MAPA STRONY KONTAKT KARTA SZKOŁY

Szkolna Grupa Amnesty International

amnesty

Edukacja praw człowieka (ang. HRE – Human Rights Education) to nauczanie o źródłach, podstawowych dokumentach i istocie praw człowieka, jak również edukacja na rzecz tych praw.

Amnesty International jest ogólnoświatowym ruchem walczącym o przestrzeganie praw człowieka na całym świecie.

To organizacja:

 • międzynarodowa – działa w ponad 140 krajach, zrzeszając ponad 1,5 miliona osób,
 • bezstronna – w swojej działalności nie odwołuje się do żadnej religii czy ideologii,
 • niezależna – od jakiegokolwiek państwa bądź rządu, utrzymując się ze składek członków i ofiarności publicznej.

Amnesty International powstała w 1961 roku z inicjatywy brytyjskiego prawnika Petera Benensona, który podjął akcję w obronie dwóch portugalskich studentek, aresztowanych na 7 lat więzienia za wzniesienie toastu za wolność.

W 1977 roku Amnesty International została uhonorowana Pokojową Nagrodą Nobla.

Wizją Amnesty International jest świat, w którym każdemu człowiekowi przysługują prawa zapisane w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i innych uznanych międzynarodowych standardach praw człowieka. Aby urzeczywistnić tę wizję, Amnesty International podejmuje działania, zmierzające do przeciwstawiania się poważnym naruszeniom prawa każdego człowieka do fizycznej i psychicznej integralności, do wolności sumienia i wypowiedzi oraz do traktowania wolnego od dyskryminacji.

Z historycznego punktu widzenia główne cele działań Amnesty International wyglądają następująco:

 • uwolnienie wszystkich więźniów sumienia – osób więzionych za swoje przekonania, narodowość, religię, płeć, pochodzenie, kolor skóry, język, status ekonomiczny, urodzenie lub z innych powodów, którzy w swoich działaniach nie stosowali przemocy ani nie nawoływali do jej stosowania,
 • zapewnienie wszystkim więźniom politycznym bezzwłocznego i rzetelnego procesu sądowego,
 • zniesienie kary śmierci, tortur oraz innych form okrutnego, nieludzkiego bądź poniżającego traktowania,
 • położenie kresu pozasądowym egzekucjom oraz „zaginięciom”,
 • walka z bezkarnością poprzez pociągnięcie do odpowiedzialności sprawców naruszeń praw człowieka zgodnie ze standardami międzynarodowymi.

Główną metodą działań Amnesty International jest pisanie listów. Członkowie Amnesty International na całym świecie wysyłają listy, e-maile, faksy oraz telegramy w obronie konkretnych osób, wobec których władze dopuściły się naruszenia ich praw.

W Polsce Amnesty International działa od 1990 roku. Jednym z jej zadań jest rozwój edukacji na rzecz praw człowieka.

◊ ◊ ◊

Szkolna Grupa Amnesty International została zarejestrowana 9 kwietnia 2014 r. przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie.

Do jej zadań i celów należą:

 • upowszechnianie wiedzy o podstawowej roli praw człowieka, wypływających z „przyrodzonej godności każdej osoby ludzkiej”,
 • kształtowanie postaw zrozumienia, empatii oraz troski o nasze wspólne prawa
 • rozwijanie w oparciu o prawa człowieka środowiska szkolnego
 • budowanie szkolnej samorządności, a dzięki temu społeczeństwa obywatelskiego
 • uwrażliwianie uczniów oraz nauczycieli na problemy nietolerancji i agresji w szkole
 • pokazywanie aktywnych metod rozwiązywania szkolnych problemów.

Zapraszamy do współpracy ze Szkolną Grupą Amnesty International wszystkich, którzy chcieliby dokonywać cennych zmian w środowisku szkolnym i lokalnym w obronie praw człowieka. Można też zostać naszym sympatykiem (nie będąc członkiem ani Grupy, ani Amnesty International) i włączać się w realizację projektów, tak by wspomagać działania edukacyjne i działalność Grupy.

Założycielka i opiekunka Szkolnej Grupy Amnesty International
Katarzyna Dobrakowska (Koziak)


AKTUALNOŚCI

8 marca 2018 r. członkowie Szkolnej Grupy Amnesty International Paulina Karamać z kl. III a oraz Mikołaj Wiorko z kl. III a – wraz z p. prof. Katarzyną Dobrakowską w Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie przeprowadzili warsztaty na temat praw dziecka. Myślą przewodnią zajęć stały się słowa Janusza Korczaka ,,Nie ma dzieci – są ludzie”. Warsztaty miały na celu uświadomić uczniom, czym są prawa dziecka i jakie są przejawy ich łamania. Uczestnicy zajęć mieli za zadanie m. in. wcielić się w rolę rodziców mających dzieci w różnych przedziałach wiekowych. Wywołało to wiele odmiennych zdań na temat zasad wychowawczych. Końcowym zadaniem było wykonanie plakatów nawiązujących do słów Janusza Korczaka.


