MAPA STRONY RODO KONTAKT DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
WCAG

klasa medyczna – dwujęzyczna

Klasa I E

medyczna – dwujęzyczna

 

Przedmioty rozszerzone: chemia, biologia, język angielski na poziomie dwujęzycznym

Przedmioty realizowane dwujęzycznie: biologia, fizyka

Przedmiot dodatkowy: język łaciński dla medyków

Języki: angielski, drugi do wyboru przez ucznia (hiszpański, niemiecki, rosyjski)

Punktowane przedmioty: język polski, matematyka, biologia lub chemia, język obcy nowożytny

 

Termin składania wniosków o przyjęcie do szkoły i klasy: od 17 do 31 maja 2021 r.

Wszyscy kandydaci do oddziału medycznego – dwujęzycznego, w tym laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przystępują do sprawdzianu kompetencji językowych, który przeprowadzony zostanie 9 czerwca 2021 r.

Nabór do oddziału medycznego – dwujęzycznego:

  • I ETAP – wewnętrzny sprawdzian kompetencji językowych: część pisemna (maksymalnie 50 punktów); kandydaci do tego oddziału w toku rekrutacji mogą zdobyć maksymalnie 250 punktów;
  • II ETAP – rekrutacja na zasadach ogólnych.

Kandydaci legitymujący się certyfikatami FCE, CAE, CPE są zwolnieni ze sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego pod warunkiem przedłożenia oryginału certyfikatu i otrzymują 50 punktów. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej z języka angielskiego oraz laureaci konkursu przedmiotowego z języka angielskiego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim zwolnieni są ze sprawdzianu kompetencji językowych i otrzymują 50 punktów.

ZOBACZ PRZYKŁADOWY TEST KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH: [OTWÓRZ]

 

Do tego profilu zapraszamy absolwentów szkół podstawowych zainteresowanych naukami przyrodniczymi, wiążącymi swoją przyszłość ze studiami na kierunkach przyrodniczych, inżynieryjnych i medycznych. W ramach lekcji uczniowie tego profilu poznają nauki przyrodnicze nie tylko od strony teoretycznej, ale także doświadczalnej – prowadząc eksperymenty tak chemiczne jak i biologiczne.

Dlaczego warto wybrać tę klasę?

W klasie medycznej – dwujęzycznej zajęcia prowadzone będą metodami aktywizującymi. Stwarza to ogromne możliwości rozwoju kompetencji i kontynuowania nauki na wyższych uczelniach. Podczas nauki będziesz uczestniczyć w wykładach, warsztatach i ćwiczeniach. Matura zdawana na poziomie dwujęzycznym zwiększy Twoje szanse dostania się na wymarzony kierunek studiów.

Na czym polega kształcenie dwujęzyczne?

Polega ono na prowadzeniu zajęć w dwóch językach – głównym jest język ojczysty, a część lekcji z wybranych przedmiotów jest prowadzona w języku obcym. Dzięki temu język obcy stosowany jest w sposób autentyczny oraz jako narzędzie do poznawania wiedzy z innych przedmiotów, co wpływa na umiejętności komunikacyjne, a także poszerza słownictwo ściśle tematyczne, fachowe, związane z daną dziedziną nauki, sztuki itp. Kształcenie takie to dużo więcej niż intensywna nauka języka obcego, to edukacyjna przygoda pozwalająca na wszechstronny rozwój.

Co daje nauka w oddziale dwujęzycznym?

  • Zapewnia intensywną naukę języka angielskiego (6 godzin tygodniowo).
  • Zwiększa umiejętności posługiwania się źródłami wiedzy w języku angielskim.
  • Umożliwia uczniom zdawanie matury dwujęzycznej.
  • Zapewnia preferencyjne punkty w rekrutacji na polskie wyższe uczelnie (wyniki matury dwujęzycznej są mnożone razy 4/3).
  • Biegła znajomość języka obcego to możliwość studiowania na wybranej prestiżowej uczelni w krajach anglojęzycznych oraz udział w programie wymiany studentów w ramach Erasmusa.
  • Umożliwia rozwój umiejętności interpersonalnych, wrażliwości kulturowej i komunikacji, czyli tzw. umiejętności miękkich, które wraz z językowymi stanowią atrakcyjny kapitał na współczesnym rynku zatrudnienia.
  • Wdraża do krytycznego myślenia – rozumienia logicznych powiązań pomiędzy zagadnieniami.
  • Pogłębia wiedzę o kulturze i historii krajów anglojęzycznych, dzięki czemu uczniowie tych klas są otwarci na świat, na innych ludzi, często bardziej tolerancyjni i kreatywni.

Wybierając oddział dwujęzyczny, zapewniasz sobie lepszy start w przyszłość! Granice kraju przestają być granicami Twoich możliwości. Możesz podjąć studia czy pracę w dowolnym kraju, gdyż wszędzie tam wymóg jest jeden – doskonała znajomość języka angielskiego – uniwersalnego narzędzia komunikacji.

RAMOWY PLAN NAUCZANIA

Jeżeli myślisz o studiach (także zagranicznych): medycyna, stomatologia, analityka medyczna, farmacja, rehabilitacja, leśnictwo, biotechnologia, biochemia, weterynaria, inżynieria środowiska, inżynieria medyczna, inżynieria materiałowa, dietetyka, technologia żywności i żywienia, zootechnika, chemia, technologia chemiczna, elektronika, energetyka, ochrona środowiska, neuroinformatyka, kosmetologia, bioinżynieria, fizjoterapia, elektrokardiologia, ratownictwo medyczna, bioinformatyka, architektura krajobrazu, elektroradiologia, TA KLASA jest dla Ciebie…

 

 

,,CZARNIECKI” MOŻE BYĆ TAKŻE TWOJĄ SZKOŁĄ !

Z A P R A S Z A M Y   ! ! !

Powrót