MAPA STRONY RODO KONTAKT DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
WCAG

Szkoła Promująca Zdrowie

„Mądry człowiek powinien wiedzieć, że zdrowie jest jego najcenniejszą własnością, i powinien uczyć się, jak sam może leczyć swoje choroby.”

 Hipokrates

Koncepcja Szkoły Promującej Zdrowie

Wyrosła ona z ogólnych założeń promocji zdrowia, rozwijanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), i łączy dorobek kilku międzynarodowych konferencji poświęconych szkolnej edukacji zdrowotnej. W Polsce idea Szkół Promujących Zdrowie stale się rozwija i ulega modyfikacjom. Opracowując plan pracy, szkolny koordynator Sieci Szkól Promujących Zdrowie oparł się na założeniach dotyczących zadań szkoły w zakresie promowania właściwych zachowań i postaw prozdrowotnych.

Szkoła jest tym środowiskiem, którego społeczność nie tylko uczy się i pracuje, ale także żyje – nawiązuje kontakty z innymi, przeżywa porażki
i sukcesy, odpoczywa i bawi się. To właśnie w niej przygotowuje się młodych ludzi do dorosłego życia, wdraża do dokonywania zdrowych wyborów i podejmowania działań w zakresie ochrony i podtrzymania zdrowia po zakończeniu edukacji.

Promująca to znaczy: tworząca warunki (fizyczne i społeczne) sprzyjające ochronie i pomnażaniu zdrowia, umożliwiająca aktywne uczestnictwo społeczności szkolnej w działaniach na rzecz zdrowia.

Zdrowie – ma cztery wymiary: fizyczny, psychiczny, społeczny
i  duchowy, które powinny być w harmonii. Wraz z poziomem wykształcenia jednostki i warunkami ekonomicznymi decyduje ono o jakości życia ludzi.

Na podstawie tych wytycznych przyjęto,iż Szkoła Promująca Zdrowie to taka, która tworzy warunki oraz podejmuje działania sprzyjające:

 • dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,
 • podejmowaniu przez jej członków inicjatyw na rzecz zdrowia.

 

Szkolna promocja zdrowia

Celem głównym promocji zdrowia w naszej szkole jest umożliwienie społeczności szkolnej realizacji założeń planu pracy szkolnego koordynatora Sieci Szkół Promujących Zdrowie oraz dbanie o zwiększenie kontroli nad własnym zdrowiem, jego utrzymanie i poprawę.

Cele szczegółowe to:

 • usystematyzowanie wiedzy i wdrażanie do świadomego stosowania dekalogu i zasad „zdrowego stylu życia”, właściwego odżywiania się, bezpiecznego udziału w kulturze fizycznej,
 • poznanie głównych przyczyn oraz objawów chorób społecznych i cywilizacyjnych, a także sposobów przeciwdziałania im,
 • poznanie podstawowych przyczyn, skutków zachorowań na choroby nowotworowe, wskazanie placówek i ośrodków zajmujących się pomocą
  chorym,
 • kształtowanie postaw asertywnych wobec osób palących, nadużywających alkoholu, używek i narkotyków, uzależnionych od komputera,
 • promowanie zdrowia poprzez właściwe odżywianie się i aktywne uczestnictwo w kulturze fizycznej.

 

Realizacji ww. celów służą następujące działania:

 • organizacja pracy szkolnego koordynatora i zespołu ds. promocji zdrowia w I LO im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie – realizacja zadań
  zaplanowanych w Kalendarzu Dni Promocji Zdrowia w I LO w Chełmie,
 • udział szkolnego koordynatora SSzPZ i osób z nim współdziałających w szkoleniach, warsztatach, wykładach, konferencjach czy innych
  spotkaniach zgodnie z ofertą miejskiego koordynatora SSzPZ oraz instytucji i placówek edukacyjnych zajmujących się tą problematyką,
 • realizacja projektów edukacyjnych zgodnie z założeniami miejskiego koordynatora SSzPZ, Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej
  w Chełmie,
 • wymiana poglądów, opinii z innymi szkolnymi koordynatorami i zespołami SSzPZ,
 • organizacja konkursów i akcji szkolnych,
 • przygotowanie i prezentowanie fotoreportaży ze szkolnych akcji,
 • przygotowanie i kolportaż broszurek, ulotek z informacjami nt. zdrowego odżywiania się, aktywności fizycznej, edukacji przeciwnowotworowej,
  walki z nałogami, profilaktyki chorób społecznych i cywilizacyjnych,
 • współpraca i organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi promującymi modę na zdrowie i wspierającymi akcje promocji zdrowia w I LO w Chełmie oraz  pomoc przy opracowaniu indywidualnego planu ochrony zdrowia i planu treningowego dla początkujących,
 • samokształcenie i samodoskonalenie w zakresie poruszanej problematyki.

Realizacja powyższych założeń oparta jest na zasadzie dbałości o rozwój fizyczny i psychospołeczny społeczności szkolnej i lokalnej, obejmując akcje okolicznościowe, całoroczne i towarzyszące. Działania szkolnego koordynatora i zespołu SSzPZ w I LO w Chełmie podlegają systematycznemu monitorowaniu i ewaluacji. Celem monitoringu jest pozyskiwanie informacji o działaniach i potrzebach środowiska szkolnego w zakresie promocji zdrowego stylu życia, katalogowanie uwag i spostrzeżeń z realizacji założeń planu pracy, opracowywanie sprawozdań. Ewaluacji podlegają: zachowania i prezentowane przez uczniów postawy prozdrowotne, zaangażowanie uczniów klas I – III czy pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w realizację niniejszego planu. Metody ewaluacji to: spostrzeżenia, opinie i obserwacje stron realizujących działania SSzPZ, wyniki badań kwestionariuszowych.

Oczekiwane efekty zakładają:

 • wzrost poziomu edukacji zdrowotnej,
 • wzrost dbałości o własne zdrowie i zdrowie innych,
 • świadome stosowanie zasad „Dekalogu zdrowego stylu życia”,
 • stosowanie postaw asertywnych,
 • umiejętne radzenie sobie w sytuacjach trudnych, stresujących,
 • znajomość instytucji, osób zaangażowanych w promocję zdrowia i pomoc osobom chorym,
 • ograniczenie zagrożeń,
 • wzrost zainteresowania promocją zdrowia w szkole,
 • aktywna współpraca osób zainteresowanych promocją zdrowia w naszej placówce.

Jeżeli chciałabyś – chciałbyś znaleźć się w szkolnym zespole ds. promocji zdrowia, masz ciekawe pomysły, związane z propagowaniem zdrowego stylu życia czarniecczyka, i pragniesz je wdrożyć – przejmij inicjatywę w swoje ręce – dołącz do nas, bo I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie to także szkoła promująca zdrowie.

Kontynuatorką idei Szkoły Promującej Zdrowie (w poprzednich latach jej popularyzatorkami były: p. prof. Wiesława Bielak, p. prof. Agnieszka Król, p. prof. Marta Sadowska, p. prof. Joanna Dąbska, p. prof. Monika Klimkowska, p. Agnieszka Panas) i szkolnym koordynatorem Sieci Szkół Promujących Zdrowie w I LO im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie jest obecnie p. Monika Klimkowska, którą wspiera p. prof. Anna Jonak.

