MAPA STRONY KONTAKT KARTA SZKOŁY

Zasady i terminy rekrutacji

Zasady i kryteria rekrutacji obowiązujące kandydatów

do I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie

w roku szkolnym 2019/2020

[Pobierz]

 

Terminy rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

W roku szkolnym 2019/2020 obowiązuje terminarz rekrutacji i składania dokumentów określony przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w „Zarządzeniu Nr 5/2019 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c, f ustawy – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na terenie województwa lubelskiego na rok szkolny 2019/2020″:

RODZAJ CZYNNOŚCITERMIN W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYMTERMIN W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM
Złożenie (w godzinach pracy sekretariatu) wniosku o przyjęcie do I LO im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, a także oświadczenia o wyborze drugiego języka obcegood 8 kwietnia do 15 maja do godz. 14.00od 12 do 26 lipca do godz. 15.00
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do I LO im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie o świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej oraz
zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty (dotyczy kandydatów, którzy nie podlegają rekrutacji elektronicznej oraz rekrutujących się indywidualnie w systemie elektronicznym)
od 21 do 25 czerwca do godz. 14.00----------------------------------------
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do I LO im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 u. p. o., art. 20t ust.7 u. o s. o. w zw. z art. 149 ust. 4, art. 155 ust. 4 u. p. w. u. p. o., art. 165 ust. 3 u. p. w. u. p. o.
od 21 czerwca do 3 lipca do godz. 10.00od 12 lipca do 15 sierpnia do godz. 9.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i kandy-
datów niezakwalifikowanych z uwzględnieniem podjęcia przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 u. p. o., art. 20t ust. 7 u. o s. o. w zw. z art. 149 ust. 4, art. 155 ust. 4 u. p. w. u. p. o., art. 165 ust. 3 u. p. w. u. p. o.
4 lipca godz. 10.00do 16 sierpnia godz. 10.00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkołyod 4 lipca od godz. 10.00 do 8 lipca do godz. 14.00do 28 sierpnia do godz. 14.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych na postawie oryginałów świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty złożonych w szkole
12 lipca do godz. 12.0029 sierpnia do godz. 15.00
Postępowanie odwoławcze w postępowaniu rekrutacyjnym art. 158 ust. 6 - 9 u. p. o. oraz art. 20zc u. o s. o. w zw. z art. 149 ust. 4, art. 155 ust. 4, art. 165 ust. 3 u. o. w. u. p. o.od 12 lipca od godz. 12.00 do 30 sierpnia do godz. 15.00od 29 sierpnia do 25 września
Poinformowanie przez
dyrektora I LO im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc
15 lipca 30 sierpnia

 

,,CZARNIECKI” MOŻE BYĆ TAKŻE TWOJĄ SZKOŁĄ !

Z A P R A S Z A M Y   ! ! !

Powrót

KONTAKT:

I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Czarnieckiego
ul. Czarnieckiego 8
22-100 Chełm
tel. +48 82 565 38 85

Sekretariat czynny:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

www.1lo.chelm.pl
e-mail: liceum@1lo.chelm.pl