MAPA STRONY KONTAKT KARTA SZKOŁY

Szkoła Promująca Zdrowie

„Mądry człowiek powinien wiedzieć, że zdrowie jest jego najcenniejszą własnością, i powinien uczyć się, jak sam może leczyć swoje choroby.”

 Hipokrates

Koncepcja Szkoły Promującej Zdrowie

Wyrosła ona z ogólnych założeń promocji zdrowia, rozwijanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), i łączy dorobek kilku międzynarodowych konferencji poświęconych szkolnej edukacji zdrowotnej. W Polsce idea Szkół Promujących Zdrowie stale się rozwija i ulega modyfikacjom. Opracowując plan pracy, szkolny koordynator Sieci Szkól Promujących Zdrowie oparł się na założeniach dotyczących zadań szkoły w zakresie promowania właściwych zachowań i postaw prozdrowotnych.

Szkoła jest tym środowiskiem, którego społeczność nie tylko uczy się i pracuje, ale także żyje – nawiązuje kontakty z innymi, przeżywa porażki
i sukcesy, odpoczywa i bawi się. To właśnie w niej przygotowuje się młodych ludzi do dorosłego życia, wdraża do dokonywania zdrowych wyborów i podejmowania działań w zakresie ochrony i podtrzymania zdrowia po zakończeniu edukacji.

Promująca to znaczy: tworząca warunki (fizyczne i społeczne) sprzyjające ochronie i pomnażaniu zdrowia, umożliwiająca aktywne uczestnictwo społeczności szkolnej w działaniach na rzecz zdrowia.

Zdrowie – ma cztery wymiary: fizyczny, psychiczny, społeczny
i  duchowy, które powinny być w harmonii. Wraz z poziomem wykształcenia jednostki i warunkami ekonomicznymi decyduje ono o jakości życia ludzi.

Na podstawie tych wytycznych przyjęto,iż Szkoła Promująca Zdrowie to taka, która tworzy warunki oraz podejmuje działania sprzyjające:

 • dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,
 • podejmowaniu przez jej członków inicjatyw na rzecz zdrowia.

 

Szkolna promocja zdrowia

Celem głównym promocji zdrowia w naszej szkole jest umożliwienie społeczności szkolnej realizacji założeń planu pracy szkolnego koordynatora Sieci Szkół Promujących Zdrowie oraz dbanie o zwiększenie kontroli nad własnym zdrowiem, jego utrzymanie i poprawę.

Cele szczegółowe to:

 • usystematyzowanie wiedzy i wdrażanie do świadomego stosowania dekalogu i zasad „zdrowego stylu życia”, właściwego odżywiania się, bezpiecznego udziału w kulturze fizycznej,
 • poznanie głównych przyczyn oraz objawów chorób społecznych i cywilizacyjnych, a także sposobów przeciwdziałania im,
 • poznanie podstawowych przyczyn, skutków zachorowań na choroby nowotworowe, wskazanie placówek i ośrodków zajmujących się pomocą
  chorym,
 • kształtowanie postaw asertywnych wobec osób palących, nadużywających alkoholu, używek i narkotyków, uzależnionych od komputera,
 • promowanie zdrowia poprzez właściwe odżywianie się i aktywne uczestnictwo w kulturze fizycznej.

 

Realizacji ww. celów służą następujące działania:

 • organizacja pracy szkolnego koordynatora i zespołu ds. promocji zdrowia w I LO im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie – realizacja zadań
  zaplanowanych w Kalendarzu Dni Promocji Zdrowia w I LO w Chełmie,
 • udział szkolnego koordynatora SSzPZ i osób z nim współdziałających w szkoleniach, warsztatach, wykładach, konferencjach czy innych
  spotkaniach zgodnie z ofertą miejskiego koordynatora SSzPZ oraz instytucji i placówek edukacyjnych zajmujących się tą problematyką,
 • realizacja projektów edukacyjnych zgodnie z założeniami miejskiego koordynatora SSzPZ, Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej
  w Chełmie,
 • wymiana poglądów, opinii z innymi szkolnymi koordynatorami i zespołami SSzPZ,
 • organizacja konkursów i akcji szkolnych,
 • przygotowanie i prezentowanie fotoreportaży ze szkolnych akcji,
 • przygotowanie i kolportaż broszurek, ulotek z informacjami nt. zdrowego odżywiania się, aktywności fizycznej, edukacji przeciwnowotworowej,
  walki z nałogami, profilaktyki chorób społecznych i cywilizacyjnych,
 • współpraca i organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi promującymi modę na zdrowie i wspierającymi akcje promocji zdrowia w I LO w Chełmie oraz  pomoc przy opracowaniu indywidualnego planu ochrony zdrowia i planu treningowego dla początkujących,
 • samokształcenie i samodoskonalenie w zakresie poruszanej problematyki.

Realizacja powyższych założeń oparta jest na zasadzie dbałości o rozwój fizyczny i psychospołeczny społeczności szkolnej i lokalnej, obejmując akcje okolicznościowe, całoroczne i towarzyszące. Działania szkolnego koordynatora i zespołu SSzPZ w I LO w Chełmie podlegają systematycznemu monitorowaniu i ewaluacji. Celem monitoringu jest pozyskiwanie informacji o działaniach i potrzebach środowiska szkolnego w zakresie promocji zdrowego stylu życia, katalogowanie uwag i spostrzeżeń z realizacji założeń planu pracy, opracowywanie sprawozdań. Ewaluacji podlegają: zachowania i prezentowane przez uczniów postawy prozdrowotne, zaangażowanie uczniów klas I – III czy pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w realizację niniejszego planu. Metody ewaluacji to: spostrzeżenia, opinie i obserwacje stron realizujących działania SSzPZ, wyniki badań kwestionariuszowych.

Oczekiwane efekty zakładają:

 • wzrost poziomu edukacji zdrowotnej,
 • wzrost dbałości o własne zdrowie i zdrowie innych,
 • świadome stosowanie zasad „Dekalogu zdrowego stylu życia”,
 • stosowanie postaw asertywnych,
 • umiejętne radzenie sobie w sytuacjach trudnych, stresujących,
 • znajomość instytucji, osób zaangażowanych w promocję zdrowia i pomoc osobom chorym,
 • ograniczenie zagrożeń,
 • wzrost zainteresowania promocją zdrowia w szkole,
 • aktywna współpraca osób zainteresowanych promocją zdrowia w naszej placówce.

Jeżeli chciałabyś – chciałbyś znaleźć się w szkolnym zespole ds. promocji zdrowia, masz ciekawe pomysły, związane z propagowaniem zdrowego stylu życia czarniecczyka, i pragniesz je wdrożyć – przejmij inicjatywę w swoje ręce – dołącz do nas, bo I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie to także szkoła promująca zdrowie.

Kontynuatorem idei Szkoły Promującej Zdrowie (w poprzednich latach jej popularyzatorkami były: p. prof. Wiesława Bielak, p. prof. Agnieszka Król, p. prof. Marta Sadowska, p. prof. Joanna Dąbska) i szkolnym koordynatorem Sieci Szkół Promujących Zdrowie w I LO im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie jest obecnie p. prof. Monika Klimkowska.

Powrót