MAPA STRONY KONTAKT KARTA SZKOŁY

Matura

OGŁOSZENIA DLA MATURZYSTÓW

 

WAŻNE DLA ABSOLWENTÓW – NIEPRZEKRACZALNY TERMIN ZŁOŻENIA OSTATECZNYCH DEKLARACJI MATURALNYCH:

7 LUTEGO 2019


INFORMACJA O PRÓBNYCH EGZAMINACH MATURALNYCH

Próbne egzaminy maturalne z przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego (angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego) na poziomie podstawowym oraz dodatkowych na poziomie rozszerzonym: języka obcego nowożytnego (angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego), biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, języka polskiego, matematyki, wiedzy o społeczeństwie odbędą się w dn. 20 – 23 listopada br.

Podczas egzaminu każdy uczeń powinien mieć długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) do rozwiązywania zadań, na matematyce dodatkowo cyrkiel, linijkę oraz kalkulator prosty (umożliwiający wykonanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, a także obliczania procentów czy pierwiastków kwadratowych z liczb).

Uczniowie mają obowiązek zakodować arkusze egzaminacyjne i karty odpowiedzi.

Zdający ma obowiązek zgłosić się na egzamin punktualnie z dokumentem tożsamości z aktualnym zdjęciem. Osoby zgłaszające się na egzamin po ustalonej godzinie nie zostaną wpuszczone do sali egzaminacyjnej. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego, zakłócania przez niego przebiegu egzaminu lub wniesienia do sali urządzenia komunikacyjnego dyrektor szkoły przerywa egzamin tego zdającego, unieważnia jego egzamin i nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej. Fakt ten odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu oraz dzienniku lekcyjnym.

Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych i elektronicznych nośników informacji ani z nich korzystać.

W czasie trwania próbnego egzaminu uczniów klas III obowiązuje strój galowy.

HARMONOGRAMY EGZAMINÓW OBOWIĄZKOWYCH I DODATKOWYCH NIEBAWEM ZNAJDĄ SIĘ NA TABLICY Z OGŁOSZENIAMI DLA MATURZYSTÓW.


 TERMINY PRÓBNYCH EGZAMINÓW MATURALNYCH

Z MATEMATYKI W R. SZK. 2018/2019

24 września 2018  – poziom podstawowy

22 października 2018 – poziom podstawowy

22 listopada 2018  – poziom podstawowy i poziom rozszerzony

17 grudnia 2018 – poziom podstawowy

4 stycznia 2019 – poziom podstawowy / poziom rozszerzony

11 marca 2019 – poziom podstawowy / poziom rozszerzony

8 kwietnia 2019 – poziom podstawowy / poziom rozszerzony

Powrót

KONTAKT:

I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Czarnieckiego
ul. Czarnieckiego 8
22-100 Chełm
tel. +48 82 565 38 85

Sekretariat czynny:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

www.1lo.chelm.pl
e-mail: liceum@1lo.chelm.pl