MAPA STRONY RODO KONTAKT DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
WCAG

Konkurs „Najpiękniejsza kartka świąteczna”

REGULAMIN KONKURSU

„Najpiękniejsza kartka świąteczna” w ramach projektu

OBCHODY ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA NA ŚWIECIE

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „regulaminem”, określa warunki uczestnictwa w Konkursie oraz tryb przeprowadzania Konkursu.

2. Organizatorem Konkursu jest Biblioteka I LO w Chełmie.

3. Konkurs skierowany jest do uczniów  I LO w Chełmie, zwanych dalej „Uczestnikami Konkursu”.

4. Celem konkursu jest popularyzacja tradycji i zwyczajów świątecznych wśród młodzieży.

5. Konkurs jest przeprowadzany w terminie od 26 listopada (dzień ogłoszenia Konkursu) do 15 grudnia 2021 r. (dzień zakończenia Konkursu).

Przedmiot Konkursu

1.Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie przez uczniów (indywidualnie) kartki świątecznej w formie tradycyjnej lub elektronicznej.

2. Kartka nie może zawierać życzeń.

Zasady Konkursu

1.Konkurs ma charakter zamknięty i skierowany jest do uczniów I LO Chełmie.

2. Konkurs składa się z jednego etapu szkolnego.

3. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną liczbę prac wykonanych wybraną techniką.

4. Prace powinny, oprócz nawiązań tematycznych do religijnych symboli związanych ze świętami Bożego Narodzenia (np. szopka, aniołowie, gwiazda betlejemska itp.), zawierać obowiązkowo symbole naszej szkoły (godło lub czapla).

5. Kartki tradycyjne muszą mieć format A6 (105 x 148 mm).

6. Kartki elektroniczne muszą być wykonane w programie graficznym i zapisane w jednym z formatów: *.gif, *.png, *.jpg.

7. Kartki świąteczne w formie elektronicznej należy przysłać na adres biblioteka1lo.chelm@gmail.com w terminie do 15 grudnia 2021 r.

8. Plik powinien być zapisany: imię, nazwisko i klasa.

9. Kartki tradycyjne muszą być dostarczone do Organizatora Konkursu w kopertach opatrzonych imieniem, nazwiskiem i klasą Uczestnika Konkursu.

10. Na zakończenie Konkursu Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora wyłoni laureatów.

11. Przy ocenie kartek Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę następujące kryteria: 1) spełnienie warunków formalnych określonych w Regulaminie; 2) zgodność z tematyką Konkursu; 3) pomysłowość autora/autorów; 4) oryginalność; 5) ciekawy sposób ujęcia tematu.

12. O wynikach Uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni za pośrednictwem ogłoszeń w dzienniku elektronicznym.

13. Uczestnicy Konkursu nie są uprawnieni do otrzymania z tego tytułu wynagrodzenia od Organizatora.

14. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich w pracy nadesłanej na Konkurs w całości obciąża Uczestnika Konkursu.

Komisja Konkursowa

1.W celu zapewnienia właściwej organizacji i przebiegu Konkursu oraz wyłonienia jego laureatów Organizator powoła Komisję Konkursową.

2. Przewodniczący kieruje pracą Komisji Konkursowej, ustala miejsce i terminy obrad oraz harmonogram prac.

3. Komisja Konkursowa obraduje na posiedzeniach zamkniętych.

4. Komisja Konkursowa podejmuje decyzje większością głosów w obecności co najmniej połowy jej składu.

5. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Nagrody w Konkursie

Nagrodami w Konkursie będą upominki  ufundowane przez Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie.

Postanowienia końcowe

1.Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie danych osobowych Uczestnika zgodnie z przepisami Ustawy (Dz. U. 2018 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych.

3. Autorskie prace nadesłane na Konkurs przechodzą na własność Organizatora.

4. Organizator zastrzega sobie prawo dowolnego wykorzystania nadesłanych prac w całości lub części.

5. Organizator Konkursu może wprowadzać zmiany w Regulaminie, nie naruszając ogólnych zasad Konkursu.

6. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie Konkursu bądź zmiany w harmonogramie jego przeprowadzenia, jeśli wynikają one z przyczyn od niego niezależnych.

7. Sprawy dotyczące Konkursu, nieuregulowane w Regulaminie, są rozstrzygane przez Organizatora.

8. Wszystkie dokumenty, informacje i zmiany dotyczące Konkursu będą dostępne u Organizatora.

6. Wyniki Konkursu zostaną zaprezentowane na stronie internetowej szkoły.

Powrót