010 roku;
  • kwesty odbywają się od 1995 roku;
  • z zebranych środków poddano konserwacji:
   – nagrobek Tadeusza Lechnickiego,
   – nagrobek Rafała i Marii Przybylskich,
   – nagrobek rodziny Osieckich,
   – nagrobek rodziny Studzińskich
 • po zakończeniu prac konserwatorskich członkowie Koła porządkowali wokół teren;
 • młodzież każdego roku przed świętem zmarłych porządkuje teren przy nagrobkach Lechnickich, Dąbrowskich i Chmielewskich (są to nagrobki pochodzące z XIX i pocz. XX w.) oraz przy grobach zmarłych nauczycieli I LO w Chełmie.

II. REALIZACJA PROGRAMU „GINĄCE ZAWODY”.

Idea otoczenia opieką wytwórczości rękodzielniczej ma odległą genealogię. Przyświecały jej również różne motywy. Wyrosła na gruncie prądów społecznych i intelektualnych XIX wieku. Na początku wieku zainteresowanie kulturą wsi wiązało się z dążeniem do badania historii ojczystej i podtrzymywania świadomości narodowej. Okres romantyzmu zwrócił uwagę na wartości estetyczne twórczości ludowej. Natomiast w połowie XIX wieku dążenie do rozwijania tzw. „przemysłu ludowego” zaczęło stanowić jeden z punktów programu „pracy organicznej” zmierzającej m. in. do podniesienia poziomu ekonomicznego wsi oraz miało być przyczynkiem do samookreślenia ludności wsi.
W 1993 roku opracowany został MEMORIAŁ zawierający postulaty działań w dziedzinie ochrony dziedzictwa kultury i twórczości ludowej. Założenia jego stały się początkiem programu pod nazwą „GINĄCE ZAWODY”. Został on sformułowany w 1994 roku przez Ministerstwo Kultury i Sztuki. Zaś w celu budzenia zainteresowania regionalnym dziedzictwem kulturowym, do kuratorium przesłano te postulaty w celu wdrożenia ich w roku szkolnym 1995/96.

Cel: reaktywowanie ginących bądź zapomnianych technik artystycznych., prezentacje ubiorów, omówienie zwyczaju, obrzędu, znaczenia rekwizytu.

 • w październiku 1999 r. odbył się wyjazd młodzieży do Pawłowa na zajęcia warsztatowe z garncarstwa, gdzie zapoznano ich z różnymi technikami pracy garncarzy oraz zdobywali doświadczenie w lepieniu z gliny ręcznie i na kole garncarskim;
 • sfilmowane wywiady z przedstawicielami :ginących zawodów”: z panią Marianną Majówką – tkactwo, pisanki, z panią Szymczuk Ewą – plastyka obrzędowa, z panem Eugeniuszem Romaniukiem – plecionkarstwo;
 • w grudniu zorganizowanie pokazów w I LO w Chełmie prezentujących ginące zawody, tj. garncarstwo, tkactwo, witrażownictwo. Można było zapoznać się z warsztatem pracy zaproszonych gości w sposób praktyczny. Kilku uczestników spotkanie opuściło z własnym garnkiem, toczonym na kole, czy własnoręcznie ulepioną z gliny figurką. Znalazły się też osoby chętne, by spróbować swoich sił w tkaniu przy użyciu kołowrotka lub przęślic, a także w cięciu szkła. Miłym upominkiem był przekazany na ręce pani dyrektor Anny Moryl witraż z napisem I LO. Na spotkanie przybyło sporo ludzi na co dzień zajmujących się sprawami regionu, jak również nauczycieli z różnych szkół;
 • w grudniu 2000 r. zorganizowanie w I LO w Chełmie warsztatów z programu „Ginące zawody”, gdzie odbyła się prezentacja zawodów, tj. bednarstwo, kowalstwo, koronkarstwo, plecionkarstwo, wycinkarstwo oraz występ młodzieży w tańcach chełmskich;
 • w kwietniu 2001 r. odbyło się spotkanie z panią Ewą Szymczuk w celu poznania różnych technik wykonywania pisanek oraz własnoręczne ich wykonywanie przez młodzież;
 • w październiku 2003 r. młodzież wzięła udział w spotkaniu w Muzeum Wsi Lubelskiej, nt. „Rzemiosło artystyczne”, zaś w Bratniku – w warsztatach z garncarstwa i muzykologii (prowadzonych przez członków Wspólnoty Alternatywnych – http://bozdekoj.republika.pl);