 


AKTUALNOŚCI


ROK SZKOLNY 2021/2022


„Nasza planeta, nasze zdrowie – our planet, our health” – Światowy Dzień Zdrowia w I LO

„Czy jesteśmy w stanie na nowo wyobrazić sobie świat, w którym czyste powietrze, woda i żywność są dostępne dla wszystkich? Gdzie gospodarki krajów koncentrują się na zdrowiu i dobrym samopoczuciu ludzi? Gdzie w miastach można mieszkać, a ludzie mają kontrolę nad swoim zdrowiem i zdrowiem planety? (…) W środku pandemii, zanieczyszczonej planety, nasilających się chorób, tj.: nowotwory, astma, choroby serca, Światowa Organizacja Zdrowia pragnie skupić uwagę wszystkich ludzi na działaniach niezbędnych do utrzymania zdrowia ich oraz planety, a także wspierać ruch na rzecz tworzenia społeczeństw skupionych na dążeniu do poprawy swojego zdrowia”.

Szkolny Zespół Promocji Zdrowia w I LO w Chełmie tradycyjnie włącza się w obchody Światowego Dnia Zdrowia. Tegoroczne propozycje przygotowane zostały w czterech panelach, w których znalazło się miejsce na sugestie, wskazówki i rekomendacje WHO, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Lublinie czy Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Chełmie. W programie szkolnych obchodów Światowego Dnia Zdrowia 2022, które 7 kwietnia 2022 roku zorganizowały p. Anna Jonak, p. Monika Klimkowska, p. Elżbieta Pawlikowska, p. Małgorzata Żebrowska – Zając, znalazło się zatem miejsce na realizację haseł:

„SPOŁECZEŃSTWA DOBROBYTU – ZDROWE SPOŁECZEŃSTWA” (zrealizowano w formie ekspozycji wizualnych: „Kryzys klimatyczny”, „Kryzys zdrowotny”);

„PROMOCJA ZDROWIA NA RZECZ DOBROBYTU, RÓWNOŚCI I ZRÓWNOWAŻONEGO DOBROBYTU” (zrealizowano w formie prezentacji multimedialnych: „Zanieczyszczenia środowiska”, „Sposoby przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym”);

„MANIFEST WHO NA RZECZ ZDROWEGO POWROTU DO ZDROWIA PO COVID-19” (zrealizowano w formie zajęć ruchowych przy muzyce: zumba, aerobik taneczny oraz gry i zabawy ruchowe).

Nie zabrakło także działań wspierających inicjatywy uczniowskie: ”SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE – I LO CHEŁM WSPIERA ZDROWE WYBORY” (zrealizowano w formie kolażu – „Dbaj o zdrowie psychiczne” i fakcji – „Mądrze jemy – zdrowo żyjemy”).

Dziękujemy uczniom klas: I a, I b, I d, II a, II b, II e i III cg za przygotowanie atrakcji i udział w programie Światowego Dnia Zdrowia 2022.

Fot.: Monika Klimkowska


Program „Prewencja boreliozy”

Borelioza to wielonarządowa choroba zakaźna, będąca skutkiem ukłucia kleszcza i zakażenia bakteriami z grupy krętków „Borrelia burgdorferi”. Niestety, nadal nie wynaleziono na nią szczepionki, a zachorowalność w Polsce z roku na rok rośnie. Leczenie „krętkowicy kleszczowej” jest długie i znacznie osłabia organizm, bo chory musi przez długi czas przyjmować odpowiednie antybiotyki. Stąd tak ważna jest profilaktyka zachorowań.

Szkolny zespół promocji zdrowia we współpracy z MSP ZOZ w Chełmie zaprosił dyrekcję, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych i uczniów I LO w Chełmie do udziału w programie „Prewencja boreliozy”. Celem głównym projektu jest zmniejszenie lub wyeliminowanie zagrożenia zachorowania na boreliozę oraz zwiększenie odsetka wykrywalności zakażeń wśród mieszkańców województwa lubelskiego, zwłaszcza wśród osób wykonujących zawody szczególnie narażone na ugryzienie kleszcza, ale też wśród osób podejrzewających u siebie boreliozę lub takich, które miały kontakt z kleszczem. Uczestnicy projektu zobowiązani byli do wypełnienia zestawu ankiet. Kolejnym krokiem było pobranie krwi żylnej, która w Laboratorium Analiz Lekarskich ALAB została poddana analizie pod kątem obecności charakterystycznych dla boreliozy przeciwciał  w klasie IgM i IgG. Osoby, u których test wyszedł pozytywnie, otrzymały rekomendację konsultacji z lekarzem specjalistą w zakresie chorób zakaźnych. W badaniach prowadzonych w dniach 23 – 28 marca 2022 r. ogółem udział wzięło 79 osób, w tym 41 uczniów z klas: III ap, III cp, III dp, III dg, III ep, III eg oraz 38 pracowników. Koordynatorkami akcji były: p. Elżbieta Pawlikowska, p. Małgorzata Skowrońska i p. Monika Klimkowska.


„Oddaj krew” w „Czarnieckim”

12 stycznia 2022 r. I LO w Chełmie było organizatorem terenowej akcji poboru krwi. Jej cel to propagowanie wśród społeczności szkolnej idei honorowego krwiodawstwa i pozyskanie jak największej liczby nowych krwiodawców. Wstępnie chęć udziału w akcji wyraziło 41 pełnoletnich naszych uczniów z klas maturalnych. Ostatecznie zarejestrowanych zostało 31 osób. Ci, którzy pozytywnie przeszli rejestrację, oddali po 450 ml krwi. Akcja odbyła się z wykorzystaniem mobilnego punktu poboru krwi – nowoczesnego ambulansu z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. Pani dyrektor Halina Smyk wyraziła wdzięczność wszystkim uczniom za udział w tak pożytecznym i szlachetnym przedsięwzięciu. Koordynatorkami akcji były nauczycielki – p. Anna Jonak i p. Monika Klimkowska.

 


ROK SZKOLNY 2020/2021


„Znamię! Znam je?”

Czerniak jest jednym z najbardziej agresywnych nowotworów. Upowszechniając wiedzę o tym nowotworze złośliwym skóry, 10 czerwca 2021 r. nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła do programu profilaktyczno – edukacyjnego „Znamię! Znam je?”.  W trakcie jego realizacji wykorzystane zostały materiały dostępne na stronie internetowej Akademii Czerniaka oraz przekazane szkolnemu koordynatorowi podczas szkolenia przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Chełmie. Dzięki udziałowi w akcji nasi uczniowie zdobyli  podstawową wiedzę na temat charakterystycznych cech czerniaka oraz czynników zwiększających ryzyko zachorowania na ten nowotwór. Poznali również „Złote zasady ochrony przed czerniakiem”, dzięki czemu w przyszłości będą mogli się uchronić przed tą chorobą. W ramach profilaktyki dowiedzieli się, jak właściwie przeprowadzać samobadanie skóry i jak rozpoznawać nowotwór.  Akcję zorganizowała p. Agnieszka Panas – Koordynator Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Fot.: Agnieszka Panas


Światowy Dzień bez Papierosa w „Czarnieckim”

Co roku 31 maja obchodzimy Światowy Dzień bez Papierosa. Święto to stanowi okazję do zwrócenia uwagi całego świata na powszechność nałogu palenia papierosów i jego negatywne skutki zdrowotne, społeczne i ekonomiczne. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) od wielu lat walczy z epidemią palenia tytoniu na świecie. Dane dotyczące tego ogromnego zagrożenia są alarmujące. Dzień ten jest okazją do ogólnospołecznej akcji edukacyjnej informującej o zdrowotnych następstwach używania tytoniu i zachęcającej do wyboru zdrowego stylu życia wolnego od dymu tytoniowego.
31 maja 2021 r. uczniowie „Czarnieckiego”, pod opieką p. Agnieszki Panas – koordynatora „Sieci Szkół Promujących Zdrowie”, również włączyli się w obchody Światowego Dnia bez Papierosa, przygotowując gazetkę tematyczną, plakaty, które przedstawiają negatywne skutki palenia papierosów. Młodzież miała możliwość zaznajomienia się z tym tematem poprzez ulotki, jakie były dostępne dla nich na korytarzu szkoły.

Fot.: Agnieszka Panas


„Wybierz Życie – Pierwszy Krok”

W bieżącym roku szkolnym 2020/2021, wzorem lat ubiegłych, w naszej szkole realizowany jest program „Wybierz Życie – Pierwszy Krok”. Jego celem jest zmniejszenie zachorowalności i umieralności kobiet na raka szyjki macicy oraz podniesienie świadomości dziewcząt na temat profilaktyki raka szyjki macicy i zakażeń wirusem HPV. 28 maja 2021 r. odbyły się zajęcia tematyczne, realizujące program, na których młodzież  dowiedziała się o roli wirusa HPV w powstawaniu raka szyjki macicy i innych nowotworów, drodze przenoszenia wirusa i objawach zakażenia. Uczniowie obejrzeli film, rozwiązali quiz oraz krzyżówkę, które utrwaliły zdobytą wiedzę. Młodzież jest świadoma, że jej decyzje i nierozważne zachowania mogą mieć poważne skutki dla zdrowia. Akcję koordynowała p. Agnieszka Panas.

Fot.: Agnieszka Panas


Czarniecczycy wiedzą, jak należy dbać o zdrowie swoje i innych

Realizowany w naszej szkole projekt „Zdrowie – wartość naczelna”, którego inicjatorką jest p. Aneta Wdowiak – nauczycielka wychowania fizycznego – we współpracy ze szkolnym koordynatorem Sieci Szkół Promujących Zdrowie – p. Agnieszką Panas, ma zmotywować uczniów do świadomego wyboru zdrowego stylu życia oraz odpowiedzialności za swoje zdrowie, a także podejmowania aktywności ruchowej szczególnie w czasie pandemii. W ramach tego przedsięwzięcia uczniowie klasy III b mieli za zadanie przygotować prezentację promującą zdrowy styl życia. Młodzież przygotowała wspaniałe materiały. Najciekawsze z nich można obejrzeć w linkach poniżej.

Zdrowie, według definicji Światowej Organizacji Zdrowia, to stan pełnego fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu, a także prowadzenie produktywnego życia społecznego i ekonomicznego czy dbałość o sferę ducha. Żeby lepiej zrozumieć to pojęcie, można je podzielić na wiele mniejszych obszarów. Wśród rodzajów zdrowia można wyszczególnić:

 • zdrowie fizyczne – właściwe funkcjonowanie organizmu, jego układów i narządów, równowaga pomiędzy procesami anabolicznymi i katabolicznymi – organizm uznajemy za zdrowy fizycznie wtedy, gdy nie przebiegają w nim procesy patologiczne (choroby), a jego elementy działają odpowiednio, przy tym nie jest konieczne bycie bardzo wysportowanym, aby móc powiedzieć, że jest się zdrowym fizycznie;
 • zdrowie psychiczne – dzielimy je na dwa rodzaje – emocjonalne (właściwe rozpoznawanie, nazywanie i wyrażanie emocji zgodnie z zasadami i normami społecznymi, utrzymanie równowagi psychicznej, umiejętność radzenia sobie ze stresem, napięciem, lękiem, depresją, złością, agresją) oraz umysłowe (zdolność do logicznego i jasnego myślenia, poprawność działania układu nerwowego, w szczególności ośrodkowego układu nerwowego);
 • zdrowie społeczne – możliwość adaptacji w grupie, zdolność człowieka do nawiązywania, podtrzymywania i rozwijania odpowiednich relacji z innymi ludźmi czy zwierzętami;
 • zdrowie duchowe – w zależności od wiary danego człowieka jest to sposób wyrażania swoich wierzeń i praktyk religijnych, osobistego zbioru zasad, zachowań i sposobów osiągania wewnętrznego spokoju i równowagi.

Zachęcamy do obejrzenia poniższych materiałów:

prezentacja Dominiki Osieleniec [ZOBACZ]

film Darii Gołębiowskiej [ZOBACZ]


O stresie pozytywnie

Wciągu ostatnich tygodni odbyły się zajęcia online z psychologiem – p. Eweliną Żyłką – pracownikiem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w Chełmie. Adresowane były do uczniów klas III i dotyczyły sposobów radzenia sobie z egzaminacyjnym stresem. Zajęcia zorganizowały panie pedagog: Agnieszka Panas i Małgorzata Żebrowska – Zając.


„Stres nie jest ani dobry ani zły. To Ty nadajesz mu znaczenie.

Jeśli on Cię niszczy – jest zły,

ale jeśli Ty go pokonujesz – może być dobry.”

♦      ♦      ♦

„Przed stresem można się chronić.

Radzenia sobie z nim można się nauczyć.”

♦      ♦      ♦

STRES to stan mobilizacji organizmu, który pojawia się w sytuacji trudnej. Sytuacja jest trudna, gdy Ty ją tak oceniasz. Niejednokrotnie jest ona wytworem Twojej psychiki, np. nie zawsze słusznych wyobrażeń i przewidywań.

 

TYPOWE STRATEGIE RADZENIA SOBIE ZE STRESEM

 • Skoncentrowane na problemie – podejmowanie prób zrozumienia jego istoty, szukanie rozwiązania go lub pomocy w jego rozwiązaniu.
 • Skoncentrowane na emocjach – nastawienie na redukcję napięcia towarzyszącego stresowi: płacz, krzyk, izolowanie się, gwałtowne ruchy będące próbą wydatkowania nagromadzonej energii (walenie pięścią w stół, trzaskanie drzwiami itp.).
 • Skoncentrowane na unikaniu – zajmowanie się czymś, co pozwala odwrócić uwagę od źródła stresu (np. wyjście do kina, na imprezę, oddanie się lekturze, porządkowanie w szafie itp.).

 

JAK CHRONIĆ SIĘ PRZED STRESEM I RADZIĆ SOBIE Z JEGO SKUTKAMI?

Przemyśl to, co Cię niepokoi. Zastanów się: co to jest, czego się obawiasz, dlaczego to jest dla Ciebie ważne, co możesz zrobić, żeby sobie pomóc, kto może Cię wesprzeć.

KILKA RAD

 • Dbaj o odporność organizmu dzięki zdrowemu stylowi życia (ważne są na przykład właściwe odżywianie się czy  sprawność fizyczna).
 • Dostrzegaj dobre strony rzeczywistości, swoje dobre strony i swoje możliwości. Staraj się panować nad sytuacją, przewidywać ją i być gotowym na wszystko.
 • Nie bądź sam! Otaczaj się ludźmi, pomagaj im i proś o pomoc! Nie bój się objawów stresu, naucz się radzić sobie z nimi i przeciwdziałać im.
 • Znajdź swój sposób na wyhamowanie emocji: spacer, czas spędzony w dobrym towarzystwie, relaksującą kąpiel, szczerą pogaduchę z przyjacielem.
 • Korzystaj z tego, co Cię cieszy, co Cię bawi – wówczas z większą energią przystąpisz do rozwiązywania problemów.

Profilaktyka antywirusowa w „Czarnieckim”

W listopadzie uczniowie klas I a i II ag przystąpili do realizacji projektu „Żyję bez ryzyka AIDS”. W ramach działań projektowych przygotowali prezentacje multimedialne i ulotki na temat wirusa HIV, AIDS, dróg zakażenia, sposobów walki z chorobą i profilaktyki. 1 grudnia przypada Światowy Dzień Walki z HIV/AIDS. Uczniowie ze wspomnianych klas w formie czerwonej wstążeczki zamanifestowali swoją solidarność z osobami żyjącymi z HIV/AIDS.

