MAPA STRONY RODO KONTAKT DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
WCAG

Regulamin

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. STEFANA CZARNIECKIEGO

W CHEŁMIE

Podstawa prawna:
– Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku – art. 55 ust. 3 (z późniejszymi zmianami).
– Statut I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie

Spis treści:
I. Postanowienia ogólne
II. Cele i zadania Samorządu Uczniowskiego
III. Prawa i obowiązki Samorządu Uczniowskiego
IV. Prawa i obowiązki ucznia
V. Organy Samorządu Uczniowskiego i ich kompetencje
VI. Tryb przeprowadzania wyborów do Zarządu Samorządu Uczniowskiego /ordynacja wyborcza/
VII. Opiekun Samorządu Uczniowskiego
VIII. Fundusze Samorządu Uczniowskiego
IX. Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego
X. Przepisy końcowe

I. Postanowienia ogólne

1. W I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie działa Samorząd Uczniowski.
2. Samorząd Uczniowski z mocy prawa tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
3. W poszczególnych klasach są tworzone Samorządy Klasowe, których członkami są uczniowie danej klasy.
4. Regulamin Samorządu Uczniowskiego jest obowiązującym systemem prawa, określającym podstawy i zasady funkcjonowania uczniowskich organów samorządowych.
5. Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, jest zbiorem prawa stanowionego w oparciu o „Statut I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie” oraz ustawy dotyczące systemu oświaty.
6. Organem powołanym do uchwalenia, uzupełnienia bądź modyfikowania Regulaminu jest Zgromadzenie Przedstawicieli, czyli Sejmik Uczniowski, natomiast organem wnioskującym – Zarząd Samorządu Uczniowskiego. Sejmik Uczniowski uchwala lub modyfikuje Regulamin poprzez uchwałę większością 2/3 głosów przy frekwencji 50 procent uprawnionych do głosowania.
7. Samorządy Klasowe oraz pozostałe organy szkoły mogą występować z propozycjami wniosków dotyczących Regulaminu do członków Zarządu Samorządu Uczniowskiego.
8. Samorząd Uczniowski wybierany jest przez uczniów w demokratycznych wyborach.
9. Samorząd Uczniowski zobowiązany jest informować ogół uczniów o swej działalności i jej rezultatach.

II. Cele i zadania Samorządu Uczniowskiego

1. Celem działania Samorządu Uczniowskiego jest:
1) uczestnictwo młodzieży w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w relacjach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły,
2) stwarzanie warunków do wyzwalania w uczniach aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny,
3) kształtowanie umiejętności zespołowego działania uczniów, przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę,
4) uczenie się demokratycznych form współżycia,
5) pomoc w planowaniu życia i pracy w szkole,
6) kształtowanie pozytywnych postaw społecznych,
7) uczenie się odpowiedzialności oraz rozumienia odrębności przekonań, tolerancji,
8) wszechstronne działanie zobowiązujące uczniów do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywania szacunku dorosłym i kolegom,
8) organizowanie wolnego czasu uczniów.
2. Do głównych zadań Samorządu Uczniowskiego należy:
1) współdziałanie z innymi organami szkoły w kierunku zapewnienia uczniom odpowiednich warunków do nauki oraz udzielania niezbędnej pomocy młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej,
2) przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb młodzieży,
3) współudział w rozwijaniu w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych i turystyczno – krajoznawczych,
4) dbanie o dobre imię i cześć szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji,
5) troska o sprzęt i urządzenia szkolne oraz organizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy, szkoły i środowiska,
6) organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym na trudności w nauce,
7) rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom między nauczycielami i uczniami, a w przypadku pojawienia się takiego konfliktu zgłoszenie go poprzez opiekuna Samorządu Uczniowskiego dyrektorowi szkoły, członkom rady pedagogicznej lub rzecznikowi praw ucznia,
8) organizowanie uroczystości szkolnych.

III. Prawa i obowiązki Samorządu Uczniowskiego

1. Samorząd Uczniowski broni praw uczniowskich i czuwa nad ich przestrzeganiem.
2. Samorząd Uczniowski ma obowiązek współpracy z władzami szkoły w celu zapewnienia uczniom właściwych warunków do nauki i pracy.
3. Samorząd Uczniowski ma prawo do:
1) uzyskiwania informacji o bieżącej działalności szkoły,
2) przedstawiania władzom szkoły oraz Radzie Pedagogicznej swoich wniosków dotyczących funkcjonowania szkoły, planu dydaktyczno – wychowawczego,
3) występowania w sprawach określonych w Statucie I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie;
4) współtworzenia dokumentów i przepisów wewnątrzszkolnych,
5) organizowania życia szkolnego, czyli działalności naukowej, kulturalnej, sportowej i rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami oraz możliwościami organizacyjnymi szkoły,
6) udziału swoich przedstawicieli w posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
7) zapoznania się z regulaminem oceniania, klasyfikowania, promowania uczniów oraz programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami,
8) redagowania i wydawania własnej gazetki szkolnej,
9) wyboru nauczyciela sprawującego opiekę nad Samorządem Uczniowskim,
10) zgłaszania uczniów do wyróżnień i nagród przyznawanych w szkole oraz wnoszenia uwag do opinii władz szkoły o poszczególnych uczniach,
11) przedstawiania opinii w sytuacji, gdy na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej dyrektor szkoły, w drodze decyzji, skreśla ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w Statucie szkoły,
12) dysponowania w porozumieniu z opiekunem Samorządu Uczniowskiego funduszami będącymi w posiadaniu Samorządu oraz środkami wspólnie wypracowanymi przez młodzież,
13) zamieszczania aktualnych wiadomości o swoich działaniach w gablocie Samorządu Uczniowskiego i na stronie internetowej szkoły.
4. Do kompetencji Samorządu Uczniowskiego należy – na wniosek dyrektora szkoły – opracowywanie i dostarczanie opinii uczniów o nauczycielu, którego praca podlega ocenie. W celu realizacji tego uprawnienia ustala się następujący tok postępowania.
1) Aktualny Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego ma obowiązek przedstawienia (po uzyskaniu akceptacji osób zainteresowanych) na pierwszym w danym roku szkolnym posiedzeniu Sejmiku Uczniowskiego 6 kandydatur członków komisji opiniującej.
2) Sejmik Uczniowski zatwierdza kandydatury, jeśli forum nie zgłasza zastrzeżeń – w przeciwnym wypadku na drodze debaty ustala kandydatury i skład komisji.
3) Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego zgłasza nazwiska członków komisji opiniującej dyrektorowi szkoły i członkom Rady Pedagogicznej.
4) Komisja działa do końca roku szkolnego.
5) Badanie opinii młodzieży wg anonimowej ankiety opracowanej przez Centrum Edukacji Nauczycielskiej przeprowadza się w dwóch klasach wskazanych przez dyrektora szkoły.
6) Klasy, w których ankieta będzie przeprowadzana, powinny być wcześniej poinformowane o celu, sposobie i terminie ankietowania.
7) Ankieta jest wypełniana na terenie szkoły równocześnie przez wszystkich uczniów danej klasy tylko w obecności członków komisji opiniującej.
8) W wyznaczonym dniu dwuosobowa grupa przeprowadza ankietę, opracowuje jej wyniki w szkole i przedstawia dyrektorowi wyniki wg przyjętego wzoru.
9) Sposób wypełniania ankiet oraz ich zbierania zapewnia uczniom anonimowość, gdyż członkowie komisji zobligowani są do zachowania tajemnicy.
10) Wyniki ankiety są jednym z elementów oceny pracy nauczyciela.
5. Samorząd Uczniowski poprzez różne formy swojego działania zapewnia realizację uprawnień statutowych społeczności uczniowskiej. W przypadku nierespektowania tych uprawnień przez dyrekcję szkoły Samorząd Uczniowski może wystąpić (z powiadomieniem dyrekcji) z pisemną skargą do Rzecznika Praw Ucznia.

IV. Prawa i obowiązki ucznia

1. Prawa i obowiązki uczniów określa „Statut I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie”.
2. Zapis w Statucie dotyczący praw i obowiązków uczniów opiniuje Zarząd Samorządu Uczniowskiego.
3. Uczeń ma prawo zgłosić naruszenie swoich praw do Rzecznika Praw Ucznia. Rzecznik Praw Ucznia przeprowadza postępowanie wyjaśniające zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie jego działania.
4. Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu oceniani negatywnie.

V. Organy Samorządu Uczniowskiego i ich kompetencje

1. Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie.
2. Samorząd Uczniowski tworzą samorządy wszystkich klas wraz z innymi organami Samorządu Uczniowskiego.
3. Organami Samorządu Uczniowskiego są:
1) Sejmik Uczniowski, czyli Zgromadzenie Przedstawicieli,
2) Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego,
3) Zarząd Samorządu Uczniowskiego,
4) Rada Samorządu Uczniowskiego,
5) Samorządy Klasowe,
6) Komisja Rewizyjna.

Sejmik Uczniowski

4. Zgromadzenie Przedstawicieli zwane Sejmikiem Uczniowskim tworzą trzyosobowe delegacje poszczególnych klas oraz członkowie Zarządu i Rady Samorządu Uczniowskiego.
5. Z głosem doradczym w Sejmiku Uczniowskim mogą wziąć udział:
1) dyrektor szkoły lub wyznaczony przez niego nauczyciel,
2) opiekun Samorządu Uczniowskiego,
3) osoby dopuszczone do udziału przez Zarząd Samorządu Uczniowskiego.
6. Kadencja członków Sejmiku Uczniowskiego trwa rok.
7. Pierwsze posiedzenie Sejmiku Uczniowskiego zwołuje Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego w ciągu 14 dni od daty wyboru Zarządu Samorządu Uczniowskiego.
8. Posiedzenia Sejmiku Uczniowskiego odbywają się na początku października – w celu zatwierdzenia nowego Zarządu Samorządu Uczniowskiego, rocznego planu pracy Samorządu Uczniowskiego oraz wyboru Komisji Rewizyjnej, w lutym – w celu omówienia bieżącej działalności samorządowej, a także w czerwcu – w celu przyjęcia sprawozdań z realizacji planu pracy i powołania Komisji Wyborczej.
9. Nadzwyczajne posiedzenie Sejmiku Uczniowskiego jest zwoływane przez Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/4 uczniów I LO w Chełmie.
10. Sejmik Uczniowski zwołują oraz kierują jego obradami Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego lub jego zastępca.
11. Zwołanie Sejmiku Uczniowskiego polega na zawiadomieniu uczniów – delegatów o terminie, miejscu i celu Zgromadzenia.
12. Sejmik Uczniowski zwoływany jest na wniosek:
1) Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego,
2) Rady Samorządu Uczniowskiego,
3) przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
4) co najmniej 1/4 uczniów.
13. Sejmik Uczniowski przyjmuje do realizacji propozycje Samorządów Klasowych oraz pozostałych organów samorządowych.
14. Do kompetencji Sejmiku Uczniowskiego należy:
1) reprezentowanie opinii i interesów społeczności uczniowskiej wobec Dyrekcji i Rady Pedagogicznej w zakresie oceniania, klasyfikowania, promowania, form i metod sprawdzania wiedzy oraz umiejętności, a także realizacji programu wychowawczego szkoły,
2) przyjmowanie i zatwierdzanie wniosków uczniów,
3) czuwanie nad przestrzeganiem praw ucznia,
4) przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Samorządu Uczniowskiego,
5) wyrażanie opinii o pracy Samorządu Uczniowskiego, Przewodniczącego i sekcji – o ile zostaną one powołane,
6) uchwalanie budżetu,
7) uchwalanie i modyfikowanie Regulaminu Samorządu Uczniowskiego,
8) odwoływanie organów Samorządu Uczniowskiego lub poszczególnych osób, jeżeli nie wykonują powierzonych im zadań,
9) powoływanie Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Zarządu Samorządu Uczniowskiego,
10) uchwalanie absolutorium dla ustępującego Zarządu Samorządu Uczniowskiego,
11) powoływanie Komisji Rewizyjnej i komisji opiniującej pracę nauczycieli na wniosek dyrektora szkoły,
12) wybór Opiekuna Samorządu Uczniowskiego oraz rzeczników praw ucznia (spośród nauczycieli i uczniów).
15. Uchwały Sejmiku Uczniowskiego podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym (przez podniesienie ręki) w obecności co najmniej /quorum/ połowy delegatów w pierwszym terminie obrad i 1/3 w drugim terminie.
16. Zwykła większość głosów jest to liczba głosów za, która przewyższa o co najmniej jeden głos liczbę głosów przeciw. Głosy wstrzymujące się są pomijane.
17. Obrady Sejmiku Uczniowskiego są protokołowane.

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego

18. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego jest jednoosobowym przedstawicielem społeczności uczniowskiej.
19. Kadencja Przewodniczącego trwa rok. Przewodniczący może zakończyć kadencję przed upływem terminu w przypadku:
1) własnej rezygnacji,
2) wotum nieufności Sejmiku Uczniowskiego (wymaga większości 3/4 głosów przy frekwencji 50 procent uprawnionych),
3) odwołania przez dyrektora szkoły na wniosek Opiekuna Samorządu Uczniowskiego w wyniku rażącego naruszenia dyscypliny.
20. Wybory Przewodniczącego przeprowadzane są we wrześniu.
21. Kandydat na Przewodniczącego musi osiągać dobre wyniki w nauce i mieć z zachowania ocenę co najmniej dobrą.
22. Do zadań Przewodniczącego należy:
1) kierowanie pracą Samorządu Uczniowskiego,
2) reprezentowanie społeczności szkolnej na forum szkoły (np. w czasie posiedzeń Rady Pedagogicznej) i środowiska,
3) podejmowanie inicjatyw w sprawach uczniowskich,
4) realizowanie zadań powierzonych Samorządowi Uczniowskiemu w ustawach oświatowych,
5) przedstawianie na forum Rady Pedagogicznej planu pracy Samorządu Uczniowskiego i sprawozdania z jego realizacji,
6) realizowanie programu prac Samorządu Uczniowskiego,
7) organizowanie zajęć i spotkań pozalekcyjnych,
8) przewodniczenie Sejmikowi Uczniowskiemu, Zarządowi i Radzie Samorządu Uczniowskiego,
9) współpraca z Samorządami Klasowymi,
10) utrzymywanie kontaktów z innymi organizacjami uczniowskimi działającymi w szkole,
11) zwoływanie Sejmiku Uczniowskiego oraz zebrań Zarządu i Rady Samorządu Uczniowskiego,
12) współuczestniczenie w rozwiązywaniu problemów młodzieży, wszelkich sporów i konfliktów,
13) umożliwianie realizacji inicjatyw uczniowskich,
14) przedstawienie (po uzyskaniu akceptacji osób zainteresowanych) na pierwszym w danym roku szkolnym posiedzeniu Sejmiku Uczniowskiego 6 kandydatur członków komisji na wniosek dyrektora opiniującej pracę nauczycieli,
15) podejmowanie wniosków wobec innych organów szkoły.

Zarząd Samorządu Uczniowskiego

23. Zarząd Samorządu Uczniowskiego składa się z 8 uczniów.
24. Zarząd Samorządu Uczniowskiego tworzą:
1) przewodniczący,
2) zastępca przewodniczącego – wspomagający przewodniczącego we wszystkich zadaniach, które wynikają z jego funkcji oraz zastępujący przewodniczącego w czasie jego nieobecności,
3) sekretarz – prowadzący księgi protokołów,
4) skarbnik – dysponujący ewentualnymi funduszami Samorządu Uczniowskiego,
5) kronikarz – odpowiadający za prowadzenie bieżącej dokumentacji oraz kroniki Samorządu Uczniowskiego,
6) oraz trzej członkowie pomocniczy.
25. Zarząd Samorządu Uczniowskiego jest organem wykonawczym i działa we współpracy z Sejmikiem Uczniowskim.
26. Do kompetencji Zarządu Samorządu Uczniowskiego należy:
1) kierowanie bieżącą działalnością Samorządu Uczniowskiego,
2) reprezentowanie Samorządu Uczniowskiego na zewnątrz,
3) współorganizowanie życia szkolnego,
4) opracowanie rocznego planu pracy Samorządu Uczniowskiego,
5) kierowanie gospodarką Samorządu Uczniowskiego,
6) przeprowadzanie wśród uczniów – za zgodą dyrektora szkoły – ankiet diagnozujących życie szkolne,
7) uczestniczenie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej w części dotyczącej sprawozdań i opinii uczniowskich,
8) przedstawianie dyrektorowi szkoły oraz Radzie Pedagogicznej wniosków, opinii i petycji dotyczących życia szkolnego,
9) organizowanie referendum w sprawach ważnych dla szkoły,
10) wybór Opiekuna Samorządu Uczniowskiego,
11) organizowanie warsztatów integracyjno – programowych dla członków Zarządu i Rady Samorządu Uczniowskiego.
27. Pierwsze posiedzenie nowego Zarządu Samorządu Uczniowskiego zwołuje w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników wyborów ustępujący Przewodniczący, który składa na nim swoją funkcję i przekazuje nowemu Przewodniczącemu całą dokumentację oraz zgromadzone fundusze Samorządu Uczniowskiego. Członkowie nowego Zarządu wybierają spośród siebie zastępcę przewodniczącego, sekretarza, skarbnika i kronikarza.
28. Zebrania Zarządu zwołuje Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego nie rzadziej niż raz w miesiącu.
29. Posiedzenia Zarządu powinny być protokołowane.
30. Członka Zarządu Samorządu Uczniowskiego można odwołać, jeżeli nie przestrzega Regulaminu Samorządu Uczniowskiego, uchyla się od obowiązków szkolnych, ma więcej niż trzy nieusprawiedliwione nieobecności na zebraniach Zarządu i Rady Samorządu Uczniowskiego lub zrzeka się swojej funkcji. Umotywowany wniosek o odwołanie mogą wnieść:
1) członek Zarządu Samorządu Uczniowskiego,
2) delegat na Sejmik Uczniowski,
3) każdy uczeń,
4) dyrektor szkoły,
5) wychowawca lub inny nauczyciel.
31. Odwołanie członka Zarządu odbywa się w tajnym głosowaniu wszystkich delegatów na Sejmik Uczniowski po zasięgnięciu opinii w klasach.
32. Odwołanie następuje większością 75 procent głosów wszystkich delegatów.
33. Odwołany członek Zarządu przed głosowaniem ma prawo do obrony przed zarzutami.

Rada Samorządu Uczniowskiego

34. Rada Samorządu Uczniowskiego jest organem doradczym Zarządu Samorządu Uczniowskiego.
35. Radę Samorządu Uczniowskiego tworzą:
1) przewodniczący wszystkich Samorządów Klasowych oraz ich zastępcy,
2) Rzecznik Praw Ucznia (spośród uczniów),
3) przewodniczący poszczególnych sekcji – o ile zostaną one powołane.
36. Rada Samorządu Uczniowskiego:
1) jest pośrednim wyrazicielem woli uczniów, a bezpośrednim Sejmiku Uczniowskiego, wobec dyrektora szkoły i Rady Pedagogicznej,
2) zwołuje Sejmik Uczniowski,
3) opracowuje i przedstawia projekt programu prac Samorządu Uczniowskiego,
4) organizuje działalność naukową, kulturalną, sportową i rozrywkową zgodnie z postulatami młodzieży i możliwościami organizacyjnymi szkoły;
5) zatwierdza programy i składy sekcji (jeśli zostaną one utworzone),
6) ma prawo organizowania referendum w sprawach szczególnie ważnych dla szkoły.
37. Zebrania Rady Samorządu Uczniowskiego zwołuje Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego lub Opiekun Samorządu Uczniowskiego nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.
38. W zebraniach Rady – na równych prawach – biorą udział także członkowie Zarządu Samorządu Uczniowskiego.
39. Uchwały Rady, opinie i wnioski zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków.
40. Zebrania Rady prowadzi Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego.
41. Zebrania Zarządu i Rady Samorządu Uczniowskiego są protokołowane. Protokół zawierający listę obecności sporządza sekretarz.
42. W celu sprawnego rozwiązywania problemów i realizowania zadań Rada Samorządu Uczniowskiego może wyłonić ze swego grona mniejsze zespoły – sekcje, których charakter, liczba członków i sposób funkcjonowania zostaną określone przez ogólne zebranie organu. Przewodniczący tych sekcji są wybierani spośród członków Rady Samorządu Uczniowskiego w głosowaniu jawnym. Następnie tworzą swoje zespoły w oparciu o kontakty koleżeńskie spośród osób, które chcą i potrafią działać w sekcjach. Ten sam uczeń może pracować w kilku sekcjach, ale może być przewodniczącym tylko jednej z nich. Składy sekcji zatwierdzane są przez Radę Samorządu Uczniowskiego, a ich przewodniczący podlegają bezpośrednio Przewodniczącemu Samorządu Uczniowskiego. Do zadań sekcji należy organizowanie działalności, dla której została ona powołana, oraz współdziałanie z nauczycielami poszczególnych przedmiotów w zakresie zainteresowań każdej sekcji.

Samorządy Klasowe

43. Samorząd Klasowy reprezentuje uczniów klasy w zakresie wszystkich spraw należących do kompetencji i właściwości Samorządu Uczniowskiego.
44. Samorząd Klasowy składa się z co najmniej trzech uczniów: przewodniczącego, jego zastępcy i skarbnika.
45. Wybór Samorządu Klasowego dokonywany jest w klasach w głosowaniu tajnym w terminie do 15 września.
46. Samorząd Klasowy dokonuje przydziału funkcji (przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i skarbnika) wśród siebie.
47. Na wniosek uczniów lub wychowawcy klasy mogą być przeprowadzone ponowne wybory Samorządu Klasowego.
48. W przypadku wyboru członka Samorządu Klasowego do Zarządu Samorządu Uczniowskiego należy przeprowadzić wybory uzupełniające w klasie.
49. Przewodniczący Samorządu Klasowego i jego zastępca wchodzą w skład Rady Samorządu Uczniowskiego. Zobowiązani są oni do udziału w każdym zebraniu Rady.
50. Odwołanie – w uzasadnionych przypadkach – Samorządu Uczniowskiego odbywa się poprzez tajne głosowanie uczniów danej klasy większością głosów. Wychowawca nie ma prawa głosu.

Komisja Rewizyjna

51. Komisja Rewizyjna jest podstawowym organem kontroli wewnętrznej.
52. Komisję w składzie trzech osób wybiera zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy swoich członków Sejmik Uczniowski na pierwszym po wyborach posiedzeniu.
53. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swojego grona przewodniczącego.
54. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być równocześnie członkami Zarządu Samorządu Uczniowskiego.
55. Do uprawnień Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie działalności Zarządu Samorządu Uczniowskiego,
2) przedstawianie Sejmikowi Uczniowskiemu wniosku w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Samorządu Uczniowskiego,
3) zwoływanie nadzwyczajnych posiedzeń Sejmiku Uczniowskiego.
56. Komisja Rewizyjna przynajmniej raz w roku dokonuje analizy gospodarki finansowej Zarządu Samorządu Uczniowskiego. Z przeprowadzonej kontroli sporządza protokół i przedstawia go członkom Rady Samorządu Uczniowskiego oraz delegatom na Sejmik Uczniowski.
57. Organy Samorządu Uczniowskiego (oprócz Samorządów Klasowych) zobowiązane są dwa razy w roku (w lutym i czerwcu) składać sprawozdanie ze swej działalności na forum Sejmiku Uczniowskiego.
58. Kadencja samorządowych organów wybieralnych trwa rok.
59. Wszystkie decyzje ww. organów Samorządu Uczniowskiego podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych.
60. Opiekunowi Samorządu Uczniowskiego przysługuje prawo wstrzymania realizacji decyzji organów Samorządu Uczniowskiego niezgodnych ze Statutem szkoły.

VI Tryb przeprowadzania wyborów do Zarządu Samorządu Uczniowskiego /ordynacja wyborcza/

1. Przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego są członkowie Zarządu wybierani corocznie (do końca września) w ogólnoszkolnych, demokratycznych wyborach.
2. Prawo kandydowania do Zarządu Samorządu Uczniowskiego przysługuje każdemu uczniowi szkoły, a do Samorządu Klasowego każdemu uczniowi danej klasy.
3. Wybór do Zarządu Samorządu Uczniowskiego jest wyróżnieniem tym większym, że dokonują go sami uczniowie, obdarzając kandydata zaufaniem.
4. Kadencja Zarządu i pozostałych organów Samorządu Uczniowskiego trwa rok.
5. Wybory są powszechne, bezpośrednie, równe, tajne i niezawisłe.
6. Wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego przeprowadza Komisja Wyborcza.
7. Komisja Wyborcza jest powoływana (w czerwcu) przez ustępujący Zarząd i działa pod nadzorem Opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
8. W skład Komisji Wyborczej wchodzą uczniowie, którzy nie kandydują do Zarządu.
9. Komisję Wyborczą tworzą trzej uczniowie – po jednym przedstawicielu klas I, II i III. Opiekun Samorządu Uczniowskiego nie ma prawa głosu.
10. Komisja Wyborcza czuwa nad przebiegiem kampanii wyborczej, przygotowuje wybory (listy głosujących, listy kandydatów, karty do głosowania, lokal wyborczy, urnę wyborczą), przeprowadza je, liczy głosy, sporządza protokół i ogłasza wyniki.
11. Każdy kandydat wyraża pisemną zgodę na kandydowanie do Zarządu Samorządu Uczniowskiego.
12. Kandydaci w ciągu tygodnia powinni zebrać podpisy 30 popierających ich osób.
13. Każdy uczeń może podpisać się na liście jedynie jednego kandydata.
14. Zgłoszenia kandydatów przyjmuje Opiekun Samorządu Uczniowskiego w ustalonym terminie.
15. W przypadku niezgłoszenia więcej niż jednego kandydata Komisja Wyborcza może postanowić:
1) zarządzić powtórzenie wyborów w terminie dwóch tygodni;
2) mianować Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego jedynego kandydata;
3) mianować Przewodniczącego Komisarycznego;
4) zawiesić na czas określony działalność Samorządu Uczniowskiego.
16. Kandydaci, wobec których wysunięte będą umotywowane na piśmie zastrzeżenia uznane przez Komisję Wyborczą, zostaną skreśleni z listy kandydatów.
17. Przed wyborami odbywa się kampania wyborcza, w której powinni uczestniczyć wszyscy kandydaci.
18. Kampania wyborcza trwa dwa tygodnie przed wyborami i może przyjmować wszelkie formy agitacji (plakatowanie, spotkania przedwyborcze, ulotki, wiersze, piosenki itd.), o ile nie godzą one w mienie prywatne i szkolne, nietykalność osobistą oraz poszanowanie uczuć innych kandydatów czy wyborców.
19. W dniu poprzedzającym wybory kandydaci są zobowiązani usunąć wszelkie materiały reklamujące ich osoby.
20. Wybory odbywają się w ciągu jednego dnia w ostatnim tygodniu września.
21. W dniu wyborów nie można – pod groźbą skreślenia z listy kandydatów – prowadzić kampanii wyborczej.
22. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwają trzej mężowie zaufania, którzy nie mogą kandydować do władz Samorządu Uczniowskiego, wybrani w czasie ostatniego przed wyborami Sejmiku Uczniowskiego.
23. Komisja Wyborcza ustala listę kandydatów w porządku alfabetycznym na tydzień przed głosowaniem.
24. Wybory odbywają się w wyznaczonym wcześniej lokalu wyborczym w godzinach od 8:00 do 14:30.
25. Każdy uczeń – wyborca otrzymuje kartę do głosowania z wszystkimi kandydatami.
26. Ponumerowane karty do głosowania muszą być opatrzone pieczęcią szkoły lub Samorządu Uczniowskiego.
27. Liczba kart powinna być zgodna z liczbą uczestników głosowania.
28. Głos można oddać na jednego kandydata.
29. Głosuje się przez postawienie krzyżyka przy nazwisku kandydata.
30. Karta wyborcza, na której znajdzie się więcej niż jeden krzyżyk, będzie nieważna. Za kartę nieważną uznaje się także: przekreślenie całej karty i kartę czystą bez krzyżyka.
31. Karty wrzucane są do urny wyborczej.
32. W głosowaniu uczestniczą całe klasy według harmonogramu, który zostanie wywieszony w gablocie Samorządu Uczniowskiego.
33. Wszelkie nieprawidłowości w trakcie głosowania rozstrzyga Komisja Wyborcza w trybie natychmiastowym.
34. Po zakończeniu głosowania Komisja Wyborcza w obecności Opiekuna Samorządu Uczniowskiego lub innego nauczyciela wyznaczonego przez dyrektora szkoły otwiera urnę wyborczą i przystępuje do liczenia głosów.
35. Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego zostaje ten kandydat, który uzyska największą liczbę ważnych głosów. Członkami Zarządu może zostać kolejnych siedem osób, które uzyskały najwyższą liczbę głosów. Doboru członków Zarządu dokonuje nowo wybrany Przewodniczący, spośród kandydatów jak i pozostałych uczniów szkoły.
36. Po zakończeniu liczenia głosów Komisja Wyborcza sporządza protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji oraz nadzorujący tę procedurę nauczyciel.
37. Komisja Wyborcza ogłasza i podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów w następnym dniu po ich przeprowadzeniu. Kopię protokołu umieszcza się w gablocie Samorządu Uczniowskiego.
38. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie głosowania Komisja Wyborcza ma prawo unieważnić wybory i przeprowadzić następne w ciągu dwóch tygodni.
39. Wybory uzupełniające Komisja Wyborcza zarządza w razie potrzeby.
40. W dniu wyborów Zarządu Samorządu Uczniowskiego odbywa się także wybór Rzeczników Praw Ucznia spośród nauczycieli i społeczności uczniowskiej. Na dwa tygodnie przed tymi wyborami uczniowie powinni zgłosić Opiekunowi Samorządu Uczniowskiemu kandydatury osób, które wyraziły chęć pełnienia tej funkcji. Ich listę ogłasza Komisja Wyborcza. Każdy uczeń w dniu wyborów otrzymuje opieczętowaną kartę do głosowania z wszystkimi kandydatami. Głos można oddać na dwóch kandydatów – jednego spośród nauczycieli i jednego spośród uczniów. Głosuje się przez postawienie krzyżyka przy nazwisku. Postawienie większej liczby krzyżyków powoduje nieważność głosu.

VII. Opiekun Samorządu Uczniowskiego

1. Dyrektor szkoły z dniem 1 września powołuje Opiekuna (Opiekunów) Samorządu Uczniowskiego z ramienia Rady Pedagogicznej, którego zadaniem jest współpraca z organami samorządowymi.
2. Opiekuna wybiera – po zasięgnięciu opinii uczniów w czasie czerwcowego posiedzenia Sejmiku Uczniowskiego – Zarząd Samorządu Uczniowskiego spośród nauczycieli, którzy wyrażą na to zgodę.
3. Opiekun nie jest władzą Samorządu Uczniowskiego – jest pośrednikiem między Samorządem a nauczycielami, dyrekcją szkoły, rodzicami czy władzą lokalną.
4. Opiekun Samorządu Uczniowskiego:

1)czuwa nad pracami Samorządu Uczniowskiego;
2)pomaga w dotarciu do odpowiednich dokumentów prawnych i szkolnych;
3) pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów na różnych płaszczyznach;
4) pomaga w prowadzeniu dokumentacji Samorządu Uczniowskiego;
5) jest jedyną osobą uprawnioną do zwalniania uczniów z zajęć lekcyjnych w związku z działalnością w Samorządzie Uczniowskim;
6) tylko w uzasadnionych przypadkach może zwoływać specjalne zebrania Zarządu i Rady Samorządu Uczniowskiego w czasie zajęć lekcyjnych.
5. Opiekun Samorządu może zostać odwołany przez Zarząd Samorządu Uczniowskiego lub zrezygnować ze swej funkcji jedynie w uzasadnionych przypadkach.

VIII. Fundusze Samorządu Uczniowskiego

1. Samorząd Uczniowski prowadzi samodzielną gospodarkę finansową. Fundusze pochodzą z dochodów własnych z imprez, dobrowolnych wpłat uczniów, rodziców, innych osób i instytucji.
2. Fundusze zgromadzone są na koncie Komitetu Rodzicielskiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie.
3. Przy wykorzystaniu funduszy obowiązują ogólne przepisy o gospodarce finansowej.
4. O sposobie wykorzystania środków finansowych decyduje Zarząd Samorządu Uczniowskiego w porozumieniu z Opiekunem.
5. Wszelkie operacje finansowe (dochody i wydatki) powinny być skrupulatnie odnotowane przez skarbnika i Opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
6. Dokumentację finansową przechowuje Opiekun Samorządu Uczniowskiego.

IX. Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego

1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego.
2. Roczny plan pracy.
3. Zeszyt protokołów zebrań oraz sejmików.
4. Księga wpływów i wydatków.
5. Semestralne i roczne sprawozdania z realizacji planu pracy w danym roku szkolnym.
6. Kronika.
7. Protokoły Komisji Wyborczej wraz z zabezpieczonymi kartami wyborczymi przechowywane przez cały czas trwania kadencji, której dotyczą.

X. Przepisy końcowe

1. W celu zasięgnięcia opinii w sprawach ważnych dla szkoły na wniosek Zarządu lub Rady Samorządu Uczniowskiego może zostać przeprowadzone referendum wśród całej społeczności uczniowskiej.
2. Zebrania, narady i spotkania wynikające z działalności Samorządu Uczniowskiego w zasadzie powinny odbywać się w czasie wolnym od zajęć.
3. Samorząd Uczniowski w swojej dokumentacji posługuje się pieczęcią szkoły oraz własną pieczęcią o treści: Samorząd Uczniowski I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie.
4. Sprawy wymagające współpracy Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Komitetu Rodzicielskiego z Samorządem Uczniowskim powinny być rozpatrywane przy udziale zainteresowanych stron.
5. Dyrektor szkoły ma prawo zawiesić bądź uchylić uchwałę lub inne postępowanie Samorządu Uczniowskiego, jeżeli jest ono sprzeczne ze Statutem i możliwościami szkoły.
6. W innych nieomówionych wyżej problemach decydujący głos ma Opiekun Samorządu Uczniowskiego wraz z członkami Zarządu Samorządu Uczniowskiego.
7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2003 roku.

OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

Robert Wojciechowski

CZŁONKOWIE ZARZĄDU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:
Weronika Jegorow (kl. III i) – przewodnicząca, Halszka Suszek (kl. III i) – zastępca, Katarzyna Aleksandrowska (kl. III e) – zastępca, Joanna Pilipczuk (kl. I d) – sekretarz, Sławomir Góra (kl. I h) – skarbnik, Magda Derlak (kl. III e), Justyna Jarmoszczuk (kl. I a), Katarzyna Roguska (kl. i a)

Chełm, 10 marca 2003 r.

Zmieniony uchwałą Nr V/3/2014 Sejmiku Uczniowskiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie z dnia 26 czerwca 2014 r.

OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:
Teresa Kurzępa, Marta Sadowska

CZŁONKOWIE ZARZĄDU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:
Patryk Gąsior (kl. I f) – przewodniczący, Karolina Roman (kl. I a) – zastępca, Miłosz Wałkowiecki (kl. II f) – zastępca, Anna Kowalska (kl. II c) – sekretarz, Kaja Kraluk (kl. II c) – sekretarz, Eryk Świetlicki (kl. I f) – skarbnik, Natalia Tulikowska (kl. I f), Maciej Pomiankiewicz (kl. II f), Beata Kuczyńska (kl. II a), Wiktoria Piejczew (kl. II e), Róża Zwierzyńska (kl. II b)

Chełm, 26 czerwca 2014 r.

Powrót