III. REALIZACJA PROGRAMU OGÓLNOPOLSKIEGO: „NASZA WSPÓLNA PRZESZŁOŚĆ – UCZNIOWIE ADOPTUJĄ ZABYTKI”.

Program edukacyjny „Nasza wspólna przeszłość – uczniowie adoptują zabytki” adresowany jest do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Realizuje go Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce, ze środków Fundacji Forda. W ramach programu młodzi ludzie opiekują się obiektami i miejscami związanymi z dziejami innych narodów, które mieszkają lub kiedyś mieszkały w ich miejscowości czy regionie.

Cel: zabezpieczenie wszystkich wartościowych elementów dawnego zespołu szkolno-ogrodowego, w skład którego wchodzą: gmach dawnego seminarium – obecnie budynek szkolny, dom odźwiernego – dziś obiekt nieużytkowany, dziedziniec szkolny, bursa – obecnie Schronisko Młodzieżowe, dawne ogrodzenie z cegły, zabytkowy drzewostan pochodzący z końca XIX wieku; zahamowanie dewastacji okazowych już drzew, a także umożliwienie ich leczenia i konserwacji.

 • w grudniu 2002 roku przystąpienie do programu, udział w warsztatach przygotowujących do adopcji zabytku;
 • w grudniu 2002 r. i styczniu 2003 r. – zapoznanie uczniów z programem i zasadami opieki nad zabytkami w formie warsztatów, metodą „Krok po kroku”;
 • od grudnia 2002 r. prowadzone były badania archiwalne dotyczące historii obiektu, jak również dokumentacja fotograficzna oraz wykonane zostały prace plastyczne przez uczniów; nawiązana została współpraca z: historykiem sztuki, archeologiem oraz dziennikarzami czasopisma lokalnego „Super Tydzień Chełmski (ukazały się w nim dwa artykuły); w Radiu BON TON przeprowadzono wywiad z uczniami.
 • dnia 18 lutego 2003 roku w naszej szkole gościli dziennikarze z Panoramy Lubelskiej, którzy przeprowadzili wywiad z p. K. Koziak na temat programu edukacyjnego „Nasza wspólna przeszłość – uczniowie adoptują zabytki”, następnie w Chełmskim Muzeum odebrany został akt adopcji zespołu szkolno-ogrodowego przy I LO w Chełmie oraz otwarcie wystawy pt. „Z kufrów i skrzyń kresowych”.
 • W dniu 23 lutego 2003 r. odbyło się spotkanie w ZSO w Brzeźnie, podczas którego nastąpiła wymiana doświadczeń na temat programu „Nasza wspólna przeszłość – uczniowie adoptują zabytki”.
 • w marcu 2003 roku opracowanie i przesłanie rezultatów prac uczniów – (zdjęcia zabytków oraz opisy działań podejmowanych przez uczniów) na stronę internetową www.ceo.org.pl/slady.
 • na spotkaniu z panem Aleksandrem Zawalskim (kwiecień 2003 r.) – inżynierem leśnictwa, młodzież została zapoznana z różnymi sposobami leczenia drzew, a także otrzymała cenne wskazówki, jak chronić zabytkowy drzewostan. Po spotkaniu rozpoczęto klasyfikację wszystkich drzew na terenie zespołu szkolno-ogrodowego.
 • Prezentacja dokonań miała miejsce podczas kwietniowej wystawy w Chełmskiej Bibliotece Pedagogicznej oraz II Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów na Zamku Królewskim w Warszawie w dniu 14 czerwca 2003 r. Ekspertem oceniającym działalność uczniów I LO z Chełma była pani Iwona Liżewska ze Stowarzyszenia Wspólnoty Kulturowej Borussia oraz Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków w Olsztynie. Za przygotowanie projektu uczniowie otrzymali dyplom.

