MAPA STRONY KONTAKT KARTA SZKOŁY

Konkurs dla gimnazjalistów – „Czapla Express”

Uczniów szkół gimnazjalnych naszego regionu serdecznie zapraszamy do udziału w grze szkolnej „Czapla Express” w ramach II Festiwalu Czapli Wszelakich, którego organizatorem jest Samorząd Uczniowski I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie.

Celem konkursu jest integrowanie młodzieży, otwieranie jej na różnorodne formy aktywności oraz rozwijanie kreatywności.

Do 16 kwietnia 2018 roku prosimy o przesłanie zgłoszenia pięcioosobowych zespołów szkoły do udziału w konkursie.

 

Zapraszamy do udziału i życzymy powodzenia!

 

Materiały do pobrania:

Zaproszenie do udziału w grze „Czapla Express”

Regulamin gry szkolnej Czapla Express dla gimnazjalistów

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Zgody na przetwarzanie danych osobowych


REGULAMIN

GRY SZKOLNEJ „Czapla Express”

 

§ 1

Organizator i Uczestnicy

1.Organizatorem gry szkolnej „Czapla Express”, zwanej dalej „Grą”, jest Samorząd Uczniowski I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie, zwany dalej „Organizatorem”.

2. Fundatorem nagród konkursowych jest Organizator.

3. W Grze mogą brać udział zespoły gimnazjalistów wraz z opiekunem, zwani dalej „Uczestnikami”.

 

§ 2

Zasady Gry

1.Gra zostanie przeprowadzona 24 kwietnia 2018 roku w godz. 10.00 – 14.00 na terenie szkoły Organizatora.

2. Celem Uczestników jest przejście całej trasy, rozwiązanie wszystkich zadań oraz zebranie rekwizytów w postaci figurek czapli umieszczonych w różnych punktach na miejscu Gry. Szczegóły realizacji tych celów zostaną podane Uczestnikom Gry przed jej rozpoczęciem.

3. W Grze uczestniczą Zespoły. Warunkiem udziału w Grze jest rejestracja Zespołu liczącego pięć osób. Każda z osób uczestniczących w Grze powinna być w dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym udział w Grze. Organizator nie zapewnia osobom uczestniczących w Grze opieki medycznej. Oprócz tego Uczestnicy powinni zadbać o odpowiedni ubiór sportowy (zwłaszcza buty), a także (w razie niepogody) odpowiednie akcesoria chroniące przed deszczem.

4. Podczas Gry każdy Zespół musi posiadać sprawnie działający telefon komórkowy, za pośrednictwem którego będzie mógł (w razie konieczności) skontaktować się z Organizatorem.

5. Zgłoszenia do Gry przyjmowane są do 16 kwietnia 2018 r. włącznie telefonicznie pod numerem 825653884 lub za pomocą poczty internetowej (pod adresem liceum@1lo.chelm.pl).

6. Warunkiem udziału w Grze jest zgłoszenie Zespołu. O zakwalifikowaniu do udziału w grze decyduje kolejność zgłoszeń zespołów. Każdy Zespół otrzyma potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia (kartę drużyny), a następnie informacje niezbędne do rozpoczęcia gry.

7. Gra rozpocznie się 24 kwietnia 2018 r. o godz. 10.00. O czasie i miejscu rozpoczęcia Gry uczestnicy zostaną powiadomieni mailem przed jej rozpoczęciem.

8. Gra kończy się 24 kwietnia 2018 r. o godz. 13.00. Po tym terminie Zespoły zobowiązane są niezwłocznie udać się na metę Gry.

9. Podczas Gry Zespoły będą wykonywać zadania, za które będą przyznawane punkty. Każdy Zespół będzie musiał odszukać figurki czapli, które następnie dostarczy na metę.

10. Uczestnicy Gry w trakcie jej trwania mogą się poruszać wyłącznie pieszo. W każdym punkcie kontaktowym liczba Uczestników w Zespole będzie weryfikowana z liczbą graczy oznaczoną na karcie drużyny. W razie niezgodności Zespół może zostać zdyskwalifikowany.

11. W przypadku naruszenia przez Uczestnika lub Zespół niniejszego Regulaminu, złamania zasad fair play, utrudniania gry innym graczom bądź niszczenia wskazówek w dowolnym momencie Gry Organizator ma prawo odebrania Zespołowi karty i wykluczenia go z konkursu. Decyzja Organizatora w tej kwestii jest ostateczna.

12. Gra toczy się na terenie szkoły. Uczestnicy zobowiązują się do zachowania szczególnej ostrożności w czasie Gry.

13. Poprzez nadesłanie zgłoszenia do udziału w Grze Uczestnik wyraża zgodę na: wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz zgodne z obowiązującymi przepisami przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia konkursu.

 § 3

Wyłanianie zwycięzców

1.Wygrywa Zespół, który jako pierwszy dotrze na metę z kompletem rozwiązanych zadań i figurkami czapli zebranych na trasie.

2. O kolejnych miejscach w klasyfikacji będą decydowały zdobyte przez Zespoły punkty.

3. W sprawach niejasnych decyzja o przyznaniu miejsca należy do Organizatora.

4. Ogłoszenie wyników Gry i wręczenie nagród nastąpi 24 kwietnia 2018 r. nie później niż o godz. 13.30 na mecie Gry.

 

§ 4

Nagrody

Dla zwycięskiego Zespołu przewidziano nagrodę główną, natomiast dla pozostałych Zespołów zestawy gadżetów ufundowane przez Organizatora.

 

§ 5

Postanowienia końcowe

1.Niniejszy Regulamin znajduje się do wglądu w Bibliotece I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie oraz na stronie internetowej szkoły (www.1lo.chelm.pl) w zakładce „dla kandydata”.

2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych Regulaminem, a także interpretacji niniejszego Regulaminu głos rozstrzygający należy do Organizatora.


„Złota Czapla Czarniecczyków” dla Pierwszego Społecznego Gimnazjum w Chełmie

24 kwietnia 2018 r. na terenie I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego odbyła się druga w tym roku szkolnym edycja gry terenowej pn. „Czapla Express” – tym razem dla gimnazjalistów. Zadaniem uczestników było rozwiązywanie rozmaitych łamigłówek dotyczących różnych dziedzin wiedzy: fizyki, biologii czy języka angielskiego oraz naszej szkoły. Nie zabrakło nawet zadań z zakresu udzielania pierwszej pomocy! Każda sekunda była na wagę złota. Po zaciętych walkach ostatecznie wygrał zespół z Pierwszego Społecznego Gimnazjum w Chełmie, wyprzedzając uczniów z Gimnazjum nr 6 w Chełmie o pół punktu. Zwycięzcy otrzymali z rąk p. dyrektor Teresy Kiwińskiej przechodnią statuetkę – Złotą Czaplę Czarniecczyków, a wszyscy uczestnicy upominki.

Imprezę zorganizowali pod kierunkiem p. prof. Hanny Jarosz, p. prof. Teresy Kurzępy i p. prof. Marty Sadowskiej uczniowie klasy II g oraz Samorząd Uczniowski.

Fot.: Michał Kowalczuk

Powrót

KONTAKT:

I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Czarnieckiego
ul. Czarnieckiego 8
22-100 Chełm
tel. +48 82 565 38 85

Sekretariat czynny:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

www.1lo.chelm.pl
e-mail: liceum@1lo.chelm.pl