8 Marca Szkolna Grupa Amnesty International przypomina, że  JEDNA NA TRZY KOBIETY DOŚWIADCZA W SWOIM ŻYCIU PRZEMOCY!

Stop przemocy wobec kobiet !

Przemoc wobec kobiet (Kopiowanie)

Przemoc wobec kobiet i przemoc domowa to poważne naruszenia praw człowieka, godzące w prawo do życia i zdrowia, zakaz tortur, nieludzkiego i poniżającego traktowania oraz dyskryminacji. Amnesty działa na rzecz zmian prawa i praktyki, by zapobiec przemocy wobec kobiet, i domaga się sprawiedliwości dla osób, które jej doświadczyły.

Polska ratyfikowała Konwencję Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, ma więc obowiązek jej wdrożenia. Konwencja ustanawia standardy działania władz w celu ochrony osób doświadczających przemocy i narażonych na nią.

8marca w I LO (Kopiowanie)

 Poniżej wybrane problemy

 • Definicja gwałtu powinna być oparta na braku świadomej zgody, nie sprzeciwie kobiety.
 • Przemoc ekonomiczna powinna być zdefiniowana w polskim prawie.
 • Skuteczne mechanizmy izolacji sprawców przemocy domowej powinny chronić osoby doświadczające przemocy.
 • Edukacja antydyskryminacyjna i antyprzemocowa w szkołach powinny być filarem systemu przeciwdziałania przemocy.

 Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią Konwencji.


Napisz list, podpisz petycję, tweetuj…

„Jakiekolwiek działanie podejmiesz w ramach Maratonu Pisania Listów, Twoje słowa będą stać na straży praw ludzi na całym świecie”. Taki cel przyświecał dyrekcji, nauczycielom, uczniom I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego oraz zaproszonym gościom, gdy po raz czwarty mogliśmy pomóc więźniom sumienia i innym osobom narażonym na łamanie praw człowieka na całym świecie. Akcja pisania listów, organizowana przez Amnesty International, odbywa się co roku w okolicach 10 grudnia, kiedy świętujemy Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.

Podczas Maratonu Pisania Listów w naszej szkole gościliśmy Stanisława Mościckiego – Zastępcę Prezydenta Chełma, Augustyna Okońskiego – Dyrektora Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Chełm, Jarosława Kapelusznego – Dyrektora Instytutu Matematyki i Informatyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie i Bożenę Tokarczuk – pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie.

Aby uwrażliwić uczestników Maratonu, młodzież wcieliła się w role poszczególnych bohaterów, opowiadając historię ich życia. Odbył się też pokaz filmów poświęcony tegorocznym bohaterom.

Wierzymy w to, jak co roku, że nasze listy potrafią zmienić sytuację osób, w sprawie których je piszemy. Maraton Pisania Listów to akcja, podczas której jednoczymy się w walce o prawa człowieka na całym świecie. Taka forma okazuje się naprawdę skuteczna. Co roku po Maratonie Amnesty International otrzymuje tzw. „Dobre Wiadomości” – informacje o pozytywnym rozwoju wydarzeń, uwolnieniu osadzonych, udzieleniu im pomocy medycznej lub przeprowadzeniu sprawiedliwego procesu sądowego. W tym roku, również wierząc w skuteczność takich działań, wspólnie napisaliśmy 2170 listów!

Tegoroczny Maraton poświęcony był obrońcom praw człowieka, którzy na całym świecie podejmują olbrzymie ryzyko i walczą o nasze prawa. Są prześladowani, torturowani, pozbawiani wolności, a nawet zabijani – tylko dlatego, że stanęli w obronie innych. Bez ich odwagi nasz świat pozbawiony byłby sprawiedliwości i równości. Potrzebują naszego wsparcia, dlatego podczas Maratonu mogliśmy pisać między innymi w obronie Ruchu Milpah z Hondurasu, ryzykującego życiem w obronie swojej ziemi.

Chcemy świata wolnego od dyskryminacji, w którym podczas konfliktów zbrojnych ofiary znajdują się pod ochroną, a winni naruszeń praw człowieka są osądzeni. Dzięki przynoszącym rezultaty badaniom, rzecznictwu, kampaniom, akcjom i edukacji udaje się oddać oprawców w ręce sprawiedliwości, zmienić opresyjne prawa i uwolnić ludzi więzionych za wyrażanie swojego zdania.


