MAPA STRONY RODO KONTAKT DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
WCAG

Zasady i terminy rekrutacji

Zasady i kryteria rekrutacji obowiązujące kandydatów

do I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie

w roku szkolnym 2020/2021

[Pobierz]

 

Terminy rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

W roku szkolnym 2020/2021 obowiązuje terminarz rekrutacji i składania dokumentów określony przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w „Zarządzeniu Nr 5/2020 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych  oraz na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych na terenie województwa lubelskiego:

RODZAJ CZYNNOŚCITERMIN W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYMTERMIN W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM
Złożenie (w godzinach pracy sekretariatu) wniosku o przyjęcie do I LO im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, a także oświadczenia o wyborze drugiego języka obcego; uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkołyod 15 czerwca do 10 lipca do godz. 15.00--------------------------
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do I LO im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (dotyczy kandydatów, którzy nie podlegają rekrutacji elektronicznej oraz rekrutujących się indywidualnie w systemie elektronicznym); zmiana przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zmianę szkół, do których będą kandydowaćod 31 lipca do 4 sierpnia do godz. 15.00--------------------------
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych z uwzględnieniem podjęcia przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 u. p. o., art. 20t ust. 7 u. o s. o. w zw. z art. 149 ust. 4, art. 155 ust. 4 u. p. w. u. p. o., art. 165 ust. 3 u. p. w. u. p. o.
12 sierpnia--------------------------
Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkołyod 13 do 18 sierpnia do godz. 15.00--------------------------
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych na postawie oryginałów świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty złożonych w szkole
19 sierpnia do godz. 14.00--------------------------
Poinformowanie przez
dyrektora I LO im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc
19 sierpnia --------------------------

 

,,CZARNIECKI” MOŻE BYĆ TAKŻE TWOJĄ SZKOŁĄ !

Z A P R A S Z A M Y   ! ! !

Powrót

KONTAKT:

I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Czarnieckiego
ul. Czarnieckiego 8
22-100 Chełm
tel. +48 82 565 38 85

Sekretariat czynny:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

www.1lo.chelm.pl
e-mail: liceum@1lo.chelm.pl