MAPA STRONY RODO KONTAKT DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
WCAG

Wymagane dokumenty

Dokumenty wymagane w toku rekrutacji

 1. Wniosek o przyjęcie do I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie wydrukowany z systemu naboru elektronicznego „Vulcan (KSEON Optivum)” zawierający informacje i załączniki określone w art. 20t „Ustawy o systemie oświaty”, potwierdzone podpisem kandydata i prawnego opiekuna.

2. Decyzja kandydata do szkoły o wyborze drugiego języka obcego oraz poziomu jego nauczania złożona na druku pobranym w sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły w terminie złożenia wniosku, o którym mowa w punkcie 1 (ze względów organizacyjnych jakiekolwiek późniejsze zmiany w tym zakresie nie będą możliwe).

[Pobierz oświadczenie o wyborze języka obcego]

3. Kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, poświadczone przez dyrektora szkoły podstawowej, którą kandydat ukończył.

4. Oryginały: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, które należy złożyć po zakwalifikowaniu kandydata do szkoły.

5. Dwie fotografie z zapisanymi na odwrocie danymi: imię, nazwisko, data urodzenia – składane wraz z oryginałem świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

6. Karta zdrowia, którą należy dostarczyć do 27 sierpnia 2021 r.

7. Życzenie rodzica (prawnego opiekuna), wyrażone w formie najprostszego oświadczenia, dotyczące nauki religii i etyki zgodnie z § 1.1-2 „Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych” (Dz. U. z 1992 roku Nr 36, poz. 155 z późn. zm.) oraz § 1 „Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach” (Dz. U. z 2017 roku poz. 1147) złożone wraz z oryginałem świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

8. Oświadczenie dotyczące udziału dziecka w zajęciach pływania w roku szkolnym 2021/2022 złożone wraz z oryginałem świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

[Pobierz oświadczenie o udziale w zajęciach pływania]

 

,,CZARNIECKI” MOŻE BYĆ TAKŻE TWOJĄ SZKOŁĄ !

Z A P R A S Z A M Y   ! ! !

Powrót

KONTAKT:

I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Czarnieckiego
ul. Czarnieckiego 8
22-100 Chełm
tel. +48 82 565 38 85

Sekretariat czynny:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

www.1lo.chelm.pl
e-mail: liceum@1lo.chelm.pl