MAPA STRONY KONTAKT KARTA SZKOŁY

Szkoła Promująca Zdrowie

„Mądry człowiek powinien wiedzieć, że zdrowie jest jego najcenniejszą własnością, i powinien uczyć się, jak sam może leczyć swoje choroby.”

 Hipokrates

Koncepcja Szkoły Promującej Zdrowie

Wyrosła ona z ogólnych założeń promocji zdrowia, rozwijanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), i łączy dorobek kilku międzynarodowych konferencji poświęconych szkolnej edukacji zdrowotnej. W Polsce idea Szkół Promujących Zdrowie stale się rozwija i ulega modyfikacjom. Opracowując plan pracy, szkolny koordynator Sieci Szkól Promujących Zdrowie oparł się na założeniach dotyczących zadań szkoły w zakresie promowania właściwych zachowań i postaw prozdrowotnych.

Szkoła jest tym środowiskiem, którego społeczność nie tylko uczy się i pracuje, ale także żyje – nawiązuje kontakty z innymi, przeżywa porażki
i sukcesy, odpoczywa i bawi się. To właśnie w niej przygotowuje się młodych ludzi do dorosłego życia, wdraża do dokonywania zdrowych wyborów i podejmowania działań w zakresie ochrony i podtrzymania zdrowia po zakończeniu edukacji.

Promująca to znaczy: tworząca warunki (fizyczne i społeczne) sprzyjające ochronie i pomnażaniu zdrowia, umożliwiająca aktywne uczestnictwo społeczności szkolnej w działaniach na rzecz zdrowia.

Zdrowie – ma cztery wymiary: fizyczny, psychiczny, społeczny
i  duchowy, które powinny być w harmonii. Wraz z poziomem wykształcenia jednostki i warunkami ekonomicznymi decyduje ono o jakości życia ludzi.

Na podstawie tych wytycznych przyjęto,iż Szkoła Promująca Zdrowie to taka, która tworzy warunki oraz podejmuje działania sprzyjające:

 • dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,
 • podejmowaniu przez jej członków inicjatyw na rzecz zdrowia.

 

Szkolna promocja zdrowia

Celem głównym promocji zdrowia w naszej szkole jest umożliwienie społeczności szkolnej realizacji założeń planu pracy szkolnego koordynatora Sieci Szkół Promujących Zdrowie oraz dbanie o zwiększenie kontroli nad własnym zdrowiem, jego utrzymanie i poprawę.

Cele szczegółowe to:

 • usystematyzowanie wiedzy i wdrażanie do świadomego stosowania dekalogu i zasad „zdrowego stylu życia”, właściwego odżywiania się, bezpiecznego udziału w kulturze fizycznej,
 • poznanie głównych przyczyn oraz objawów chorób społecznych i cywilizacyjnych, a także sposobów przeciwdziałania im,
 • poznanie podstawowych przyczyn, skutków zachorowań na choroby nowotworowe, wskazanie placówek i ośrodków zajmujących się pomocą
  chorym,
 • kształtowanie postaw asertywnych wobec osób palących, nadużywających alkoholu, używek i narkotyków, uzależnionych od komputera,
 • promowanie zdrowia poprzez właściwe odżywianie się i aktywne uczestnictwo w kulturze fizycznej.

 

Realizacji ww. celów służą następujące działania:

 • organizacja pracy szkolnego koordynatora i zespołu ds. promocji zdrowia w I LO im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie – realizacja zadań
  zaplanowanych w Kalendarzu Dni Promocji Zdrowia w I LO w Chełmie,
 • udział szkolnego koordynatora SSzPZ i osób z nim współdziałających w szkoleniach, warsztatach, wykładach, konferencjach czy innych
  spotkaniach zgodnie z ofertą miejskiego koordynatora SSzPZ oraz instytucji i placówek edukacyjnych zajmujących się tą problematyką,
 • realizacja projektów edukacyjnych zgodnie z założeniami miejskiego koordynatora SSzPZ, Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej
  w Chełmie,
 • wymiana poglądów, opinii z innymi szkolnymi koordynatorami i zespołami SSzPZ,
 • organizacja konkursów i akcji szkolnych,
 • przygotowanie i prezentowanie fotoreportaży ze szkolnych akcji,
 • przygotowanie i kolportaż broszurek, ulotek z informacjami nt. zdrowego odżywiania się, aktywności fizycznej, edukacji przeciwnowotworowej,
  walki z nałogami, profilaktyki chorób społecznych i cywilizacyjnych,
 • współpraca i organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi promującymi modę na zdrowie i wspierającymi akcje promocji zdrowia w I LO w Chełmie oraz  pomoc przy opracowaniu indywidualnego planu ochrony zdrowia i planu treningowego dla początkujących,
 • samokształcenie i samodoskonalenie w zakresie poruszanej problematyki.

Realizacja powyższych założeń oparta jest na zasadzie dbałości o rozwój fizyczny i psychospołeczny społeczności szkolnej i lokalnej, obejmując akcje okolicznościowe, całoroczne i towarzyszące. Działania szkolnego koordynatora i zespołu SSzPZ w I LO w Chełmie podlegają systematycznemu monitorowaniu i ewaluacji. Celem monitoringu jest pozyskiwanie informacji o działaniach i potrzebach środowiska szkolnego w zakresie promocji zdrowego stylu życia, katalogowanie uwag i spostrzeżeń z realizacji założeń planu pracy, opracowywanie sprawozdań. Ewaluacji podlegają: zachowania i prezentowane przez uczniów postawy prozdrowotne, zaangażowanie uczniów klas I – III czy pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w realizację niniejszego planu. Metody ewaluacji to: spostrzeżenia, opinie i obserwacje stron realizujących działania SSzPZ, wyniki badań kwestionariuszowych.

Oczekiwane efekty zakładają:

 • wzrost poziomu edukacji zdrowotnej,
 • wzrost dbałości o własne zdrowie i zdrowie innych,
 • świadome stosowanie zasad „Dekalogu zdrowego stylu życia”,
 • stosowanie postaw asertywnych,
 • umiejętne radzenie sobie w sytuacjach trudnych, stresujących,
 • znajomość instytucji, osób zaangażowanych w promocję zdrowia i pomoc osobom chorym,
 • ograniczenie zagrożeń,
 • wzrost zainteresowania promocją zdrowia w szkole,
 • aktywna współpraca osób zainteresowanych promocją zdrowia w naszej placówce.

Jeżeli chciałabyś – chciałbyś znaleźć się w szkolnym zespole ds. promocji zdrowia, masz ciekawe pomysły, związane z propagowaniem zdrowego stylu życia czarniecczyka, i pragniesz je wdrożyć – przejmij inicjatywę w swoje ręce – dołącz do nas, bo I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie to także szkoła promująca zdrowie.

Kontynuatorką idei Szkoły Promującej Zdrowie (w poprzednich latach jej popularyzatorkami były: p. prof. Wiesława Bielak, p. prof. Agnieszka Król, p. prof. Marta Sadowska, p. prof. Joanna Dąbska, p. prof. Monika Klimkowska) i szkolnym koordynatorem Sieci Szkół Promujących Zdrowie w I LO im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie jest obecnie p. Agnieszka Panas, którą wspiera p. prof. Anna Jonak.

 


AKTUALNOŚCI


ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Trzymaj formę, czyli o dobrych i złych nawykach żywieniowych

8 października 2019 r. w ramach realizacji projektu „Trzymaj formę” gościliśmy w naszej szkole specjalistów w dziedzinie żywienia, p. Beatę Mazurek – dietetyka wraz z asystentką p. Magdaleną Szyszko z Centrum Dietetycznego „Naturhouse” w Chełmie. W zajęciach tych uczestniczyli uczniowie klas II a i I ag. Celem spotkania było zwrócenie uwagi na właściwe odżywianie, zdrowy styl życia oraz dietę dostosowaną dla młodzieży w wieku szkolnym. Tylko wypracowane, zdrowe nawyki żywieniowe pozwolą cieszyć się zgrabną sylwetką oraz zdrowiem. Ważną sprawą jest też łączenie elementów zdrowego odżywiania z uprawianiem sportu. Główną formą zajęć był  interesujący wykład połączony z prezentacją multimedialną i dyskusją na temat zasad właściwego odżywiania. Prowadzące omówiły główne błędy w naszej diecie, które prowadzą nie tylko do nadwagi i otyłości, ale również wielu chorób. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się, jak ważną rolę w jadłospisie odgrywa dobrze skomponowane śniadanie. Ten pierwszy posiłek dostarcza niezbędnej energii na początek dnia oraz odpowiednich składników do prawidłowego rozwoju młodego organizmu.  Młodzież uzyskała informacje, co powinna ze sobą zabierać do szkoły na drugie śniadanie oraz jakich produktów należy unikać lub je ograniczać, by długo cieszyć się witalnością i dobrym samopoczuciem. Specjaliści ds. żywienia w bardzo interesujący i przystępny sposób doradzili,  w jaki sposób zamieniać „złe” produkty na lepsze, niskokaloryczne i zdrowe zamienniki. Uczniowie dowiedzieli się też, jak układać pełnowartościowy jadłospis, jak dużą wartość ma woda i ile powinniśmy jej wypijać. Uczniowie chętnie uczestniczyli w spotkaniu, wypowiadając się na temat zdrowego stylu życia. Na zakończenie spotkania uczniowie otrzymali broszurki, które zawierały materiał edukacyjny przygotowany przez dietetyków „Naturhouse”. Specjalistów na warsztaty zaprosiła p. Agnieszka Panas – koordynator Sieci Szkół Promujących Zdrowie w I LO.

Fot.: Marzena Postój, Agnieszka Panas


„Z sercem żyj, pracuj i baw się!”, czyli obchody Światowego Dnia Serca w „Czarnieckim”

W dniach 23 – 28 września 2019 r. w naszej szkole obchodziliśmy Światowy Dzień Serca. Jest to coroczne święto poświęcone promocji zdrowego stylu życia i zapobieganiu chorobom układu krążenia. Idea święta powstała w pod koniec lat 90. ubiegłego wieku z inicjatywy ówczesnego Prezesa Światowej Federacji Serca – prof. Antonia Bayes de Luny. Ostatecznie datę pierwszego Światowego Dnia Serca ustalono na 24 września 2000 r., a każdy kolejny miał być obchodzony w ostatnią niedzielę września. W Polsce obchody organizowane są od 2002 r.

Zamierzeniem szkolnych organizatorów było, by obchody Światowego Dnia Serca stały się szczególną okazją do upowszechniania wśród społeczności uczniowskiej podstawowej wiedzy o chorobach serca i naczyń krwionośnych oraz o możliwościach ich leczenia i profilaktyki poprzez promowanie zdrowego stylu życia. Uczniowie i pracownicy szkoły otrzymywali ulotki tematyczne oraz mieli możliwość zbadania ciśnienia krwi. Szkolne obchody zorganizowały: p. pedagog Agnieszka Panas – koordynator Sieci Szkół Promujących Zdrowie oraz współpracująca z agendą p. prof. Anna Jonak.

Fot.: Anna Jonak


ROK SZKOLNY 2018/2019


Projekt „W stronę dojrzałości”

Od 3 października do 7 listopada 2018 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w warsztatach dla młodzieży pt. „W stronę dojrzałości”, które wpisane zostały do działań Szkoły Promującej Zdrowie w roku szkolnym 2018/2019. Projekt zajęć edukacyjnych popularyzujących wiedzę na temat zdrowia prokreacyjnego młodzieży powstał w ramach zleconego przez Ministerstwo Zdrowia zadania, finansowanego ze środków Narodowego Programu zdrowia na lata 2016 – 2020. Cele ogólne proponowanych zajęć to: kształcenie umiejętności dokonywania właściwych wyborów w zakresie zdrowia prokreacyjnego, pogłębienie wiedzy nt. organizmu ludzkiego i zachodzących w nim zmian w okresie dojrzewania w perspektywie rodzicielstwa, wsparcie młodzieży w przygotowaniu się do podjęcia przyszłych ról małżeńskich i rodzicielskich, ukazanie problematyki zdrowia prokreacyjnego w aspekcie profilaktyki i leczenia niepłodności.

