MAPA STRONY RODO KONTAKT DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
WCAG

Konkurs „Najpiękniejsza kartka świąteczna”

REGULAMIN KONKURSU

„Najpiękniejsza kartka świąteczna” w ramach projektu

OBCHODY ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA NA ŚWIECIE

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „regulaminem”, określa warunki uczestnictwa w Konkursie oraz tryb przeprowadzania Konkursu.

2. Organizatorem Konkursu są nauczyciele bibliotekarze wraz z nauczycielami języków obcych I LO w Chełmie.

3. Konkurs skierowany jest do uczniów I LO w Chełmie, zwanych dalej „Uczestnikami Konkursu”.

4. Celem konkursu jest popularyzacja tradycji i zwyczajów świątecznych oraz propagowanie nauki i znajomości języków obcych wśród młodzieży.

5. Konkurs jest przeprowadzany w terminie od 6 grudnia (dzień ogłoszenia Konkursu) do 16 grudnia 2022 r. (dzień zakończenia Konkursu).

Przedmiot Konkursu

1.Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie przez uczniów (indywidualnie) kartki świątecznej w formie tradycyjnej.

2. Kartka powinna zawierać życzenia w języku polskim lub hiszpańskim, lub łacińskim, lub niemieckim, lub angielskim.

Zasady Konkursu

1.Konkurs ma charakter zamknięty i skierowany jest do uczniów I LO Chełmie.

2. Konkurs składa się z jednego etapu szkolnego.

3. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną liczbę prac wykonanych wybraną techniką.

4. Prace powinny, oprócz nawiązań tematycznych do religijnych symboli związanych ze świętami Bożego Narodzenia w Polsce, krajach hiszpańskojęzycznych, anglojęzycznych, niemieckojęzycznych (np. szopka, aniołowie, gwiazda betlejemska itp.), zawierać obowiązkowo symbole naszej szkoły (godło lub czapla).

5. Kartki tradycyjne muszą mieć format A6 (105 x 148 mm) lub A5 (148 x 210 mm).

6. Kartki tradycyjne muszą być dostarczone do Organizatora Konkursu w kopertach opatrzonych imieniem, nazwiskiem i klasą Uczestnika Konkursu.

7. Na zakończenie Konkursu Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora wyłoni laureatów.

8. Przy ocenie kartek Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę następujące kryteria: 1) spełnienie warunków formalnych określonych w Regulaminie; 2) zgodność z tematyką Konkursu; 3) poprawność językową życzeń; 4) pomysłowość autora; 5) oryginalność; 6) ciekawy sposób ujęcia tematu.

9. O wynikach Uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni za pośrednictwem ogłoszeń w dzienniku elektronicznym.

10. Uczestnicy Konkursu nie są uprawnieni do otrzymania z tego tytułu wynagrodzenia od Organizatora.

11. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich w pracy nadesłanej na Konkurs w całości obciąża Uczestnika Konkursu.

Komisja Konkursowa

1.W celu zapewnienia właściwej organizacji i przebiegu Konkursu oraz wyłonienia jego laureatów Organizator powoła Komisję Konkursową.

2. Przewodniczący kieruje pracą Komisji Konkursowej, ustala miejsce i terminy obrad oraz harmonogram prac.

3. Komisja Konkursowa obraduje na posiedzeniach zamkniętych.

4. Komisja Konkursowa podejmuje decyzje większością głosów w obecności co najmniej połowy jej składu.

5. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Nagrody w Konkursie

Nagrodami w Konkursie będą upominki  ufundowane przez Radę Rodziców w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie.

Postanowienia końcowe

1.Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie danych osobowych Uczestnika zgodnie z przepisami Ustawy (Dz. U. 2018 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych.

3. Autorskie prace nadesłane na Konkurs przechodzą na własność Organizatora.

4. Organizator zastrzega sobie prawo dowolnego wykorzystania nadesłanych prac w całości lub części.

5. Organizator Konkursu może wprowadzać zmiany w Regulaminie, nie naruszając ogólnych zasad Konkursu.

6. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie Konkursu bądź zmiany w harmonogramie jego przeprowadzenia, jeśli wynikają one z przyczyn od niego niezależnych.

7. Sprawy dotyczące Konkursu, nieuregulowane w Regulaminie, są rozstrzygane przez Organizatora.

8. Wszystkie dokumenty, informacje i zmiany dotyczące Konkursu będą dostępne u Organizatora.

9. Wyniki Konkursu zostaną zaprezentowane na stronie internetowej szkoły.

Powrót