MAPA STRONY KONTAKT KARTA SZKOŁY

Konkurs „Najpiękniejsza kartka świąteczna”

REGULAMIN KONKURSU

„Najpiękniejsza kartka świąteczna” w ramach projektu

OBCHODY ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA NA ŚWIECIE

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „regulaminem”, określa warunki uczestnictwa w Konkursie oraz tryb przeprowadzania Konkursu.

2. Organizatorem Konkursu jest Biblioteka I LO w Chełmie.

3. Konkurs skierowany jest do uczniów  I LO w Chełmie, zwanych dalej „Uczestnikami Konkursu”.

4. Celem konkursu jest popularyzacja tradycji i zwyczajów świątecznych wśród młodzieży.

5. Konkurs jest przeprowadzany w terminie od 21 października (dzień ogłoszenia Konkursu) do 1 grudnia 2019 r. (dzień zakończenia Konkursu).

Przedmiot Konkursu

1.Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie przez uczniów (indywidualnie) kartki świątecznej.

2. Kartka nie może zawierać życzeń.

Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu

1.Konkurs ma charakter zamknięty i skierowany jest do uczniów I LO Chełmie.

2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

3. Konkurs składa się z jednego etapu szkolnego.

4. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną ilość prac wykonanych wybraną techniką.

5. Zabronione jest wykorzystywanie elementów gotowych lub wykonanych w technice komputerowej oraz elementów sypkich.

6. Wskazane są elementy regionalne, związane z tradycją świąt Bożego Narodzenia. Inspiracją mogą być: wycinanki, stroje ludowe, hafty i inne wyroby rękodzieła artystycznego, jak również obrzędy.

7. Kartki muszą mieć format A6.

8. Kartki muszą być dostarczone do organizatora Konkursu w kopertach opatrzonych imieniem, nazwiskiem i klasą uczestnika.

9. Na zakończenie Konkursu Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora wyłoni jednego laureata.

10. Przy ocenie prezentacji Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę następujące kryteria: 1) spełnienie przez prezentację  warunków formalnych określonych w regulaminie; 2) zgodność z tematyką konkursu; 3) pomysłowość autora/autorów; 4) oryginalność; 5) ciekawy sposób ujęcia tematu.

11. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż do dnia 20 grudnia 2019 r. podczas uroczystości Wigilii 6 Kultur w I LO w Chełmie.

12. O terminie uroczystości podsumowującej projekt uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni za pośrednictwem Ogłoszeń w dzienniku elektronicznym lub za pośrednictwem wychowawców klas.

13. Uczestnik Konkursu jest obowiązany dołączyć pisemne oświadczenie, że wyraża zgodę na nieodpłatne przeniesienie praw autorskich na Organizatora Konkursu (załącznik nr 1).

14. Uczestnicy Konkursu nie są uprawnieni do otrzymania z tego tytułu wynagrodzenia od Organizatora.

15. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich w pracy nadesłanej na Konkurs lub praw osób, których wizerunek został wykorzystany, w całości obciąża Uczestnika Konkursu.

Komisja Konkursowa

1.W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu oraz wyłonienia jego laureatów Organizator powoła Komisję Konkursową.

2. Przewodniczący kieruje pracą Komisji Konkursowej, ustala miejsce i terminy obrad oraz harmonogram prac.

3. Komisja Konkursowa obraduje na posiedzeniach zamkniętych.

4. Komisja Konkursowa podejmuje decyzje większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej składu.

5. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Nagrody w Konkursie

1.Nagrodą w Konkursie będzie upominek  ufundowany przez Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie.

Postanowienia końcowe

1.Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2. Organizator Konkursu może wprowadzać zmiany w Regulaminie, nie naruszając ogólnych zasad Konkursu.

3. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie konkursu bądź zmiany w harmonogramie jego przeprowadzenia, jeśli nie wynikają one z przyczyn od niego niezależnych.

4. Sprawy dotyczące Konkursu, nieuregulowane w Regulaminie, są rozstrzygane przez Organizatora.

5. Wszystkie dokumenty, informacje i zmiany dotyczące Konkursu będą dostępne u Organizatora.

6. Prace zgłoszone do Konkursu pozostają u Organizatora.

Załącznik:

1) oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na Organizatora Konkursu. [POBIERZ]

 

Powrót

KONTAKT:

I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Czarnieckiego
ul. Czarnieckiego 8
22-100 Chełm
tel. +48 82 565 38 85

Sekretariat czynny:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

www.1lo.chelm.pl
e-mail: liceum@1lo.chelm.pl