MAPA STRONY RODO KONTAKT DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
WCAG

klasa medyczna – dwujęzyczna

Klasa I E

medyczna – dwujęzyczna

 

Przedmioty rozszerzone: chemia, biologia, język angielski na poziomie dwujęzycznym

Przedmioty realizowane dwujęzycznie: biologia, fizyka

Przedmiot dodatkowy: język łaciński dla medyków

Języki: angielski, drugi do wyboru przez ucznia (hiszpański, niemiecki, rosyjski)

Punktowane przedmioty: język polski, matematyka, biologia lub chemia, język obcy nowożytny

 

Termin składania wniosków o przyjęcie do szkoły i klasy: od 17 do 31 maja 2021 r.

Wszyscy kandydaci do oddziału medycznego – dwujęzycznego, w tym laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przystępują do sprawdzianu kompetencji językowych, który przeprowadzony zostanie 9 czerwca 2021 r.

Nabór do oddziału medycznego – dwujęzycznego:

 • I ETAP – wewnętrzny sprawdzian kompetencji językowych: część pisemna (maksymalnie 50 punktów); kandydaci do tego oddziału w toku rekrutacji mogą zdobyć maksymalnie 250 punktów;
 • II ETAP – rekrutacja na zasadach ogólnych.

Kandydaci legitymujący się certyfikatami FCE, CAE, CPE są zwolnieni ze sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego pod warunkiem przedłożenia oryginału certyfikatu i otrzymują 50 punktów. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej z języka angielskiego oraz laureaci konkursu przedmiotowego z języka angielskiego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim zwolnieni są ze sprawdzianu kompetencji językowych i otrzymują 50 punktów.

ZOBACZ PRZYKŁADOWY TEST KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH: [OTWÓRZ]


Informacja o sprawdzianie kompetencji językowej z angielskiego dla kandydata do klasy medycznej – dwujęzycznej

9 czerwca (w środę) o godz. 14.00 odbędzie się sprawdzian kompetencji językowej z angielskiego. Kandydaci przychodzą pół godziny wcześniej przed rozpoczęciem sprawdzianu.

Uczniowie wchodzą do szkoły z:

 1. legitymacją szkolną lub innym dokumentem potwierdzającym jego tożsamość,
 2. przyborami do pisania,
 3. bez rodziców (opiekunów prawnych).

Sprawdzian trwa 60 minut (bez czynności organizacyjnych).

Przystępują do niego wszyscy kandydaci, którzy we wniosku rekrutacyjnym wskazują klasę dwujęzyczną jako I, II lub kolejnego wyboru, z wyjątkiem laureatów konkursu kuratoryjnego z języka angielskiego, laureatów i finalistów Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego oraz osób posiadających certyfikat FCE, CEA,CPE.

Zdający potwierdzają swoją obecność na sprawdzianie, podpisując się na liście własnym długopisem.

Prace uczniów przystępujących do sprawdzianu kompetencji językowych są kodowane. Przy publikacji wyników używa się kodów otrzymanych w momencie przystąpienia do sprawdzianu.

Wyniki sprawdzianu będą ogłoszone i widoczne w systemie rekrutacyjnym: 17 czerwca do godz. 15.00. W przypadku braku ucznia na listach lub braku legitymacji/paszportu kandydat zgłasza się do sekretariatu. Szkoła  nie udziela informacji o wynikach  sprawdzianu telefonicznie.

UWAGA! Na terenie szkoły obowiązują maseczki. Sprawdzian zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi. Na test  może przyjść wyłącznie osoba bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19. Nie może się też na nim pojawić osoba, która jest objęta kwarantanną lub izolacją. Osoby, które przechorowały COVID-19 (są ozdrowieńcami), albo zaszczepione przeciwko COVID-19 (przyjęły wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki) mogą przyjść na sprawdzian, nawet jeżeli przebywają w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie. Podczas trwania sprawdzianu w szkole mogą przebywać tylko osoby biorące w nim udział oraz młodzież licealna, grono pedagogiczne i personel administracyjny.


Informujemy, że sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego do klasy dwujęzycznej odbędzie się 30 czerwca o godz. 14.00 w sali nr 25. Zapraszamy!