Program „Ślady przeszłości – uczniowie adoptują zabytki” pozwala zainteresować młodych ludzi dziedzictwem przeszłości. Uczniowie prowadzą działania edukacyjne i promocyjne, dzięki którym miejsce otoczone przez nich opieką staje się częścią tradycji i wizytówką ich miejscowości. Program buduje poczucie związku z „małą ojczyzną”, pozwala na poznanie przeszłości w wymiarze lokalnym. Rozbudza wśród uczniów zainteresowanie historią i kulturą swego regionu i kraju, uczy odnajdywania oraz odczytywania źródeł historycznych oraz współpracy, odpowiedzialności i porozumiewania się z innymi.

IV. SESJE POPULARNONAUKOWE I KONFERENCJE, SEMINARIA:

 1. Uczestnictwo w sesjach popularnonaukowych:
  • sesja archeologiczno-architektoniczna pt.: Najważniejsze odkrycia archeologiczne i architektoniczne Chełma i okolic w 1995 r.
  • konferencja sprawozdawcza pt. Najważniejsze Odkrycia Archeologiczne w Polsce Środkowo-Wschodniej w 1996 roku. W spotkaniach tych uczestniczyli naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz całe miejscowe środowisko archeologów i służby konserwatorskiej. Podczas obu konferencji prezentowane były wystawy.
  • pod kierunkiem chełmskiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami; w ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego obchodzonych w Polsce już od 12 lat (we wrześniu 2004 r.) młodzież (klasa II „c” i III „j”) wzięła udział w wykładach poświęconych przeszłości Ziemi Chełmskiej oraz popularyzacji treści regionalnych i obywatelskich;
  • przy współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej, w ramach programu edukacyjnego „Nasza wspólna przeszłość – uczniowie adoptują zabytki”, realizowaliśmy zadania związane z przyjętymi przez nas programami: Zespół szkolno-ogrodowy, Symbole naszej szkoły, Synagoga przy ul. Kopernika 8 w Chełmie.
 2. Organizowanie szkolnych konferencji:
  • w grudniu 1996 roku – archeologiczno-historyczna sesja w naszej szkole, pod hasłem: „Z kart Ziemi Chełmskiej”;
  • w grudniu 1997 roku sesja pt. „Wspomnienie o Kazimierzu Janczykowskim”, które odbyło się również w naszej szkole w sali geograficznej im. Kazimierza Janczykowskiego. Gościem honorowym była jego córka, pani Teresa Kossowska.
  • w dniu 13 grudnia 1999 roku spotkanie pod hasłem: „Z korzeni powinna wyrastać przyszłość”, poświęcone promowaniu miesięcznika „Spotkania z Zabytkami” oraz pokazy ginących zawodów. Wśród zaproszonych gości byli: Ewa Siurawska – sekretarz Zarządu Głównego TOnZ w Warszawie, dr Tadeusz Rudkowski, wiceprezes ZG TOnZ oraz Wojciech Przybyszewski z redakcji miesięcznika.
  • w grudniu 2001 roku młodzież zorganizowała sesję poświęconą wykopaliskom archeologicznym przy Placu Łuczkowskiego. Młodzież zaprezentowała ze źródeł historycznych i archeologicznych informacje dotyczące rynku, ratusza i studni staromiejskiej oraz znaleziska ceramiczne; nakręcony podczas wykopalisk film wywołał dyskusję wśród zaproszonych gości: p. Stanisławy Rudnik, p. Pawła Wiry, p. Stanisława Gołuba, p. Andrzeja Bronickiego.