Zobligowani potrzebą czasu realizatorzy projektu nawiązali też do profilaktyki niebezpiecznego koronawirusa SARS – CoV-2 o dużym potencjale epidemicznym, przypominając o najważniejszych zasadach walki z trwającą pandemią: obowiązku utrzymania  co najmniej półtorametrowej odległości od siebie w bezpośrednich kontaktach, zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych, dokładnego mycia rąk, przemieszczania się dzieci i młodzieży do 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna w godzinach 8.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku.

Projekt realizowany będzie do stycznia 2021 roku, kiedy to zorganizowany zostanie szkolny konkurs wiedzy o wirusach HIV oraz SARS – CoV-2 i profilaktyce z nimi związanej. Już teraz zachęcamy do wzięcia udziału w tych zmaganiach (regulamin zostanie przesłany wszystkim uczniom pocztą dziennika). Nad realizacją projektu czuwają p. Anna Jonak, p. Emilia Jadwiszczak przy współpracy p. pedagog Agnieszki Panas.


„Ten, kto chce pozostać w dobrym zdrowiu, powinien unikać smutnych nastrojów i zachowywać radosny umysł.” (Leonardo da Vinci) – Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

10 października obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Światowa Federacja Zdrowia Psychicznego ustanowiła to święto, aby zwrócić szczególną uwagę na: dbałość o zdrowie psychiczne, przeciwdziałanie stygmatyzacji osób cierpiących na choroby psychiczne, potrzebę zmian w regulacjach prawnych oraz opiece medycznej nad osobami z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinami, promocję zdrowia psychicznego.

W naszej szkole jak co roku w tych dniach (12 – 16 października) na korytarzach szkolnych znajdowały się gazetki tematyczne autorstwa naszych uczniów. Młodzież, zatrzymując się na chwilę, by obejrzeć plakaty, niejednokrotnie podejmowała rozmowy na temat problemów, przed którymi staje człowiek w dzisiejszych czasach. Statystyki podają bowiem, że ponad 450 milionów ludzi na świecie zmaga się z różnorodnymi dolegliwościami emocjonalnymi, Wczesne rozpoznanie i właściwa terapia mogą złagodzić cierpienie. Dlatego ważne są edukacja w tym zakresie oraz budowanie odpowiedniej świadomości społecznej. Szkolne obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego koordynowały p. pedagog Agnieszka Panas i p. Anna Jonak.

Fot.: Agnieszka Panas


Światowy Dzień Serca

W ostatnią niedzielę września (27 września) obchodzony był Światowy Dzień Serca. 28 września 2020 r. uczniowie naszej szkoły, wspólnie z p. Agnieszką Panas – koordynatorem Sieci Szkół Promujących Zdrowie, przygotowali informator, którego celem jest zwiększenie świadomości społecznej w kwestii chorób serca oraz upowszechnianie zdrowego stylu życia. Oprócz gazetki wydrukowane zostały ulotki zawierające „dziesięć przykazań” w profilaktyce schorzeń kardiologicznych, a także zaproszenie na badania profilaktyczne wykonywane w tym dniu w gabinecie pielęgniarki. W przygotowanie materiałów włączyły się Karolina Panasiuk, Wanesa Petruk i Natasza Maziarz z kl. I a.

Fot.: Agnieszka Panas


ROK SZKOLNY 2019/2020


O profilaktyce antywirusowej w „Czarnieckim”

11 marca 2020 r. uczniowie klas I bg i I ap zakończyli realizację projektu „Żyję bez ryzyka AIDS”. Przygotowali prezentację multimedialną z komentarzami, zawierającą informacje nt. wirusa HIV i choroby AIDS. Można było się dowiedzieć, jakie są drogi zakażenia wirusem HIV, jakie zachowania są bezpieczne, jakie są sposoby leczenia. W ramach realizacji projektu odbyły się również wystawa tematycznych prac plastycznych uczniów naszej szkoły oraz wewnątrzszkolny konkurs wiedzy nt. HIV/AIDS. Laureaci konkursu: Filip Langiewicz z kl. I eg – I miejsce, Paulina Dobosz z kl. I eg – II miejsce i Jakub Matuła z kl. I ap – III miejsce otrzymali dyplomy i drobne upominki ufundowane przez Radę Rodziców. Zobligowani potrzebą czasu realizatorzy projektu nawiązali też do profilaktyki wirusa grypy oraz nowego niebezpiecznego koronawirusa o dużym potencjale epidemicznym. Uczeń klasy I ap – Kacper Grządkowski – zaprezentował typowe objawy infekcji i sposoby jej zapobiegania. Widzowie obejrzeli instruktażowy filmik – „Jak myć ręce, aby zniszczyć wirusa?” oraz wysłuchali orędzia Prezydenta RP Andrzeja Dudy dotyczącego nCoV.

Nad realizacją projektu czuwały p. prof. Anna Jonak, p. prof. Emilia Jadwiszczak we współpracy z p. pedagog Agnieszką Panas.

Fot.: Anna Jonak, Marzena Postój


Światowy Dzień Walki z Rakiem

4 lutego obchodzimy Światowy Dzień Walki z Rakiem (World Cancer Day). Święto zostało ustanowione w 2000 roku podczas Światowego Szczytu Walki z Rakiem w Paryżu. Mimo rosnącej świadomości społeczeństwa nowotwory niezmiennie pozostają istotnym problemem nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Szacuje się, że każdego roku aż 164 000 osób w Polsce dowiaduje się, że cierpi na nowotwór, a aż 100 000 pacjentów przegrywa z nim walkę. Czarniecczycy biorą aktywny udział w walce z nowotworami, przygotowując plakaty, rozdając ulotki dotyczące „Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”. Dzięki wspólnym działaniom możemy nie tylko budować większą świadomość onkologiczną, ale także pokonywać problemy związane z wczesną diagnostyką, leczeniem i opieką paliatywną. Ważne jest, aby rozmawiać, wiedzieć, przeciwdziałać. Światowy Dzień Walki z Rakiem w naszej szkole przygotowała p. pedagog Agnieszka Panas we współpracy z p. prof. Anną Jonak.

Europejski Kodeks Walki z Rakiem

Nie pal. Nie używaj tytoniu w żadnej postaci.

Stwórz w domu środowisko wolne od dymu tytoniowego. Wspieraj politykę miejsca pracy wolnego od tytoniu.

Utrzymuj prawidłową masę ciała.

Bądź aktywny fizycznie w codziennym życiu. Ogranicz czas spędzany na siedząco.

Przestrzegaj zaleceń prawidłowego sposobu żywienia: jedz dużo produktów pełnoziarnistych, roślin strączkowych, warzyw i owoców, ogranicz spożycie wysokokalorycznych produktów spożywczych (o wysokiej zawartości cukru lub tłuszczu) i unikaj napojów słodzonych, unikaj przetworzonego mięsa, ogranicz spożycie mięsa czerwonego i żywności z dużą ilością soli.

Jeśli pijesz alkohol dowolnego rodzaju, ogranicz jego spożycie. Abstynencja pomaga zapobiegać nowotworom.

Unikaj nadmiernej ekspozycji na promienie słoneczne (dotyczy to szczególnie dzieci). Chroń się przed słońcem, używaj produktów przeznaczonych do ochrony przeciwsłonecznej. Nie korzystaj z solarium.

Chroń się przed działaniem substancji rakotwórczych w miejscu pracy. Postępuj zgodnie z zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dowiedz się, czy w domu jesteś narażony na naturalne promieniowanie spowodowane wysokim stężeniem radonu. Podejmij działania na rzecz zmniejszenia jego poziomu.

