MAPA STRONY KONTAKT KARTA SZKOŁY

Matura

OGŁOSZENIA DLA MATURZYSTÓW

3 lipca br. od godz. 8.15 w sali nr 25 osoby zdające egzamin maturalny w maju 2018 roku będą mogły odebraćpo okazaniu dokumentu tożsamościswoje świadectwa dojrzałości i aneksy.

♦   ♦   ♦

Dokument (wzór poniżej) upoważniający wskazaną osobę do odbioru świadectwa dojrzałości należy składać osobiście w gabinecie wicedyrektorów lub w sekretariacie.

Upoważnienie do odbioru świadectwa dojrzałości

♦   ♦   ♦

Naklejki kodowe należy zachować do zakończenia sesji egzaminacyjnej, aby mogły być wykorzystane także podczas ewentualnie zdawanego egzaminu w terminie  poprawkowym (sierpień).


Dyrekcja Liceum informuje, że 17 kwietnia (wtorek) br. w auli odbędą się spotkania Dyrektora z uczniami klas trzecich zgodnie z następującym harmonogramem:

godz. 8.55 – 9.50 – kl. A, D, E

godz. 9.50 – 10.45 – kl. B, C, F

W trakcie tych spotkań przekazane zostaną zdającym egzamin maturalny w maju 2018 roku informacje nt. przebiegu egzaminu, zasad kodowania arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi, terminu ogłoszenia wyników i odbioru świadectw oraz zasad postępowania w przypadku niezgłoszenia się na egzamin z przyczyn losowych lub zdrowotnych.

  Obecność obowiązkowa !


WAŻNE DLA ABSOLWENTÓW – NIEPRZEKRACZALNY TERMIN ZŁOŻENIA OSTATECZNYCH DEKLARACJI MATURALNYCH:

7 LUTEGO 2018


INFORMACJA O PRÓBNYCH EGZAMINACH MATURALNYCH

Próbne egzaminy maturalne z przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego (angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego) na poziomie podstawowym oraz dodatkowych na poziomie rozszerzonym: języka obcego nowożytnego (angielskiego i rosyjskiego), biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, języka polskiego, matematyki, wiedzy o społeczeństwie odbędą się w dn. 21 – 24 listopada br.

Podczas egzaminu każdy uczeń powinien mieć długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) do rozwiązywania zadań, na matematyce dodatkowo cyrkiel, linijkę oraz kalkulator prosty (umożliwiający wykonanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, a także obliczania procentów czy pierwiastków kwadratowych z liczb). 

Uczniowie mają obowiązek zakodować arkusze egzaminacyjne i karty odpowiedzi.

Zdający ma obowiązek zgłosić się na egzamin punktualnie z dokumentem tożsamości z aktualnym zdjęciem. Osoby zgłaszające się na egzamin po ustalonej godzinie nie zostaną wpuszczone do sali egzaminacyjnej. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego, zakłócania przez niego przebiegu egzaminu lub wniesienia do sali urządzenia komunikacyjnego dyrektor szkoły przerywa egzamin tego zdającego, unieważnia jego egzamin i nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej. Fakt ten odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu oraz dzienniku lekcyjnym. 

Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych i elektronicznych nośników informacji ani z nich korzystać.

W czasie trwania próbnego egzaminu uczniów klas III obowiązuje strój galowy.

HARMONOGRAMY EGZAMINÓW OBOWIĄZKOWYCH I DODATKOWYCH ZNAJDUJĄ SIĘ NA TABLICY Z OGŁOSZENIAMI DLA MATURZYSTÓW.


 TERMINY PRÓBNYCH EGZAMINÓW MATURALNYCH

Z MATEMATYKI W R. SZK. 2017/2018

18 września 2017  – poziom podstawowy

23 października 2017 – poziom podstawowy

22 listopada 2017  – poziom podstawowy i poziom rozszerzony

18 grudnia 2017 – poziom podstawowy

15 stycznia 2018 – poziom podstawowy / poziom rozszerzony

19 lutego 2018 – poziom podstawowy / poziom rozszerzony

19 marca 2018 – poziom podstawowy / poziom rozszerzony

Powrót

KONTAKT:

I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Czarnieckiego
ul. Czarnieckiego 8
22-100 Chełm
tel. +48 82 565 38 85

Sekretariat czynny:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

www.1lo.chelm.pl
e-mail: liceum@1lo.chelm.pl