  • 24 lutego 2005 roku odbyła się konferencja „Przeciwko stereotypom i uprzedzeniom – kwestia żydowska na Ziemi Chełmskiej i Włodawskiej. Wskazówki, upamiętnienie”, pod patronatem Pana Jana Jagielskiego z Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie.
   Tematyka:
   Ludność żydowska w Chełmie – dzieje i wybrane wątki.
   Dom Pinkwasa i Fajgi, czyli zaktualizowana opowieść o ścieżkach poznania.
   Przyczynek do historii getta w Chełmie. Propozycja upamiętnienia.
   Synagogi w Chełmie, Krasnymstawie i Wojsławicach.
   Stan zachowania cmentarzy żydowskich w powiatach: chełmskim, krasnostawskim i włodawskim.
  • Konferencja: „Wymiana informacji i doświadczeń” (XII 2006):
   Tematyka:
   Dziedzictwo kultury Euroregionu Bug – podsumowanie zadań realizowanych w projekcie.
   Współpraca partnerów jako element edukacji młodzieży.
   Tożsamość i tradycja
  • Konferencja podsumowująca: Każde miejsce opowiada swoją historię… – perspektywy i szanse rozwoju regionu (2008 r.).
  • Szanse i zagrożenia dla mojego regionu – konferencja odbyła się w Bibliotece pedagogicznej w Chełmie w 2009 r.
 3. Seminaria i warsztaty edukacyjne:
  1. Seminaria:
   • Seminarium: „Wspólne korzenie obu kultur” – propagowanie dziedzictwa kultury obszarów przygranicznych wśród młodzieży (czerwiec 2006).
    Tematyka:
    Wczesnośredniowieczne grody i osady pogranicza.
    Chełm – centralny ośrodek miejski pogranicza w czasach Daniela Romanowicza.
    Burzliwe dzieje Ziemi Chełmskiej w okresie XIII-XIV wieku.
    Dziedzictwo kultury i tradycja obszarów nadgranicznych Polski i Ukrainy w dorobku Wołyńskiego Krajoznawczego Muzeum w Łucku.
    Zagadki pogranicza – zespół wieżowy w Stołpiu.
    Zaproszeni goście: prof. Andrzej Buko, Stanisław Gołub, Zbigniew Lubaszewski, Tomasz Dzieńkowski, goście z Ukrainy.
  2. Warsztaty edukacyjne:
   • Dzieje Cudownego Obrazu Matki Bożej Chełmskiej w świetle literatury i ikonografii (2006 r.).
   • Warsztaty garncarskie – spotkania z twórcami ludowymi (2006 r.).
   • Pokazy „ginących zawodów” (2006 r.).
   • twórcach ludowych z okolic Łucka i ich dorobku – Pozarządowe Edukacyjno-Naukowe Centrum Geografii Społecznej w Łucku (2006 r.).
   • Metody i formy sprawowania opieki nad zabytkami, Ewidencja grobów żołnierzy poległych podczas wojny polsko-sowieckiej 1920 r. (2008 r.).
   • Lokalne i regionalne tradycje, święta, obyczaje i zwyczaje (2008 r.).
   • Dziedzictwo kultury gospodarowania przestrzenią (2008 r.).
   • Zapomniane miejsca Chełma i okolic – poznanie fotograficzne (2009 r.).
   • Turystyka – ciekawą formą poznania regionu (2009 r.).
   • Metodologia badań krajobrazu – poznanie multimedialne (2009 r.).