Kobiety powinny pamiętać o tym, że: karmienie piersią zmniejsza u matki ryzyko zachorowania na nowotwory – jeśli możesz, karm swoje dziecko piersią; hormonalna terapia zastępcza zwiększa ryzyko rozwoju niektórych nowotworów – ogranicz jej stosowanie.

Zadbaj o to, aby twoje dzieci poddano szczepieniom ochronnym przeciwko: wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (dotyczy noworodków) oraz wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) (dotyczy dziewcząt).

Bierz udział w zorganizowanych programach badań przesiewowych w celu wczesnego wykrywania: raka jelita grubego (zalecenie dotyczy zarówno mężczyzn jak i kobiet), raka piersi (u kobiet), raka szyjki macicy (u kobiet).

Fot.: Agnieszka Panas


Co robić, jeśli pod kimś załamie się lód?

16 grudnia 2019 r. ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Chełmie – p. Andrzej Klaudel – prezes, p. Hubert Fotek i p. Rafał Łagowski – przeprowadzili prelekcję na temat „Bezpieczeństwo na lodzie”, w której uczestniczyli uczniowie klas I ap, I ep, I eg, I dp, I ag, I fg. Dzięki prezentacji filmowej młodzież miała okazję poznać właściwe zachowania w przypadku załamania się lodu pod nieostrożnymi osobami oraz zasady udzielania im pierwszej pomocy. Uczestnicy prelekcji mogli również obejrzeć elementy stroju ratowniczego i podstawowy sprzęt do ratownictwa lodowego.

Spotkanie zorganizowała p. pedagog Agnieszka Panas.

Fot.: Agnieszka Panas


„Czarniecki” promuje honorowe oddawanie krwi

11 grudnia 2019 roku naszej szkole zorganizowano akcję honorowego krwiodawstwa. Wzięło w niej udział 25 dawców. Spośród chętnych do oddania krwi zakwalifikowano pozytywnie 9 osób (Karol Fajks z kl. III g, Agnieszka Kogut z kl. III a, Kacper Kopczyński z kl. III b, Wiktoria Martyn z kl. III c, Aleksandra Mroczko z kl. III a, Maciej Olszak z kl. III f, Bartosz Pomiankiewicz z kl. III f, Kamil Rataj z kl. III f, Julia Szmiłyk z kl. III a). Dla uczestników była to pierwsza okazja, by bezinteresownie podarować cząstkę siebie – własną krew wszystkim potrzebującym. Po kilkunastu minutach spędzonych na wygodnej leżance, wyjęciu igły i zaciśnięciu miejsca ukłucia nasi krwiodawcy otrzymali czekolady jako ekwiwalent za utracone kalorie, breloczki i notesy. Podczas akcji oddano honorowo 4050 ml krwi.

Pomysłodawczynią i organizatorką akcji była p. prof. Agnieszka Panas. Wsparły ją  p. prof. Anna Jonak i p. prof. Małgorzata Żebrowska – Zając.

Fot.: Agnieszka Panas


Warsztaty pn. „Depresja – czy mnie to dotyczy?”

Depresja stanowi obecnie czwarty najpoważniejszy problem zdrowotny na świecie – tak wynika z danych Światowej Organizacji Zdrowia. Depresja młodzieńcza dotyka około 10 procent populacji. Kto jest najbardziej na nią narażony i jak rozpoznać tę chorobę? Jakie są rodzaje i objawy depresji? Jak przebiega jej leczenie? Gdzie szukać pomocy? Tego młodzież klas drugich dowiedziała się 27 i 28 listopada podczas warsztatów prowadzonych przez pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2  w Chełmie – p. pedagog Annę Olewińską i p. psycholog Ewelinę Żyłkę.

Koordynatorami spotkania byli szkolni pedagodzy: p. Małgorzata Żebrowska – Zając i p. Agnieszka Panas.

Fot.: Małgorzata Żebrowska – Zając


Warsztaty nt. skutków zażywania substancji psychoaktywnych

26 listopada 2019 r. w naszej szkole odbyły się niecodzienne zajęcia z wykorzystaniem alkogogli i narkogogli, a także smokolajzera. Przeprowadziły je z uczniami klas I cp i I cg p. Anna Kołota oraz p. Agnieszka Czarnecka z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Chełmie. W trakcie zajęć młodzież zapoznała się ze skutkami zażywania substancji psychoaktywnych. W celu lepszego zrozumienia i zobrazowania poruszanych tematów uczestnicy warsztatów mieli możliwość założenia narkogogli i alkogogli – specjalnych okularów, które sprawiają, że świat wygląda podobnie jak po zażyciu narkotyków lub wypiciu alkoholu. Każde ćwiczenie najpierw było wykonywane bez okularów, by porównać efekt tych samych czynności na trzeźwo i pod wpływem alkoholu czy też narkotyków. Okazało się, że założenie alkogogli i narkogogli skutkuje podwójnym widzeniem, spowolnieniem czasu reakcji, problemem z ustaleniem odległości, myleniem kierunków, pogorszeniem koordynacji ruchowej, zniekształceniem widzianego obrazu, zniekształceniem widzenia kolorów. Było sporo śmiechu, ale te ćwiczenia dały pełną świadomość tego, jak trudno wykonywać zwykłe czynności po spożyciu alkoholu czy też narkotyków. Przede wszystkim uzmysłowiły, że będąc pod wpływem substancji psychoaktywnych, częstokroć nieświadomie można wyrządzić krzywdę sobie lub innym ludziom. Ponadto uczniowie mieli możliwość przebadania się smokolajzerem – aparatem, który stwierdza zawartość tlenku węgla w wydychanym powietrzu u palaczy. Warto podkreślić, że nie trzeba być aktywnym palaczem, aby mieć uszkodzenia płuc jak nałogowy palacz. Trzeba przyznać, że wiedza naszych uczniów na temat substancji uzależniających jest bardzo duża, a w połączeniu z praktycznymi ćwiczeniami w alkogoglach w dorosłym życiu pozwoli im dokonywać właściwych wyborów.

Warsztaty zorganizowali nasi pedagodzy – p. Agnieszka Panas i p. Małgorzata Żebrowska – Zając.

Fot.: Agnieszka Panas


Rzuć palenie razem z nami!

„Rzuć palenie razem z nami” – to akcja, organizowana od 1991 przez Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie i Fundację „Promocja Zdrowia”, zachęcająca Polaków do zerwania z tytoniem. „Światowy Dzień Rzucania Palenia” obchodzony jest w każdy trzeci czwartek listopada. Pomysł narodził się w Stanach Zjednoczonych z inicjatywy dziennikarza Lynna Smitha, który w 1974 roku zaapelował do czytelników swojej gazety, aby przynajmniej przez jeden dzień nie palili papierosów. W efekcie aż 150 tysięcy ludzi spróbowało przez jedną dobę wytrzymać bez palenia. Zachęcone powodzeniem akcji Amerykańskie Towarzystwo Walki z Rakiem w 1977 r. uznało trzeci czwartek listopada za „Dzień Rzucania Palenia”. Z czasem idea ta przyjęła się w innych krajach, a w  1991 r. także w Polsce.

Nasi pedagodzy, p. Agnieszka Panas i p. Małgorzata Żebrowska – Zając, umieścili na terenie szkoły plakaty zachęcające do dbałości o swoje zdrowie. Na korytarzach „Czarnieckiego” nie brakowało ulotek, które prezentowały negatywne skutki  palenia papierosów. Ogólnopolska akcja „Rzuć palenie razem z nami” ma na celu zwrócenie uwagi na korzyści wynikające z niepalenia, propagowanie mody na niepalenie, przekonywania  osób, które palą, aby w końcu zerwały z nałogiem.