Warsztaty na temat agresji słownej dla uczniów Gimnazjum Nr 1 w Chełmie

30 listopada w Gimnazjum Nr 1 w Chełmie odbyły się warsztaty: „Czym jest mowa nienawiści i jak ją rozpoznać?”. Uczestniczyli w nich uczniowie 7 klasy szkoły podstawowej oraz klas 1 – 3 gimnazjum.

Hejt, mowa nienawiści, przestępstwa z nienawiści – to określenia, z którymi często spotykamy się, przeglądając prasę, czytając wiadomości internetowe czy oglądając programy informacyjne. Zajęcia, przygotowane przez Szkolną Grupę Amnesty International, miały uświadomić, jakie niebezpieczeństwo kryje się w nienawistych słowach, które często przeradzają się w czyn. Celem warsztatów było zrozumienie znaczenia terminu „mowa nienawiści”, a także przedstawienie sposobów reagowania na tego typu sytuacje. Wyświetlone młodzieży filmy Amnesty International o słownej agresji skłoniły uczestników zajęć do dyskusji. Uczniowie wypisywali przykłady słów, które warto mówić każdego dnia innym ludziom. Wykonali też plakaty przeciw mowie nienawiści: „Zrozum, nim osądzisz”, „Poznaj, zanim ocenisz”, „Stop mowie nienawiści”, „Razem przeciw mowie nienawiści”.

Zajęcia prowadziły: opiekunka Szkolnej Grupy Amnesty International – p. prof. Katarzyna Dobrakowska oraz członkinie grupy – Oliwia Basaj, Natalia Janiczuk, Milena Seredowska i Aleksandra Starzomska.


Warsztaty z edukacji praw człowieka w Akademii Małego Księcia

29 listopada 2017 r. odbyły się warsztaty z edukacji praw człowieka w Akademii Małego Księcia. Udział wzięli uczniowie piątej klasy. Tematyka związana była z problematyką bullyingu i dyskryminacji w szkole. Młodzież została zapoznana ze zjawiskami, które wpływają negatywnie na całą społeczność szkolną. Prezentacji zagadnienia towarzyszył film, który stał się pretekstem do rozmowy na temat agresji i przemocy. Warsztaty przybliżyły uczniom, jakie są ich prawa i jak ich bronić. Dowiedzieli się też, jak reagować na bullying i dyskryminację oraz do kogo zgłaszać problem. Podsumowaniem warsztatów była nauka piosenki o prawach człowieka. Zajęcia przygotowały i prowadziły: opiekunka Szkolnej Grupy Amnesty Internationalp. prof. Katarzyna Dobrakowska oraz członkowie grupy – Paulina Karamać (koordynator), Oliwia Basaj, Natalia Janiczuk i Milena Seredowska.


Kampania #NIEnawiść – przekaz:

 • Każdy człowiek ma prawo do bezpieczeństwa i życia wolnego od przemocy i dyskryminacji.
 • Chcemy żyć w społeczeństwie opartym na empatii, szacunku i otwartości, w którym możemy czuć się dobrze i bezpiecznie.
 • Mowa nienawiści i przestępstwa z nienawiści mogą dotknąć każdą osobę i jej bliskich.
 • Hejt i mowa nienawiści ranią inne osoby, ale są niebezpieczne przede wszystkim dlatego, że prowadzą do przemocy motywowanej uprzedzeniami.

16 listopada 2017 r. w naszej szkole odbyła się fotoakcja: „Mój osobisty manifest przeciwko nienawiści”, zorganizowana przez członków Szkolnej Grupy Amnesty International oraz uczniów klasy I f. W akcję włączyli się też nasi pedagodzy – p. Małgorzata Żebrowska – Zając oraz p. Agnieszka Panas. Przedsięwzięcie związane było z Międzynarodowym Dniem Tolerancji, który obchodzony jest 16 listopada, i było formą apelu młodych ludzi  o poszanowanie różnorodności, otwartości, empatii. Protestujemy w ten sposób przeciwko wulgaryzmom, z którymi coraz częściej spotykamy się w naszym życiu, przeciwko publicznemu znieważaniu lub nawoływaniu do przemocy lub nienawiści skierowanej przeciwko innym z powodu koloru skóry, pochodzenia etnicznego lub narodowego, wyznania lub bezwyznaniowości, światopoglądu, orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, płci, niepełnosprawności czy statusu społeczno – ekonomicznego. Nad przebiegiem akcji czuwała opiekunka Szkolnej Grupy Amnesty International – p. prof. Katarzyna Dobrakowska.

Fot.: Michał Kowalczuk

Powrót