MAPA STRONY RODO KONTAKT DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
WCAG

MATURA

Uczniów klas III informujemy, że od 8 do 16 marca zostaną przeprowadzone próbne egzaminy maturalne z przedmiotów dodatkowych zgodnie z poniższym harmonogramem. W trakcie diagnozy przestrzegane będą wszelkie reguły dotyczące bezpieczeństwa sanitarnego.


Uczniów klas III informujemy, że 3, 4 i 5 marca zostaną przeprowadzone próbne egzaminy maturalne z przedmiotów obowiązkowych (języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, języka niemieckiego i języka rosyjskiego) zgodnie z poniższym harmonogramem. Testy diagnostyczne zostaną przeprowadzone w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów, zaznaczanie odpowiedzi na karcie odpowiedzi). W trakcie diagnozy przestrzegane będą wszelkie reguły dotyczące bezpieczeństwa sanitarnego.Harmonogram egzaminów w 2021 roku

[ZOBACZ]

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym w 2021 roku

[ZOBACZ]

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021

[ZOBACZ]

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w roku 2021

[ZOBACZ]

 

Informatory maturalne [ZOBACZ]

 

O egzaminie maturalnym do roku szkolnego 2021/2022 [ZOBACZ]

 

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021

[ZOBACZ]

 

Terminy dla uczniów klas maturalnych w roku szkolnym 2020/2021

[ZOBACZ]


ZALOGUJ SIĘ W SYSTEMIE „OBIEG”


WAŻNE INFORMACJE DLA ABSOLWENTÓW

Absolwent, który uzyskał świadectwo dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, ma prawo ponownie przystąpić do egzaminu maturalnego, w części pisemnej albo w części pisemnej i w części ustnej, z wybranego przedmiotu albo wybranych przedmiotów, z których jest przeprowadzany egzamin maturalny, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym ponownie przystępuje do egzaminu maturalnego.

NIEPRZEKRACZALNY TERMIN ZŁOŻENIA DEKLARACJI OSTATECZNEJ: 8 LUTEGO 2021 R.

W uzasadnionych przypadkach absolwent może przystąpić do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończył, wskazanej przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, na jego wniosek. Wniosek wraz z uzasadnieniem [POBIERZ] oraz deklarację (do pobrania poniżej) absolwent składa do dyrektora szkoły, którą ukończył, nie później niż do 31 grudnia 2020 r. Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje wniosek dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej, który informuje absolwenta oraz dyrektora szkoły, którą absolwent ukończył, o sposobie rozpatrzenia wniosku nie później niż do 10 marca 2021 r.

♦     ♦     ♦

Terminy dla zdających, którzy zamierzają w roku szkolnym 2020/2021 przystąpić do matury po raz pierwszy [ZOBACZ] lub po raz kolejny [ZOBACZ]

♦     ♦     ♦

Absolwent, który po raz trzeci przystępuje do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego, ponosi opłatę za egzamin maturalny. Niewniesienie opłaty w terminie 1 stycznia – 7 marca 2021 r. skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.

Absolwent, który przystępuje do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub poprzednich latach zgłaszał w deklaracji przystąpienia do egzaminu, ale nie przystąpił do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu, ponosi opłatę za egzamin maturalny. Niewniesienie opłaty w terminie 1 stycznia – 7 marca 2021 r. skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.

Informacja o opłacie za egzamin maturalny dla absolwentów OKE w Krakowie, którzy ukończyli szkoły w województwie lubelskim, małopolskim i podkarpackim

[ZOBACZ]

♦     ♦     ♦

Deklaracja dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2020/2021 i w 2021 roku zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, oraz absolwenta, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2019/2020 włącznie i przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje przystąpienie do egzaminu maturalnego ponownie [POBIERZ] NALEŻY WYDRUKOWAĆ OBUSTRONNIE!

Powrót

KONTAKT:

I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Czarnieckiego
ul. Czarnieckiego 8
22-100 Chełm
tel. +48 82 565 38 85

Sekretariat czynny:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

www.1lo.chelm.pl
e-mail: liceum@1lo.chelm.pl