Fot.: Agnieszka Panas


Czarniecczycy ratują wodę

30 października 2019 r. w auli szkolnej odbyła się prezentacja inicjująca realizację projektu  „Ratujmy wodę”. Przygotowali ją uczniowie klas I bg oraz I ap pod kierunkiem p. prof. Anny Jonak i p. prof. Emilii Jadwiszczak. Prezentacja zawierała wstępne wiadomości o wodzie. Uczniowie obecni w auli mieli okazję poznać wodę nie tylko jako związek chemiczny, ale także jej właściwości biologiczne i ich znaczenie dla organizmów. Na zakończenie uczniowie klasy II bg przygotowali krzyżówkę nt. wody. Rywalizowały ze sobą pięcioosobowe drużyny klas: I bg, I fg i II b. Wygrała, otrzymując słodką nagrodę, drużyna klasy I bg. Prace nad projektem, poruszające również problematykę przyczyn i skutków zanieczyszczeń wód, będą trwały kilka miesięcy.

Fot.: Anna Jonak


SŁUCHMED w „Czarnieckim”

29 października 2019 r. wykonywane były w naszej szkole bezpłatne badania słuchu w specjalnie do tego celu przystosowanym „słuchobusie” oraz stacjonarnie. Na początku uczniowie klas I ap, I dg, II c uczestniczyli w prelekcji prowadzonej przez protetyka słuchu p. Zbigniewa Pęczaka – pracownika firmy SŁUCHMED z Lublina, który przedstawił problematykę wad i zaburzeń słuchu. Zwrócił uwagę na coraz większe problemy młodzieży ze słuchem. Wpływ na to mają przede wszystkim częste rozmowy przez telefon komórkowy oraz głośne słuchanie muzyki, w tym także przez słuchawki. Ucho narażone na takie nasilenie decybeli zaczyna funkcjonować nieprawidłowo, może dojść wtedy nawet do trwałego uszkodzenia słuchu. Młodzież miała również możliwość przypomnienia sobie budowy ucha.

Problemy ze słuchem dzieci i młodzieży w wieku szkolnym to coraz powszechniejszy problem. Dzieci, które niedosłyszą, proszą o powtarzanie wypowiedzi, mówią przez nos lub zbyt głośno, nie odpowiadają na zadawane pytania. Zasób ich słownictwa jest ograniczony, wypowiedzi proste, mało komunikatywne, często niepoprawne, a wymowa niewyraźna. Takie osoby mają problem z przyswajaniem wiedzy w szkole. Zaburzenia słuchu negatywnie wpływają również na zachowanie dziecka i jego ogólny rozwój. Niedosłuch powoduje problemy z koncentracją, adaptacją do środowiska, komunikowaniem się. Ponadto mogą wystąpić u dziecka agresja czy wycofanie. Aby uniknąć braków i deficytów, które narastają z każdym dniem funkcjonowania bez poprawnej diagnozy i ewentualnej opieki terapeutycznej, należy wykluczyć wady, które powodują te niedomagania. Wczesne rozpoznawanie wad i zaburzeń słuchu zapobiega ich pogłębianiu się, a jednocześnie zwiększa szansę na całkowite wyleczenie. Przesiewowe badania słuchu mają duże znaczenie dla przyszłości dzieci i młodzieży.

Celem akcji było wczesne wykrycie u młodzieży zaburzeń słuchu. W badaniach wzięli udział uczniowie klas I ap, I dp, I dg, I ep, których rodzice lub opiekunowie prawni wyrazili pisemną zgodę na ich przeprowadzenie, jak również pełnoletnie osoby z klas III oraz nauczyciele i pracownicy szkoły. Badanie, które przeprowadzały p. Kamila Szerafin – protetyk słuchu oraz p. Weronika Wójtowicz – asystent protetyka słuchu, pracownicy firmy SŁUCHMED, obejmowały: otoskopowanie uszu, badanie słuchu audiometrem. Uczniowie po badaniach dostawali materiały informacyjne na temat słuchu jak i drobne prezenty.

Jak pokazują badania kliniczne, wczesne wykrycie zaburzeń słuchu umożliwia efektywne wdrożenie odpowiednich działań leczniczych, rehabilitacyjnych oraz profilaktycznych, które prowadzą do złagodzenia lub usunięcia różnego rodzaju zaburzeń i dysfunkcji, a tym samym do stworzenia wszystkim dzieciom i młodzieży równych szans edukacyjnych.

Akcję koordynowały: p. pedagog Agnieszka Panas i p. prof. Anna Jonak.

Fot.: Anna Jonak


Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego w „Czarnieckim”

W dniach 10 – 17 października 2019 r. w naszej szkole trwały obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, który został ustanowiony przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego w 1992 r. i obchodzony jest 10 października każdego roku. Celem tej inicjatywy było rozpowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, zwiększenie świadomości społeczności uczniowskiej oraz promocja profilaktyki zdrowia psychicznego. W tych dniach na korytarzach szkolnych znajdowały się gazetki tematyczne autorstwa naszych uczniów, a członkowie z zespołu promującego zdrowie rozdawali ulotki uczące kształtowania zachowań wzmacniających zdrowie psychiczne. Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zdrowie to pełny dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny człowieka Zdrowie psychiczne jest dobrostanem, który umożliwia sprawne funkcjonowanie w społeczeństwie, a nie tylko brakiem zaburzeń psychicznych. Można je rozumieć jako stan dobrego samopoczucia, w którym człowiek wykorzystuje swoje zdolności, może radzić sobie ze stresem w codziennym życiu, może wydajnie i owocnie pracować. Zdrowie psychiczne to nie jest coś stałego w życiu – trzeba je pielęgnować jak każdą inną ważną część siebie. A oto kilka rzeczy, które proponujemy w oparciu o fachową literaturę, które każdy może zrobić dla siebie, aby zadbać o swoje zdrowie psychiczne.

Uprawiaj sport!

Zdrowo się odżywiaj!

Wyśpij się, odpocznij,

Myśl pozytywnie!

Pielęgnuj swoje hobby!

Spotykaj się z przyjaciółmi!

Sprawiaj sobie przyjemności!

Uwielbiaj siebie!

Unikaj używek!

W razie potrzeby proś o pomoc!

Obchody koordynowały: p. pedagog Agnieszka Panas, p. prof. Anna Jonak. W akcję włączyła się p. pedagog Małgorzata Żebrowska – Zając.

Fot.: Anna Jonak


Trzymaj formę, czyli o dobrych i złych nawykach żywieniowych

8 października 2019 r. w ramach realizacji projektu „Trzymaj formę” gościliśmy w naszej szkole specjalistów w dziedzinie żywienia, p. Beatę Mazurek – dietetyka wraz z asystentką p. Magdaleną Szyszko z Centrum Dietetycznego „Naturhouse” w Chełmie. W zajęciach tych uczestniczyli uczniowie klas II a i I ag. Celem spotkania było zwrócenie uwagi na właściwe odżywianie, zdrowy styl życia oraz dietę dostosowaną dla młodzieży w wieku szkolnym. Tylko wypracowane, zdrowe nawyki żywieniowe pozwolą cieszyć się zgrabną sylwetką oraz zdrowiem. Ważną sprawą jest też łączenie elementów zdrowego odżywiania z uprawianiem sportu. Główną formą zajęć był  interesujący wykład połączony z prezentacją multimedialną i dyskusją na temat zasad właściwego odżywiania. Prowadzące omówiły główne błędy w naszej diecie, które prowadzą nie tylko do nadwagi i otyłości, ale również wielu chorób. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się, jak ważną rolę w jadłospisie odgrywa dobrze skomponowane śniadanie. Ten pierwszy posiłek dostarcza niezbędnej energii na początek dnia oraz odpowiednich składników do prawidłowego rozwoju młodego organizmu.  Młodzież uzyskała informacje, co powinna ze sobą zabierać do szkoły na drugie śniadanie oraz jakich produktów należy unikać lub je ograniczać, by długo cieszyć się witalnością i dobrym samopoczuciem. Specjaliści ds. żywienia w bardzo interesujący i przystępny sposób doradzili,  w jaki sposób zamieniać „złe” produkty na lepsze, niskokaloryczne i zdrowe zamienniki. Uczniowie dowiedzieli się też, jak układać pełnowartościowy jadłospis, jak dużą wartość ma woda i ile powinniśmy jej wypijać. Uczniowie chętnie uczestniczyli w spotkaniu, wypowiadając się na temat zdrowego stylu życia. Na zakończenie spotkania uczniowie otrzymali broszurki, które zawierały materiał edukacyjny przygotowany przez dietetyków „Naturhouse”. Specjalistów na warsztaty zaprosiła p. Agnieszka Panas – koordynator Sieci Szkół Promujących Zdrowie w I LO.

