MAPA STRONY RODO KONTAKT DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
WCAG

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

 • Na stronie brakuje alternatywnych opisów zdjęć.
 • Część zamieszczonych na stronie publikacji w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.
 • W serwisie występują linki, których użycie powoduje otwarcie nowej zakładki. W takiej sytuacji użytkownik nie jest o tym ostrzegany.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Halina Smyk.
 • E-mail: liceum@1lo.chelm.pl
 • Telefon: 82 5653885

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie
 • Adres: I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie, ul. Czarnieckiego 8, 22-100 Chełm.
 • E-mail: liceum@1lo.chelm.pl
 • Telefon: 82 5653885

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Wejście do szkoły dostępne jest od strony ulicy Stefana Czarnieckiego oraz od strony basenu.

Budynek szkoły nie posiada wind. Nie ma też podjazdów na piętra dla wózków inwalidzkich.

Toaleta przy pływalni jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Parking przy szkole nie ma barier architektonicznych uniemożliwiających dojazd z parkingu do szkoły dla osób niepełnosprawnych.

Budynek szkoły jest monitorowany.

W budynku szkoły nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych ani oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących.

W szkole oraz online nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Aplikacje mobilne

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie nie udostępnia aplikacji mobilnych.

 

Powrót

KONTAKT:

I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Czarnieckiego
ul. Czarnieckiego 8
22-100 Chełm
tel. +48 82 565 38 85

Sekretariat czynny:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

www.1lo.chelm.pl
e-mail: liceum@1lo.chelm.pl