Do tego profilu zapraszamy absolwentów szkół podstawowych zainteresowanych naukami przyrodniczymi, wiążącymi swoją przyszłość ze studiami na kierunkach przyrodniczych, inżynieryjnych i medycznych. W ramach lekcji uczniowie tego profilu poznają nauki przyrodnicze nie tylko od strony teoretycznej, ale także doświadczalnej – prowadząc eksperymenty tak chemiczne jak i biologiczne.

Dlaczego warto wybrać tę klasę?

W klasie medycznej – dwujęzycznej zajęcia prowadzone będą metodami aktywizującymi. Stwarza to ogromne możliwości rozwoju kompetencji i kontynuowania nauki na wyższych uczelniach. Podczas nauki będziesz uczestniczyć w wykładach, warsztatach i ćwiczeniach. Matura zdawana na poziomie dwujęzycznym zwiększy Twoje szanse dostania się na wymarzony kierunek studiów.

Na czym polega kształcenie dwujęzyczne?

Polega ono na prowadzeniu zajęć w dwóch językach – głównym jest język ojczysty, a część lekcji z wybranych przedmiotów jest prowadzona w języku obcym. Dzięki temu język obcy stosowany jest w sposób autentyczny oraz jako narzędzie do poznawania wiedzy z innych przedmiotów, co wpływa na umiejętności komunikacyjne, a także poszerza słownictwo ściśle tematyczne, fachowe, związane z daną dziedziną nauki, sztuki itp. Kształcenie takie to dużo więcej niż intensywna nauka języka obcego, to edukacyjna przygoda pozwalająca na wszechstronny rozwój.

Co daje nauka w oddziale dwujęzycznym?

 • Zapewnia intensywną naukę języka angielskiego (6 godzin tygodniowo).
 • Zwiększa umiejętności posługiwania się źródłami wiedzy w języku angielskim.
 • Umożliwia uczniom zdawanie matury dwujęzycznej.
 • Zapewnia preferencyjne punkty w rekrutacji na polskie wyższe uczelnie (wyniki matury dwujęzycznej są mnożone razy 4/3).
 • Biegła znajomość języka obcego to możliwość studiowania na wybranej prestiżowej uczelni w krajach anglojęzycznych oraz udział w programie wymiany studentów w ramach Erasmusa.
 • Umożliwia rozwój umiejętności interpersonalnych, wrażliwości kulturowej i komunikacji, czyli tzw. umiejętności miękkich, które wraz z językowymi stanowią atrakcyjny kapitał na współczesnym rynku zatrudnienia.
 • Wdraża do krytycznego myślenia – rozumienia logicznych powiązań pomiędzy zagadnieniami.
 • Pogłębia wiedzę o kulturze i historii krajów anglojęzycznych, dzięki czemu uczniowie tych klas są otwarci na świat, na innych ludzi, często bardziej tolerancyjni i kreatywni.

Wybierając oddział dwujęzyczny, zapewniasz sobie lepszy start w przyszłość! Granice kraju przestają być granicami Twoich możliwości. Możesz podjąć studia czy pracę w dowolnym kraju, gdyż wszędzie tam wymóg jest jeden – doskonała znajomość języka angielskiego – uniwersalnego narzędzia komunikacji.

 

RAMOWY PLAN NAUCZANIA

 

Jeżeli myślisz o studiach (także zagranicznych): medycyna, stomatologia, analityka medyczna, farmacja, rehabilitacja, leśnictwo, biotechnologia, biochemia, weterynaria, inżynieria środowiska, inżynieria medyczna, inżynieria materiałowa, dietetyka, technologia żywności i żywienia, zootechnika, chemia, technologia chemiczna, elektronika, energetyka, ochrona środowiska, neuroinformatyka, kosmetologia, bioinżynieria, fizjoterapia, elektrokardiologia, ratownictwo medyczna, bioinformatyka, architektura krajobrazu, elektroradiologia, TA KLASA jest dla Ciebie…

 

 

,,CZARNIECKI” MOŻE BYĆ TAKŻE TWOJĄ SZKOŁĄ !

Z A P R A S Z A M Y   ! ! !

Powrót

KONTAKT:

I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Czarnieckiego
ul. Czarnieckiego 8
22-100 Chełm
tel. +48 82 565 38 85

Sekretariat czynny:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

www.1lo.chelm.pl
e-mail: liceum@1lo.chelm.pl