Fot.: Marzena Postój, Agnieszka Panas


„Z sercem żyj, pracuj i baw się!”, czyli obchody Światowego Dnia Serca w „Czarnieckim”

W dniach 23 – 28 września 2019 r. w naszej szkole obchodziliśmy Światowy Dzień Serca. Jest to coroczne święto poświęcone promocji zdrowego stylu życia i zapobieganiu chorobom układu krążenia. Idea święta powstała w pod koniec lat 90. ubiegłego wieku z inicjatywy ówczesnego Prezesa Światowej Federacji Serca – prof. Antonia Bayes de Luny. Ostatecznie datę pierwszego Światowego Dnia Serca ustalono na 24 września 2000 r., a każdy kolejny miał być obchodzony w ostatnią niedzielę września. W Polsce obchody organizowane są od 2002 r.

Zamierzeniem szkolnych organizatorów było, by obchody Światowego Dnia Serca stały się szczególną okazją do upowszechniania wśród społeczności uczniowskiej podstawowej wiedzy o chorobach serca i naczyń krwionośnych oraz o możliwościach ich leczenia i profilaktyki poprzez promowanie zdrowego stylu życia. Uczniowie i pracownicy szkoły otrzymywali ulotki tematyczne oraz mieli możliwość zbadania ciśnienia krwi. Szkolne obchody zorganizowały: p. pedagog Agnieszka Panas – koordynator Sieci Szkół Promujących Zdrowie oraz współpracująca z agendą p. prof. Anna Jonak.

Fot.: Anna Jonak


ROK SZKOLNY 2018/2019


Projekt „W stronę dojrzałości”

Od 3 października do 7 listopada 2018 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w warsztatach dla młodzieży pt. „W stronę dojrzałości”, które wpisane zostały do działań Szkoły Promującej Zdrowie w roku szkolnym 2018/2019. Projekt zajęć edukacyjnych popularyzujących wiedzę na temat zdrowia prokreacyjnego młodzieży powstał w ramach zleconego przez Ministerstwo Zdrowia zadania, finansowanego ze środków Narodowego Programu zdrowia na lata 2016 – 2020. Cele ogólne proponowanych zajęć to: kształcenie umiejętności dokonywania właściwych wyborów w zakresie zdrowia prokreacyjnego, pogłębienie wiedzy nt. organizmu ludzkiego i zachodzących w nim zmian w okresie dojrzewania w perspektywie rodzicielstwa, wsparcie młodzieży w przygotowaniu się do podjęcia przyszłych ról małżeńskich i rodzicielskich, ukazanie problematyki zdrowia prokreacyjnego w aspekcie profilaktyki i leczenia niepłodności.

Program warsztatów „W stronę dojrzałości”, realizowanych w I LO w Chełmie, obejmował realizację dwu podstawowych modułów edukacyjnych: „Każdy krok ma znaczenie”, „Styl życia a zdrowie prokreacyjne”, „Wczesna inicjacja seksualna a zdrowie prokreacyjne”, „Uwaga! Choroby przenoszone drogą płciową”, „Wygrać życie!”.

W warsztatach udział wzięli uczniowie klas I a, I b, I d, I e, II d i II g. Szkolnym koordynatorem projektu była p. prof. Monika Klimkowska.

Fot.: Monika Klimkowska i Aneta Wdowiak


Działania i akcje zrealizowane w roku szkolnym 2017/2018

w ramach projektu

„Szkoła Promująca Zdrowie” w I LO im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie

 

Nad realizacją działań z zakresu promocji zdrowia opiekę sprawował szkolny koordynator Szkoły Promującej Zdrowie (p. prof. Monika Klimkowska), który współpracował z wychowawcami, nauczycielami wychowania fizycznego, pedagogami oraz pielęgniarką szkolną. Spośród uczniów klas I – III powołany został zespół, który zajmował się koordynacją działań i przekazywaniem informacji w klasach. Członkowie zespołu ds. promocji zdrowia: Katarzyna Dobrowolska z kl. I a, Kornelia Goszczyńska z kl. I a, Patrycja Rafalska z kl. I e, Paulina Dadas z kl. I e, Kinga Cukrowska z kl. I e, Zofia Płonkowska z kl. II a, Dominika Ślęczka z kl. II a, Amanda Gierczak z kl. II f, Katarzyna Karapuda z kl. II f, Adrianna Bałabas z kl. III b, Bogumiła Mazurek z kl. III b, Ewelina Wróblewska z kl. III b.

Aktywność nasza w roku szkolnym 2017/2018 obfitowała w wiele różnorodnych działań, które zostały przemyślane i dobrane tak, by w miarę możliwości połączyć wszystkie elementy definicji „zdrowia” zalecane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), a więc wysiłki zintensyfikowane zostały wokół zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego jednostki. Warto też podkreślić, że realizacja projektu „Szkoła Promująca Zdrowie” uwzględniała m. in. „Dekalog zdrowego stylu życia” oraz wytyczne Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Chełmie czy miejskiego koordynatora „Sieci Szkół Promujących Zdrowie”.

Nasze działania służyły przede wszystkim: organizacji pracy szkolnego koordynatora SzPZ  i zespołu ds. promocji zdrowia, realizacji programów profilaktycznych (w zakresie chorób społecznych, cywilizacyjnych czy nowotworowych, uzależnień), promowaniu aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania.

 

WRZESIEŃ

Opracowanie „Planu Pracy” szkolnego koordynatora SzPZ i „Kalendarza Dni Promocji Zdrowia” w I LO w Chełmie.

Powołanie zespołu ds. promocji zdrowia i zapoznanie członków zespołu z planem pracy, kalendarzem i harmonogramem działań.

Przeprowadzenie zajęć integracyjno – adaptacyjnych dla uczniów klas pierwszych oraz warsztatów „Prawda i mity na temat szczepień”.

Wykonanie gazetki tematycznej „Dzień Serca”.

 PAŹDZIERNIK

Przeprowadzenie szkolenia zespołu ds. promocji zdrowia w I LO w Chełmie.

Przeprowadzenie badań ankietowych, dotyczących diagnozy problemów środowiska szkolnego w zakresie promocji zdrowia.

Zorganizowanie zajęć profilaktycznych pn. „Dzień Tolerancji”, „Nie przeciw piciu alkoholu, paleniu papierosów”, a także akcji „Moje indywidualne BMI”, „Miesiąc pomocy uczniom zestresowanym”.

Opracowanie gazetki tematycznej pn. „Dzień Zdrowia Psychicznego – Dzień Walki z depresją.

Udział w spotkaniu informacyjnym szkolnych koordynatorów programów edukacyjnych: „ARS, czyli jak dbać o miłość?” oraz „Wybierz Życie– Pierwszy Krok”.

  LISTOPAD

Realizacja programu terapeutyczno – edukacyjnego pt. „Wyprzedzić smutek”.

Przeprowadzenie akcji w formie gazetek tematycznych: „Dzień bez papierosa”, „Dni Krwiodawstwa”, „Zrób test na HCV”, „Dzień walki z AIDS”, „Moje indywidualne BMI” (kontynuacja).

Realizacja zajęć: „Nie przeciw piciu alkoholu, paleniu papierosów” (kontynuacja), „Stres przed maturą, motywacja do nauki oraz sposoby uczenia się”.

Udział w akcji „Podaruj życie – zostań dawcą”.

GRUDZIEŃ

Przeprowadzenie akcji: „Dzień Walki z AIDS” (kontynuacja).

Realizacja zajęć: „Powiedz Stop Cyberprzemocy”, „Rozmowy o zdrowiu” – fakty i mity na temat diety”.

Realizacja programu pt. „Wyprzedzić smutek” (kontynuacja).

Udział szkolnego koordynatora SzPZ w szkoleniu pt. „Aktualizacja zasad tworzenia Sieci Szkół Promujących Zdowie”.

  STYCZEŃ

Realizacja spotkań edukacyjno – informacyjnych, zajęć profilaktycznych i warsztatów: „Profilaktyka chorób zakaźnych i promocja szczepień ochronnych  jako najbardziej skutecznej metody zapobiegania chorobom zakaźnym. Fakty i mity dotyczące szczepień”, „Znaczenie badania profilaktycznego w klasie ostatniej i jego znaczenie dla wyboru zawodu i dalszej edukacji”, „Narkogogle i alkogogle”, „Stres przed maturą? – jak go pokonać”, „Wagary – czy to dobry wybór?”, „Rozmowy o zdrowiu – fakty i mity na temat diety” (kontynuacja).

Przeprowadzenie akcji „Dzień Czystego Biurka”.

Przygotowanie gazetek tematycznych „Dzień Transplantologii” i „Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem”.

 LUTY

Realizacja spotkań edukacyjno – informacyjnych, zajęć profilaktycznych i warsztatów: „Wagary – czy to dobry wybór?” (kontynuacja), „Stres przed maturą? – jak go pokonać” (kontynuacja), „Wyprzedzić smutek” (kontynuacja), „Czy wiesz, co jesz?”, „Obudź w sobie olbrzyma”, „ARS, czyli jak dbać o miłość?”, „Rozmowy o zdrowiu – fakty i mity na temat diety” (kontynuacja).

Przeprowadzenie akcji: „Bądź moją Walentynką!”.

Przygotowanie prezentacji multimedialnej „Zrób test na HCV”.

  MARZEC

Realizacja spotkań edukacyjno – informacyjnych, zajęć profilaktycznych i warsztatów: „Wagary – czy to dobry wybór?” (kontynuacja), „Stres przed maturą? – jak go pokonać” (kontynuacja), „Wyprzedzić smutek” (kontynuacja), „Czy wiesz, co jesz?” (kontynuacja), „Agresja i przemoc – czym się różni?”, „ARS, czyli jak dbać o miłość?”  (kontynuacja), „Rozmowy o zdrowiu” – fakty i mity na temat diety” (kontynuacja).

Realizacja akcji: „Czynniki ryzyka zachorowania oraz metody wczesnego wykrywania – nauka samobadania piersi. Promocja badania  USG piersi dla kobiet 14 – 60 lat”.

Opracowanie gazetek tematycznych „Zrób test na HCV” oraz „Światowy Dzień Walki z Gruźlicą i Chorobami Płuc”.

Przygotowanie stoisk tematycznych nt. zdrowego stylu życia podczas „Dnia Biologa”: „Akcja – zmierz swoje BMI”, „Czy wiem, co jem?”, „Zdrowe odżywianie”, „Krew darem życia”, „Nikotyna – cichy zabójca”.

Udział szkolnego koordynatora SzPZ w szkoleniach pt.: „Uczeń z wadą postawy – jak wspierać w procesie korekcji?”, „Zdrowie dla wszystkich” – hasło Światowego Dnia Zdrowia 2018.

 KWIECIEŃ

Realizacja spotkań edukacyjno-informacyjnych, zajęć profilaktycznych i warsztatów: „Wagary – czy to dobry wybór?” (kontynuacja), „Stres przed maturą – jak go pokonać?” (kontynuacja), „Czy wiesz, co jesz?” (kontynuacja), „ARS, czyli jak dbać o miłość?” (kontynuacja), „Europejski Kodeks Walki z Rakiem, czyli jak ograniczyć ryzyko zachorowania na  nowotwór?”.

Realizacja akcji: „Światowy Dzień Zdrowia” (gazetka tematyczna), „Tydzień Zdrowia`2018”: zajęcia motywacyjne i warsztaty (aqua aerobik, zumba), spotkania tematyczne („Rozmowy  o Zdrowiu”), programy profilaktyczne („Wybierz Życie – Pierwszy Krok”), prezentacje multimedialne („Woda – Twój przyjaciel”), gazetki tematyczne („Alert smogowy”, „Dzień Bez Stresu”), spotkania konsultacyjne („Moje BMI”), „Dzień Autyzmu” (gazetka tematyczna).

Przygotowanie wystawy prac uczniowskich w czasie „Dnia Otwartych Drzwi I LO w Chełmie” (tablica SzPZ).

MAJ

Realizacja spotkań edukacyjno – informacyjnych, zajęć profilaktycznych i warsztatów: „Wagary – czy to dobry wybór?” (kontynuacja), „Czerniak – znamię. Znam je”, „Podstępne WZW”, „ARS, czyli jak dbać o miłość?” (kontynuacja), „Rozmowy o zdrowiu” (kontynuacja), „W stronę dojrzałości – wdrożenie procedury NPZ”.

Realizacja akcji: „Pijesz – jedziesz – giniesz”, „Dzień Bez Papierosa” (gazetka tematyczna).

Podsumowanie działań zespołu ds. promocji zdrowia w szkole w roku szkolnym 2017/2018.

CZERWIEC

Realizacja akcji: „Profilaktyka chorób układu krążenia – badanie poziomu cholesterolu, glukozy, ciśnienia tętniczego, BMI”.

DZIAŁANIA CAŁOROCZNE

Program: „Jak żyć, żeby zdrowym być?”.

Program: „Bądź fit razem z nami!”.

Konkurs: „Zdrowe Wtorki”.

„Kącik Zdrowego Żywienia”.

 

Podejmowane w bieżącym roku szkolnym działania, podobnie jak w latach ubiegłych, dawały szansę wykazania się wielu osobom, były inspiracją do podjęcia nowych wyzwań, do pracy nad poprawą więzi interpersonalnych wśród członków zespołu ds. promocji zdrowia i społeczności szkolnej. Realizacja zadań przyniosła wiele satysfakcji, kilka ciekawych propozycji i inicjatyw uczniowskich. Pozwoliła wykorzystać warunki istniejące w szkole do realizacji zadań (Szkolne Centrum Multimedialne, telebim, siłownie, salkę rekreacyjną), pomoce dydaktyczne (tablice, sprzęt sportowy). Umożliwiła też stworzenie nowych, ciekawych wytworów pracy społeczności szkolnej (plakaty, broszury, ulotki, prezentacje). Była okazją do nawiązania czy zacieśnienia współpracy z osobami zajmującymi się promocją zdrowia w Chełmie, jak naczelnik SOZiP PSSE, miejski koordynator SSzPZ czy koordynatorzy SzPZ z innych szkół i placówek wychowawczych.

Dziękujemy za włączenie się w realizację działań, akcji i projektów.

Powrót