Program warsztatów „W stronę dojrzałości”, realizowanych w I LO w Chełmie, obejmował realizację dwu podstawowych modułów edukacyjnych: „Każdy krok ma znaczenie”, „Styl życia a zdrowie prokreacyjne”, „Wczesna inicjacja seksualna a zdrowie prokreacyjne”, „Uwaga! Choroby przenoszone drogą płciową”, „Wygrać życie!”.

W warsztatach udział wzięli uczniowie klas I a, I b, I d, I e, II d i II g. Szkolnym koordynatorem projektu była p. prof. Monika Klimkowska.

Fot.: Monika Klimkowska i Aneta Wdowiak


Działania i akcje zrealizowane w roku szkolnym 2017/2018

w ramach projektu

„Szkoła Promująca Zdrowie” w I LO im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie

 

Nad realizacją działań z zakresu promocji zdrowia opiekę sprawował szkolny koordynator Szkoły Promującej Zdrowie (p. prof. Monika Klimkowska), który współpracował z wychowawcami, nauczycielami wychowania fizycznego, pedagogami oraz pielęgniarką szkolną. Spośród uczniów klas I – III powołany został zespół, który zajmował się koordynacją działań i przekazywaniem informacji w klasach. Członkowie zespołu ds. promocji zdrowia: Katarzyna Dobrowolska z kl. I a, Kornelia Goszczyńska z kl. I a, Patrycja Rafalska z kl. I e, Paulina Dadas z kl. I e, Kinga Cukrowska z kl. I e, Zofia Płonkowska z kl. II a, Dominika Ślęczka z kl. II a, Amanda Gierczak z kl. II f, Katarzyna Karapuda z kl. II f, Adrianna Bałabas z kl. III b, Bogumiła Mazurek z kl. III b, Ewelina Wróblewska z kl. III b.

Aktywność nasza w roku szkolnym 2017/2018 obfitowała w wiele różnorodnych działań, które zostały przemyślane i dobrane tak, by w miarę możliwości połączyć wszystkie elementy definicji „zdrowia” zalecane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), a więc wysiłki zintensyfikowane zostały wokół zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego jednostki. Warto też podkreślić, że realizacja projektu „Szkoła Promująca Zdrowie” uwzględniała m. in. „Dekalog zdrowego stylu życia” oraz wytyczne Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Chełmie czy miejskiego koordynatora „Sieci Szkół Promujących Zdrowie”.

Nasze działania służyły przede wszystkim: organizacji pracy szkolnego koordynatora SzPZ  i zespołu ds. promocji zdrowia, realizacji programów profilaktycznych (w zakresie chorób społecznych, cywilizacyjnych czy nowotworowych, uzależnień), promowaniu aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania.

 

WRZESIEŃ

Opracowanie „Planu Pracy” szkolnego koordynatora SzPZ i „Kalendarza Dni Promocji Zdrowia” w I LO w Chełmie.

Powołanie zespołu ds. promocji zdrowia i zapoznanie członków zespołu z planem pracy, kalendarzem i harmonogramem działań.

Przeprowadzenie zajęć integracyjno – adaptacyjnych dla uczniów klas pierwszych oraz warsztatów „Prawda i mity na temat szczepień”.

Wykonanie gazetki tematycznej „Dzień Serca”.

 PAŹDZIERNIK

Przeprowadzenie szkolenia zespołu ds. promocji zdrowia w I LO w Chełmie.

Przeprowadzenie badań ankietowych, dotyczących diagnozy problemów środowiska szkolnego w zakresie promocji zdrowia.

Zorganizowanie zajęć profilaktycznych pn. „Dzień Tolerancji”, „Nie przeciw piciu alkoholu, paleniu papierosów”, a także akcji „Moje indywidualne BMI”, „Miesiąc pomocy uczniom zestresowanym”.

