MAPA STRONY KONTAKT KARTA SZKOŁY

Zasady i terminy rekrutacji

Zasady i kryteria rekrutacji obowiązujące kandydatów

do I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie

w roku szkolnym 2018/2019

[Pobierz]

Terminy rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

W roku szkolnym 2018/2019 obowiązuje terminarz rekrutacji i składania dokumentów określony przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w „Zarządzeniu Nr 5/2018 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c, f ustawy – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na terenie województwa lubelskiego na rok szkolny 2018/2019″:

RODZAJ CZYNNOŚCITERMIN W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYMTERMIN W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM
Złożenie (w godzinach pracy sekretariatu) wniosku o przyjęcie do I LO im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, a także oświadczenia o wyborze drugiego języka obcegood 14 maja do 15 czerwca do godz. 15.00od 9 do 27 lipca do godz. 15.00
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do I LO im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz
zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (dotyczy kandydatów, którzy nie podlegają rekrutacji elektronicznej oraz rekrutujących się indywidualnie w systemie elektronicznym)
od 22 do 26 czerwca do godz. 15.00----------------------------------------
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do I LO im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 u. s. o. w zw. z art. 149 ust. 4, art. 155 ust. 4, art. 165 ust. 3 u. p. w. u. p. o.
od 14 maja do 3 lipca do godz. 15.00od 9 lipca do 16 sierpnia do godz. 9.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i kandy-
datów niezakwalifikowanych z uwzględnieniem podjęcia przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 u. s. o. w zw. z art. 149 ust. 4, art. 155 ust. 4, art. 165 ust. 3 u. p. w. u. p. o.
4 lipca godz. 10.00do 17 sierpnia godz. 10.00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły6 lipca do godz. 14.0029 sierpnia do godz. 14.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych na postawie oryginałów świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego złożonych w szkole
9 lipca do godz. 12.0030 sierpnia do godz. 15.00
Postępowanie odwoławcze w postępowaniu rekrutacyjnym art. 20zc u. o s. o. w zw. Z art. 149 ust. 4, art. 155 ust. 4, art. 165 ust. 3, art. 203 u. p. w. u. p. o.od 9 lipca do 6 sierpniaod 30 sierpnia do 26 września
Poinformowanie przez
dyrektora I LO im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc
10 lipca 31 sierpnia

 

 

,,CZARNIECKI” MOŻE BYĆ TAKŻE TWOJĄ SZKOŁĄ !

Z A P R A S Z A M Y   ! ! !

Powrót

KONTAKT:

I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Czarnieckiego
ul. Czarnieckiego 8
22-100 Chełm
tel. +48 82 565 38 85

Sekretariat czynny:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

www.1lo.chelm.pl
e-mail: liceum@1lo.chelm.pl