MAPA STRONY KONTAKT KARTA SZKOŁY

Zasady i terminy rekrutacji

Zasady i kryteria rekrutacji obowiązujące kandydatów

do I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie

w roku szkolnym 2020/2021

[Pobierz]

 

Terminy rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

W roku szkolnym 2020/2021 obowiązuje terminarz rekrutacji i składania dokumentów określony przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w „Zarządzeniu Nr 5/2020 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych  oraz na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych na terenie województwa lubelskiego:

RODZAJ CZYNNOŚCITERMIN W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYMTERMIN W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM
Złożenie (w godzinach pracy sekretariatu) wniosku o przyjęcie do I LO im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, a także oświadczenia o wyborze drugiego języka obcegood 11 maja do 23 czerwca do godz. 15.00od 22 do 27 lipca do godz. 15.00
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do I LO im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz
zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (dotyczy kandydatów, którzy nie podlegają rekrutacji elektronicznej oraz rekrutujących się indywidualnie w systemie elektronicznym)
od 26 do 30 czerwca do godz. 15.00----------------------------------------
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do I LO im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy - Prawo oświatowe
do 24 czerwcado 29 lipca
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i kandy-
datów niezakwalifikowanych z uwzględnieniem podjęcia przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 u. p. o., art. 20t ust. 7 u. o s. o. w zw. z art. 149 ust. 4, art. 155 ust. 4 u. p. w. u. p. o., art. 165 ust. 3 u. p. w. u. p. o.
13 lipca17 sierpnia
Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkołyod 13 lipca do 20 lipca do godz. 15.00od 17 sierpnia do 21 sierpnia do godz. 14.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych na postawie oryginałów świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty złożonych w szkole
21 lipca do godz. 14.0024 sierpnia do godz. 14.00
Poinformowanie przez
dyrektora I LO im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc
21 lipca 24 sierpnia

 

,,CZARNIECKI” MOŻE BYĆ TAKŻE TWOJĄ SZKOŁĄ !

Z A P R A S Z A M Y   ! ! !

Powrót

KONTAKT:

I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Czarnieckiego
ul. Czarnieckiego 8
22-100 Chełm
tel. +48 82 565 38 85

Sekretariat czynny:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

www.1lo.chelm.pl
e-mail: liceum@1lo.chelm.pl