Opracowanie gazetki tematycznej pn. „Dzień Zdrowia Psychicznego – Dzień Walki z depresją.

Udział w spotkaniu informacyjnym szkolnych koordynatorów programów edukacyjnych: „ARS, czyli jak dbać o miłość?” oraz „Wybierz Życie– Pierwszy Krok”.

  LISTOPAD

Realizacja programu terapeutyczno – edukacyjnego pt. „Wyprzedzić smutek”.

Przeprowadzenie akcji w formie gazetek tematycznych: „Dzień bez papierosa”, „Dni Krwiodawstwa”, „Zrób test na HCV”, „Dzień walki z AIDS”, „Moje indywidualne BMI” (kontynuacja).

Realizacja zajęć: „Nie przeciw piciu alkoholu, paleniu papierosów” (kontynuacja), „Stres przed maturą, motywacja do nauki oraz sposoby uczenia się”.

Udział w akcji „Podaruj życie – zostań dawcą”.

GRUDZIEŃ

Przeprowadzenie akcji: „Dzień Walki z AIDS” (kontynuacja).

Realizacja zajęć: „Powiedz Stop Cyberprzemocy”, „Rozmowy o zdrowiu” – fakty i mity na temat diety”.

Realizacja programu pt. „Wyprzedzić smutek” (kontynuacja).

Udział szkolnego koordynatora SzPZ w szkoleniu pt. „Aktualizacja zasad tworzenia Sieci Szkół Promujących Zdowie”.

  STYCZEŃ

Realizacja spotkań edukacyjno – informacyjnych, zajęć profilaktycznych i warsztatów: „Profilaktyka chorób zakaźnych i promocja szczepień ochronnych  jako najbardziej skutecznej metody zapobiegania chorobom zakaźnym. Fakty i mity dotyczące szczepień”, „Znaczenie badania profilaktycznego w klasie ostatniej i jego znaczenie dla wyboru zawodu i dalszej edukacji”, „Narkogogle i alkogogle”, „Stres przed maturą? – jak go pokonać”, „Wagary – czy to dobry wybór?”, „Rozmowy o zdrowiu – fakty i mity na temat diety” (kontynuacja).

Przeprowadzenie akcji „Dzień Czystego Biurka”.

Przygotowanie gazetek tematycznych „Dzień Transplantologii” i „Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem”.

 LUTY

Realizacja spotkań edukacyjno – informacyjnych, zajęć profilaktycznych i warsztatów: „Wagary – czy to dobry wybór?” (kontynuacja), „Stres przed maturą? – jak go pokonać” (kontynuacja), „Wyprzedzić smutek” (kontynuacja), „Czy wiesz, co jesz?”, „Obudź w sobie olbrzyma”, „ARS, czyli jak dbać o miłość?”, „Rozmowy o zdrowiu – fakty i mity na temat diety” (kontynuacja).

Przeprowadzenie akcji: „Bądź moją Walentynką!”.

Przygotowanie prezentacji multimedialnej „Zrób test na HCV”.

  MARZEC

Realizacja spotkań edukacyjno – informacyjnych, zajęć profilaktycznych i warsztatów: „Wagary – czy to dobry wybór?” (kontynuacja), „Stres przed maturą? – jak go pokonać” (kontynuacja), „Wyprzedzić smutek” (kontynuacja), „Czy wiesz, co jesz?” (kontynuacja), „Agresja i przemoc – czym się różni?”, „ARS, czyli jak dbać o miłość?”  (kontynuacja), „Rozmowy o zdrowiu” – fakty i mity na temat diety” (kontynuacja).

Realizacja akcji: „Czynniki ryzyka zachorowania oraz metody wczesnego wykrywania – nauka samobadania piersi. Promocja badania  USG piersi dla kobiet 14 – 60 lat”.

Opracowanie gazetek tematycznych „Zrób test na HCV” oraz „Światowy Dzień Walki z Gruźlicą i Chorobami Płuc”.

