DEUTSCH MACHT SPAß (Edycja szósta).

Konkurs znajomości języka niemieckiego i wiedzy o krajach niemieckojęzycznych Konkurs odbywa się w trzech etapach, a zadania konkursowe na wszystkie etapy przygotowują nauczyciele specjalności języka niemieckiego Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Chełmie, które to jest organizatorem konkursu. Etap pierwszy - szkolny odbył się w naszej szkole dnia 11.12.2012 r. i obejmował rozumienie tekstu czytanego oraz znajomość zagadnień leksykalno - gramatycznych z języka niemieckiego na poziomie zbliżonym do wymagań egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Swój udział w konkursie zgłosiło 15 uczniów z klas pierwszych, drugich i trzecich. Ostatecznie do drugiego, regionalnego, etapu zakwalifikowały się trzy uczennice, które będą reprezentowały nasza szkołę: