MAPA STRONY RODO KONTAKT DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
WCAG

Matura

Ruszyła rekrutacja do 15. edycji „Indeks Start2Star” – programu stypendialnego, adresowanego do najzdolniejszych i najbardziej aktywnych maturzystów pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy zaczynają studia. Co roku wybieranych jest czternastu maturzystów, którzy otrzymają stypendium w wysokości 1600 zł brutto miesięcznie, wypłacane przez cały okres studiów (I i II stopnia). Kwota ta pozwoli nie tylko pokryć koszty kształcenia, ale także utrzymania, jak również inne wydatki związane z edukacją i rozwojem zainteresowań. Więcej informacji o programie znajduje się na stronie: https://paga.org.pl/co-robimy/programy/indeks-start2star/.


5 lipca od godz. 8.00 osoby zdające egzamin maturalny w maju 2022 roku będą mogły odebrać po okazaniu dokumentu tożsamości swoje świadectwa dojrzałości i aneksy.

♦   ♦   ♦

Dokument (wzór poniżej) upoważniający wskazaną osobę do odbioru świadectwa dojrzałości należy składać osobiście w sekretariacie do 4 lipca br.

Upoważnienie do odbioru świadectwa dojrzałości


Harmonogram egzaminów w 2022 roku

[ZOBACZ]

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym w 2022 roku

[ZOBACZ]

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022

[ZOBACZ]

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w roku 2022

[ZOBACZ]

 

Informatory maturalne [ZOBACZ]

 

O egzaminie maturalnym do roku szkolnego 2021/2022 [ZOBACZ]

 

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022

[ZOBACZ]

 

Terminy dla uczniów klas maturalnych w roku szkolnym 2021/2022

[ZOBACZ]


Sprawdź wyniki swoich egzaminów!

ZALOGUJ SIĘ W SYSTEMIE „ZIU”

ZALOGUJ SIĘ W SYSTEMIE „OBIEG”


WAŻNE INFORMACJE DLA ABSOLWENTÓW

Absolwent, który uzyskał świadectwo dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, ma prawo ponownie przystąpić do egzaminu maturalnego, w części pisemnej albo w części pisemnej i w części ustnej, z wybranego przedmiotu albo wybranych przedmiotów, z których jest przeprowadzany egzamin maturalny, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym ponownie przystępuje do egzaminu maturalnego.

NIEPRZEKRACZALNY TERMIN ZŁOŻENIA DEKLARACJI OSTATECZNEJ: 7 LUTEGO 2022 R.

W uzasadnionych przypadkach absolwent może przystąpić do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończył, wskazanej przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, na jego wniosek. Wniosek wraz z uzasadnieniem [POBIERZ] oraz deklarację (do pobrania poniżej) absolwent składa do dyrektora szkoły, którą ukończył, nie później niż do 31 grudnia 2021 r. Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje wniosek dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej, który informuje absolwenta oraz dyrektora szkoły, którą absolwent ukończył, o sposobie rozpatrzenia wniosku nie później niż do 10 marca 2022 r.

♦     ♦     ♦

Terminy dla zdających, którzy zamierzają w roku szkolnym 2020/2021 przystąpić do matury po raz pierwszy [ZOBACZ] lub po raz kolejny [ZOBACZ]

♦     ♦     ♦

Absolwent, który po raz trzeci przystępuje do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego, ponosi opłatę za egzamin maturalny. Niewniesienie opłaty w terminie 1 stycznia – 7 marca 2022 r. skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.

Absolwent, który przystępuje do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub poprzednich latach zgłaszał w deklaracji przystąpienia do egzaminu, ale nie przystąpił do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu, ponosi opłatę za egzamin maturalny. Niewniesienie opłaty w terminie 1 stycznia – 7 marca 2022 r. skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.

Informacja o opłacie za egzamin maturalny dla absolwentów OKE w Krakowie, którzy ukończyli szkoły w województwie lubelskim, małopolskim i podkarpackim

[ZOBACZ]

Sprawdź, czy musisz wnieść opłatę za egzamin maturalny

[ZOBACZ]

♦     ♦     ♦

Deklaracja dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2021/2022 i w 2022 roku zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, oraz absolwenta, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2020/2021 włącznie i przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje przystąpienie do egzaminu maturalnego ponownie [POBIERZ] NALEŻY WYDRUKOWAĆ OBUSTRONNIE!

Powrót