Przygotowanie stoisk tematycznych nt. zdrowego stylu życia podczas „Dnia Biologa”: „Akcja – zmierz swoje BMI”, „Czy wiem, co jem?”, „Zdrowe odżywianie”, „Krew darem życia”, „Nikotyna – cichy zabójca”.

Udział szkolnego koordynatora SzPZ w szkoleniach pt.: „Uczeń z wadą postawy – jak wspierać w procesie korekcji?”, „Zdrowie dla wszystkich” – hasło Światowego Dnia Zdrowia 2018.

 KWIECIEŃ

Realizacja spotkań edukacyjno-informacyjnych, zajęć profilaktycznych i warsztatów: „Wagary – czy to dobry wybór?” (kontynuacja), „Stres przed maturą – jak go pokonać?” (kontynuacja), „Czy wiesz, co jesz?” (kontynuacja), „ARS, czyli jak dbać o miłość?” (kontynuacja), „Europejski Kodeks Walki z Rakiem, czyli jak ograniczyć ryzyko zachorowania na  nowotwór?”.

Realizacja akcji: „Światowy Dzień Zdrowia” (gazetka tematyczna), „Tydzień Zdrowia`2018”: zajęcia motywacyjne i warsztaty (aqua aerobik, zumba), spotkania tematyczne („Rozmowy  o Zdrowiu”), programy profilaktyczne („Wybierz Życie – Pierwszy Krok”), prezentacje multimedialne („Woda – Twój przyjaciel”), gazetki tematyczne („Alert smogowy”, „Dzień Bez Stresu”), spotkania konsultacyjne („Moje BMI”), „Dzień Autyzmu” (gazetka tematyczna).

Przygotowanie wystawy prac uczniowskich w czasie „Dnia Otwartych Drzwi I LO w Chełmie” (tablica SzPZ).

MAJ

Realizacja spotkań edukacyjno – informacyjnych, zajęć profilaktycznych i warsztatów: „Wagary – czy to dobry wybór?” (kontynuacja), „Czerniak – znamię. Znam je”, „Podstępne WZW”, „ARS, czyli jak dbać o miłość?” (kontynuacja), „Rozmowy o zdrowiu” (kontynuacja), „W stronę dojrzałości – wdrożenie procedury NPZ”.

Realizacja akcji: „Pijesz – jedziesz – giniesz”, „Dzień Bez Papierosa” (gazetka tematyczna).

Podsumowanie działań zespołu ds. promocji zdrowia w szkole w roku szkolnym 2017/2018.

CZERWIEC

Realizacja akcji: „Profilaktyka chorób układu krążenia – badanie poziomu cholesterolu, glukozy, ciśnienia tętniczego, BMI”.

DZIAŁANIA CAŁOROCZNE

Program: „Jak żyć, żeby zdrowym być?”.

Program: „Bądź fit razem z nami!”.

Konkurs: „Zdrowe Wtorki”.

„Kącik Zdrowego Żywienia”.

 

Podejmowane w bieżącym roku szkolnym działania, podobnie jak w latach ubiegłych, dawały szansę wykazania się wielu osobom, były inspiracją do podjęcia nowych wyzwań, do pracy nad poprawą więzi interpersonalnych wśród członków zespołu ds. promocji zdrowia i społeczności szkolnej. Realizacja zadań przyniosła wiele satysfakcji, kilka ciekawych propozycji i inicjatyw uczniowskich. Pozwoliła wykorzystać warunki istniejące w szkole do realizacji zadań (Szkolne Centrum Multimedialne, telebim, siłownie, salkę rekreacyjną), pomoce dydaktyczne (tablice, sprzęt sportowy). Umożliwiła też stworzenie nowych, ciekawych wytworów pracy społeczności szkolnej (plakaty, broszury, ulotki, prezentacje). Była okazją do nawiązania czy zacieśnienia współpracy z osobami zajmującymi się promocją zdrowia w Chełmie, jak naczelnik SOZiP PSSE, miejski koordynator SSzPZ czy koordynatorzy SzPZ z innych szkół i placówek wychowawczych.

Dziękujemy za włączenie się w realizację działań, akcji i projektów.

Powrót