V. PREZENTACJA WYSTAW:

 • w styczniu 1996 roku w I LO w Chełmie w Izbie Tradycji szkoły młodzież z Koła zaprezentowała wystawę opracowaną przez Chełmski Oddział TOnZ pt. „Najważniejsze odkrycia archeologiczne i architektoniczne Chełma i okolic”;
 • podczas sesji w grudniu 1997 roku wystawa pt.: „Wspomnienie o Kazimierzu Janczykowskim”, która informowała o działalności nestora na rzecz zabytków Chełma i okolic, w tym o dużym zaangażowaniu w odbudowę wieży w Chełmie-Bieławinie;
 • w styczniu 1998 roku zaprezentowana została w Izbie Tradycji naszej szkoły wystawa opracowana przez Stanisławę Rudnik pt. „Pałace, dwory i dworki województwa chełmskiego”, cz. I – Piękno utracone;
 • we wrześniu 1999 roku młodzież wzięła udział w otwarciu wystawy „Zabytki architektury skalnej i podziemnej w fotografii”;
 • w październiku 2001 roku zaprezentowano zdjęcia z wykopalisk przy placu Łuczkowskiego: studni staromiejskiej oraz ratusza;
 • w kwietniu 2003 r. wystawa „Chełm na starych pocztówkach i zdjęciach” zorganizowana została w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie, gościem honorowym był pan Andrzej Piwowarczyk.
 • młodzież z klasy II „c” – europejskiej, przygotowała wystawę poświęconą Synagodze i tematyce żydowskiej, której prezentacja odbywa się w dniach 20 VI – 15 VII 2005 r. w Chełmskiej Bibliotece Pedagogicznej.
 • Wystawa fotograficzna: Śladami Matki Bożej Chełmskiej. Ikonografia maryjna w tradycji Kościoła Wschodniego i Zachodniego (2006 r.).
 • Wystawa fotograficzna: Bogactwo różnorodności śladów historii mojego regionu (2008 r.).
 • Ginące piękno Ziemi Chełmskiej (2009 r.).

VI. PUBLIKACJE I PREZENTACJE:

 • w styczniowym numerze 1999 r. ogólnopolskiego czasopisma „Spotkania z Zabytkami” ukazał się artykuł o działalności Koła, uczennicy Agnieszki Nierody „Młodzież w TOnZ”. Od redakcji „Spotkań z Zabytkami” od 1 stycznia 1999 r. Koło otrzymywało nieodpłatnie i systematycznie kolejne egzemplarze czasopisma przez cały 1999 rok;
 • artykuł promujący działalność SK TOnZ: „Z korzeni powinna wyrastać przyszłość”, zamieszczony w Księdze Pamiątkowej Czarniecczyków z 2000 roku;
 • artykuł prezentujący doświadczenia z zakresu regionalnego: „Edukacja regionalna”, zamieszczony w Jednodniówce z 2002 r.
 • współpraca z radiem BON TON – młodzież występuje w programach na żywo i promuje działalność SK TOnZ.
 • we wrześniu 2004 roku wysłany został do ogólnopolskiego czasopisma „Spotkania z Zabytkami” artykuł Olgi Iwaniszczuk z klasy III „a” pt.: Symbolika w I Liceum Ogólnokształcącym Im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie;
 • młodzież z klasy II „c”, III „a” i III „j”, w październiku 2004 r. wzięła udział w podsumowaniu programu „Nasza wspólna przeszłość – uczniowie adoptują zabytki” i wystąpiła z prezentacją swoich projektów: „Synagoga Chełmska” oraz „Symbole szkolne”. Konferencja zorganizowana była przy współpracy z CEO, Muzeum Chełmskim, Chełmską Biblioteką Publiczną;
 • w lutym 2005 roku opracowane zostały zeszyty naukowe poświęcone tematyce żydowskiej w formie multimedialnej oraz gazetka „Młody Europejczyk” Nr 3 (kwartalnik klasy II „c”) o stereotypach i uprzedzeniach.
 • Śladami przeszłości. Kartki, Chełm IV 2004
 • Konkurs: Co wiem o szkole i Jej patronie. Kartki, Chełm IV 2004
 • Zespół szkolno-ogrodowy. Dzieje najdawniejsze.. Kartki, Chełm IV 2005
 • Przeciw stereotypom i uprzedzeniom – kwestia Żydowska, zabytki. Kartki, Chełm IV 2005
 • Z pamiętnych kart przeszłości… Księga Pamiątkowa Czarniecczyków, część IV, Chełm 2005
 • „Nasza wspólna przeszłość – uczniowie adoptują zabytki”. Księga Pamiątkowa Czarniecczyków, część V, Chełm 2005
 • Wydawnictwa promujące region: „Tożsamość i tradycja Euroregionu”. „Dobra kultury jako przedmiot ochrony” (2007), „Przywracanie pamięci miejsca. Bo tu wyrosłem, wśród tych drzew i obok tych domów”. „Dziedzictwo kulturowe Ziemi Chełmskiej w zasięgu
 • Wydanie okolicznościowych pocztówek promujących Chełm i Chełmszczyznę (2006, 2008, 2009).

VII. ORGANIZOWANIE WYCIECZEK, WARSZTATÓW WYJAZDOWYCH:

 1. Wycieczki:
  • w lipcu 1998 r. młodzież wzięła udział w wycieczce pieszej do Bieławina oraz do chełmskich podziemi pod fachowym kierunkiem Stanisława Gołuba;
  • członkowie Koła prowadzili obserwacje różnych obiektów archeologicznych sporządzając spisy swoich spostrzeżeń. Po wakacjach, w nowym roku szkolnym 1998/99 swoje uwagi, bardzo cenne dla dalszej ochrony tych obiektów, przekazali na specjalnie w tym celu zorganizowanym spotkaniu, prezesowi TOnZ w Chełmie Stanisławie Rudnik.
  • w kwietniu 1999 r. z okazji Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków został zorganizowany objazd po okolicach Chełma. Trasa wycieczki objęła następujące miejscowości: Rejowiec (pałac), Krupe (ruiny zamku), Krasnystaw (rynek – kościół – muzeum), Łopiennik (kościół), Borowica (kościół), Pawłów (ośrodek garncarski – wystawa z programu „Ginące zawody”), Stołpie (wieża), Podgórze (kościół).
  • w ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego, młodzież wzięła udział:
  • w wędrówce po regionie pt. „Śladami architektury romańskiej okolic Chełma” – Stołpie i Podgórze (wrzesień 2000);
  • w wędrówce po Chełmie pt. „Korzenie europejskie w architekturze chełmskiej” (wrzesień 2003);
  • wycieczka do Muzeum Wsi Lubelskiej (październik 2003).
  • 20 maja 2004 r. udział uczniów z klasy I „g” w spotkaniu z żywą historią w ośrodku archeologicznym „Choina – Horodyszcze”. Prezentowane było wczesnośredniowieczne grodzisko oraz widowisko plenerowe prezentowane przez Bractwo Grody Czerwieńskie – Chełm.
  • 10-12 czerwca 2007 r. Włodzimierz Wołyński – Łuck – Lwów. Poznanie kultury materialnej w X-XII w. na terenie Wołynia – śladami grodzisk.
 2. Warsztaty wyjazdowe:
  • Metodyka pracy terenowej w archeologii. Prospekcja w Stołpiu i Podgórzu – Stanisław Gołub, Tomasz Dzieńkowski (2006 r.)
  • Poznanie różnorodności przyrodniczo-kulturowej Polesia Lubelskiego w 2008 r.
  • Geograficzne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią (2009 r.).

VIII. ORGANIZOWANIE I UDZIAŁ W KONKURSACH Z TEMATYKI REGIONALNEJ:

 • „Dziedzictwo kulturowe Euroregionu Bug w świadomości młodzieży” (2006 r.)
 • „Pogranicze Polski i Ukrainy – przenikanie się kultur” (2007 r. )
 • Specyfika przyrodnicza, społeczna, ekonomiczna i kulturowa równiny Łęczyńsko-Włodawskiej (2009 r.)
Powrót

KONTAKT:

I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Czarnieckiego
ul. Czarnieckiego 8
22-100 Chełm
tel. 48 82 565 38 85

Sekretariat czynny:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

www.1lo.chelm.pl
e-mail: liceum@1lo.chelm.pl